» » Pamięć o Powstaniu Styczniowym

Pamięć o Powstaniu Styczniowym

wpis w: Aktualności | 0

Pod­cho­rą­żo­wie Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej na cze­le z JM Rek­to­rem-Komen­dan­tem gen. bryg. dr. hab. inż. Tade­uszem Szczur­kiem wzię­li udział w cen­tral­nych obcho­dach 156 rocz­ni­cy wybu­chu Powsta­nia Stycz­nio­we­go. Głów­na część uro­czy­sto­ści roz­po­czę­ła się o godz. 19:30 w Par­ku im. Romu­al­da Trau­gut­ta, gdzie z udzia­łem woj­sko­wej asy­sty hono­ro­wej oraz pocz­tów sztan­da­ro­wych odbył się Apel Pamię­ci. W obcho­dach rocz­ni­cy naj­więk­sze­go zry­wu nie­pod­le­gło­ścio­we­go Pola­ków uczest­ni­czył mini­ster obro­ny naro­do­wej Mariusz Błasz­czak. W swo­im prze­mó­wie­niu szef MON pod­kre­ślił, że wol­ność naszej Ojczy­zny jest war­to­ścią naj­cen­niej­szą. „Tak, jak 150 lat temu, tak i dziś wol­ność naszej Ojczy­zny jest dla nas war­to­ścią naj­waż­niej­szą. W naszej histo­rii są daty szcze­gól­ne. 22 stycz­nia 1863 roku nale­ży wła­śnie do tych dat. Wte­dy po raz kolej­ny nasi przod­ko­wie sta­nę­li do wal­ki o wol­ność. Udo­wod­ni­li, że jesz­cze Pol­ska nie zgi­nę­ła, póki my żyje­my. Udo­wod­ni­li całe­mu świa­tu, zabor­com, że wol­ność kocha­my nad życie” – mówił mini­ster Błasz­czak.

Obcho­dy zosta­ły poprze­dzo­ne Mszą Świę­tą w Kate­drze Polo­wej Woj­ska Pol­skie­go, w któ­rej uczest­ni­czył rów­nież rek­tor-komen­dant WAT. Na miej­scu uro­czy­sto­ści wzdłuż alei Tade­usza Kaczyń­skie­go pod­cho­rą­żo­wie utwo­rzy­li szpa­ler z pochod­nia­mi. Gen. bryg. dr hab. inż. Tade­usz Szczu­rek w asy­ście sze­fa Pio­nu Ogól­ne­go WAT płk. Andrze­ja Gigi zło­żył wie­niec pod Krzy­żem i Gła­zem Pamię­ci Romu­al­da Trau­gut­ta oraz człon­ków Rzą­du Naro­do­we­go stra­co­nych pod­czas Powsta­nia Stycz­nio­we­go.

Ode­gra­nie „Mar­sza Strzel­ców”, jed­nej z naj­po­pu­lar­niej­szych pie­śni woj­sko­wych w okre­sie Powsta­nia Stycz­nio­we­go, zakoń­czy­ło obcho­dy 156 rocz­ni­cy wybu­chu naj­więk­sze­go pol­skie­go zry­wu naro­do­we­go.

ppor. Joan­na Szkut­nik-Rogoż
fot. st. szer. Woj­ciech Król/ CO MON