» » Otwarcie Laboratorium FMN na Wydziale Elektroniki

Otwarcie Laboratorium FMN na Wydziale Elektroniki

Dzię­ki współ­pra­cy Wydzia­łu Elek­tro­ni­ki Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej z pol­skim prze­my­słem, baza labo­ra­to­ryj­na Wydzia­łu powięk­szy­ła się o kolej­ne nowo­cze­sne roz­wią­za­nia. Dostar­czo­ne do WAT przez fir­mę Trans­bit sp. z o.o. i Ośro­dek Badaw­czo-Roz­wo­jo­wy Cen­trum Tech­ni­ki Mor­skiej S.A. (OBR CTM S.A.) tak­tycz­ne sys­te­my łącz­no­ści radio­wej i prze­wo­do­wej sta­no­wią zalą­żek nowo powsta­ją­ce­go labo­ra­to­rium FMN (Fede­ra­ted Mis­sion Networ­king). Zarów­no wykła­dow­cy, jak i stu­den­ci będą mogli teraz korzy­stać z naj­no­wo­cze­śniej­sze­go, w peł­ni funk­cjo­nu­ją­ce­go sprzę­tu łącz­no­ści. Dzię­ki nowe­mu wypo­sa­że­niu pozna­ją rów­nież naj­now­sze usłu­gi funk­cjo­nal­ne zde­fi­nio­wa­ne w ramach NATO FAS (Func­tio­nal Area Sys­tems).

8 paź­dzier­ni­ka w Insty­tu­cie Tele­ko­mu­ni­ka­cji Wydzia­łu Elek­tro­ni­ki WAT odby­ło się uro­czy­ste otwar­cie labo­ra­to­rium FMN. W inau­gu­ra­cji uczest­ni­czy­li szef Zarzą­du Kie­ro­wa­nia i Dowo­dze­nia P6 gen. bryg. Robert Drozd, wła­ści­ciel fir­my Trans­bit sp. z o.o. dr inż. Jan Jach wraz pre­ze­sem fir­my mgr. inż. Zbi­gnie­wem Sopor­kiem oraz dorad­ca pre­ze­sa CTM S.A. Jan Załę­ski. Wydział Elek­tro­ni­ki repre­zen­to­wa­li dzie­kan prof. dr hab. inż. Andrzej Dobro­wol­ski, pro­dzie­ka­ni: ds. kształ­ce­nia i roz­wo­ju dr hab. inż. Dariusz Laskow­ski, ds. nauko­wych dr hab. inż. Mate­usz Paster­nak, ds. stu­denc­kich ppłk dr inż. Jaro­sław Bugaj, zastęp­ca dzie­ka­na ds. woj­sko­wych płk dr inż. Adam Sło­wik, dyrek­tor Insty­tu­tu Sys­te­mów Łącz­no­ści płk dr hab. inż. Zbi­gniew Pio­trow­ski i dr inż. Piotr Łub­kow­ski, kie­row­nik Zakła­du Sys­te­mów Tele­ko­mu­ni­ka­cyj­nych, w któ­rym funk­cjo­no­wać będzie labo­ra­to­rium.

Otwar­cie  nowe­go labo­ra­to­rium prze­zna­czo­ne­go do szko­le­nia pod­cho­rą­żych w zakre­sie środ­ków łącz­no­ści jest kolej­nym przy­kła­dem wspar­cia Wydzia­łu Elek­tro­ni­ki przez pol­skie fir­my dostar­cza­ją­ce naj­no­wo­cze­śniej­sze roz­wią­za­nia łącz­no­ści dla Pol­skich Sił Zbroj­nych. Jest to rów­nież kon­ty­nu­acja pro­ce­su roz­bu­do­wy bazy labo­ra­to­ryj­nej Wydzia­łu o ele­men­ty śro­do­wi­ska fede­ra­cyj­nej sie­ci misyj­nej FMN.

Sys­tem tak­tycz­nej łącz­no­ści pola wal­ki RADION® pozwa­la na reali­za­cję bez­piecz­nej łącz­no­ści danych i fonicz­nej pomię­dzy ele­men­ta­mi oddzia­łów i pod­od­dzia­łów tak­tycz­nych, od szcze­bla dru­ży­ny do szcze­bla bata­lio­nu, z zapew­nie­niem łącz­no­ści do ele­men­tów szcze­bla ope­ra­cyj­ne­go (np. bry­ga­dy). Sys­tem RADION® wyko­rzy­stu­je do reali­za­cji łącz­no­ści utaj­nio­nej ter­mi­na­le speł­nia­ją­ce wyma­ga­nia pro­to­ko­łów SCIP, zapew­nia­jąc na polu wal­ki szy­fro­wa­nie infor­ma­cji od abo­nen­ta do abo­nen­ta na wyma­ga­nym pozio­mie pouf­no­ści. Do reali­za­cji łącz­no­ści radio­wej wyko­rzy­stu­je m.in. sze­ro­ko­pa­smo­wą sieć tak­tycz­ną pola wal­ki zło­żo­ną z pro­gra­mo­wa­nych radio­sta­cji sze­ro­ko­pa­smo­wych R‑450C (SDR – softwa­re defi­ned radio), z dostę­pem do pod­sys­te­mu radio­li­nio­we­go, reali­zu­ją­cą sku­tecz­ną wymia­nę danych przez zauto­ma­ty­zo­wa­ne sys­te­my dowo­dze­nia i kie­ro­wa­nia. Zapew­nia jed­no­cze­śnie odpo­wied­nią pojem­ność i nie­za­wod­ność dosta­wy fonii, wideo, danych tele­me­trycz­nych, infor­ma­cji z sen­so­rów, czy uogól­nio­ne­go obra­zu sytu­acji ope­ra­cyj­nej na szcze­blu tak­tycz­nym.

Radio­sta­cja typu RKP-8100 to radio­sta­cja tak­tycz­na wąsko­pa­smo­wa prze­zna­czo­na do pra­cy w zakre­sie czę­sto­tli­wo­ści od 1,5MHz do 512 MHz. Zapew­nia łącz­ność gło­so­wą oraz trans­mi­sję danych prze­sy­ła­nych poprzez stan­dar­do­we pro­to­ko­ły i inter­fej­sy (IP, SMTP, POP3, Ether­net, RS232). Nale­ży do gru­py radio­sta­cji sys­te­mu SDR i zapew­nia obsłu­gę wave­for­mów wyma­ga­nych do pra­cy w pasmach HF, VHF i UHF. Radio­sta­cja nale­ży do nowej gene­ra­cji cyfro­wych urzą­dzeń nadaw­czo-odbior­czych, speł­nia­ją­cych wyma­ga­nia STANAG 4203, STANAG 4204 oraz STANAG 4205.

Piotr Łub­kow­ski
fot. Seba­stian Jurek