Strona główna » Aktualności » Osocze ozdrowieńców z WAT pomoże chorym na COVID-19

Osocze ozdrowieńców z WAT pomoże chorym na COVID-19

Pod­cho­rą­żo­wie Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej, któ­rzy poko­na­li koro­na­wi­ru­sa, odda­li swo­je oso­cze krwi. Prze­ciw­cia­ła  zawar­te w oso­czu mogą wspo­ma­gać lecze­nie cho­rych na COVID-19 z cięż­ki­mi, zagra­ża­ją­cy­mi życiu obja­wa­mi zaka­że­nia.

Na zabieg odda­nia oso­cza (to płyn­na część krwi, któ­ra sta­no­wi 55% jej obję­to­ści) zgło­si­li się stu­den­ci woj­sko­wi WAT, któ­rzy cho­ro­wa­li na COVID-19 i są już zdro­wi. „Pod­cho­rą­żo­wie naszej uczel­ni po raz kolej­ny udo­wod­ni­li, że dzia­ła­ją bez­in­te­re­sow­nie i że moż­na na nich pole­gać w trud­nych sytu­acjach, a taką jest czas pan­de­mii, w któ­rym się obec­nie znaj­du­je­my” − powie­dział rek­tor-komen­dant WAT gen. bryg. prof. dr hab. inż. Tade­usz Szczu­rek.

„Wymia­na i pobra­nie oso­cza (pla­zmo­fe­re­za) jest zabie­giem dłu­go­trwa­łym i trwa oko­ło 40 minut. Przy­go­to­wa­nie do zabie­gu i bada­nia wstęp­ne są dość cza­so­chłon­ne. Nasi pod­cho­rą­żo­wie mie­li tego peł­ną świa­do­mość. Tym bar­dziej ich posta­wa zasłu­gu­je na duży sza­cu­nek z naszej stro­ny” − doda­je płk dr inż. Mariusz Chmie­lew­ski, zastęp­ca dzie­ka­na Wydzia­łu Cyber­ne­ty­ki WAT, koor­dy­na­tor akcji. 

Pierw­si pod­cho­rą­żo­wie pod­da­li się zabie­go­wi w czwar­tek w Regio­nal­nym Cen­trum Krwio­daw­stwa i Krwio­lecz­nic­twa na ul. Saskiej w War­sza­wie, kolej­ni odda­dzą oso­cze w naj­bliż­szy wto­rek. Pobra­ne oso­cze zosta­nie prze­trans­por­to­wa­ne do Regio­nal­ne­go Cen­trum Krwio­daw­stwa i Krwio­lecz­nic­twa w Bia­łym­sto­ku, gdzie zgod­nie z pro­ce­du­rą będzie pod­da­ne ana­li­zie labo­ra­to­ryj­nej. Akcję odda­nia oso­cza przez pod­cho­rą­żych zor­ga­ni­zo­wał Zarząd Hono­ro­wych Daw­ców Krwi przy WAT.

Od kil­ku tygo­dni Woj­sko­wa Aka­de­mia Tech­nicz­na aktyw­nie uczest­ni­czy rów­nież w akcjach krwio­daw­czych, któ­re mają na celu uzu­peł­nia­nie szpi­tal­nych sta­nów maga­zy­no­wych krwi i jej pro­duk­tów w związ­ku z rosną­cą licz­bą zara­żo­nych koro­na­wi­ru­sem. Nasi żoł­nie­rze wyjeż­dża­ją odda­wać krew do Regio­nal­ne­go Cen­trum Krwio­daw­stwa i Krwio­lecz­nic­twa, a na tere­nie WAT orga­ni­zo­wa­ne są zbiór­ki w mobil­nych krwio­bu­sach. „Wszyst­kie te dzia­ła­nia odby­wa­ją się z zacho­wa­niem bar­dzo dużej ostroż­no­ści epi­de­micz­nej” − zapew­nia płk Mariusz Chmie­lew­ski.

Ewa Jan­kie­wicz
rzecz­nik pra­so­wy WAT
fot. Leszek Chemperek/CO MON