Strona główna » Aktualności » Organizacja studencka OCTOPUS

Organizacja studencka OCTOPUS

Stu­dio­wa­nie w Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej to nie tyl­ko nauka, książ­ki i pogłę­bia­nie wie­dzy, ale rów­nież moż­li­wość roz­wo­ju wła­snych oso­bi­stych pasji i zain­te­re­so­wań, jakie umoż­li­wia nasza Aka­de­mia. Pod­cho­rą­żo­wie mają moż­li­wość przy­na­le­że­nia do róż­nych orga­ni­za­cji umoż­li­wia­ją­cych pod­no­sze­nie swo­ich umie­jęt­no­ści w zakre­sie wspi­nacz­ki, spa­do­chro­niar­stwa oraz nur­ko­wa­nia. Jed­ną z nich jest, zało­żo­na przez por. Joan­nę Cha­ry­to­niuk, zaj­mu­ją­ca się nur­ko­wa­niem orga­ni­za­cja OCTOPUS.

Aka­de­mia wspie­ra oso­by chcą­ce roz­wi­jać posia­da­ne umie­jęt­no­ści i pod­no­sić kwa­li­fi­ka­cje poprzez pomoc w orga­ni­za­cji gru­po­wych wyjaz­dów na jezio­ra, zapew­nia­jąc m.in. trans­port, noc­leg oraz dofi­nan­so­wa­nie umoż­li­wia­ją­ce zakup nie­zbęd­ne­go sprzę­tu – mówi kpt. Paweł Żało­ba.

W dru­gim pół­ro­czu, a w szcze­gól­no­ści w prze­rwie mię­dzy­se­me­stral­nej, pla­no­wa­ny jest sze­reg wyjaz­dów na jezio­ra, gdzie pod­cho­rą­żo­wie będą mogli zapo­znać sie ze spe­cy­fi­ką dane­go akwe­nu oraz dosko­na­lić się w nur­ko­wa­niu part­ner­skim i zespo­ło­wym.

W związ­ku ze zlu­zo­wa­niem obostrzeń, w minio­nym tygo­dniu człon­ko­wie Sek­cji Nur­ko­wej OCTOPUS wzię­li udział w wyjeź­dzie nad jezio­ro Budzi­sław­skie, gdzie ćwi­czo­no nur­ko­wa­nie part­ner­skie i ele­men­ty ratow­nic­twa wod­ne­go. Dosko­na­lo­no rów­nież swo­ją pły­wal­ność oraz umie­jęt­ność nawi­ga­cji pod­wod­nej – doda­je prze­wod­ni­czą­cy sek­cji plut. pchor. Dawid Wawok.

Aktu­al­nie orga­ni­za­cja roz­wi­ja się. Obec­nie kolej­nych 35 adep­tów nur­ko­wa­nia jest w trak­cie kur­su pod­sta­wo­we­go Open Water Diver, upraw­nia­ją­ce­go do nur­ko­wa­nia do głę­bo­ko­ści 18 metrów. Zaję­cia teo­re­tycz­ne reali­zo­wa­ne były zdal­nie. Następ­nie każ­dy zapo­zna­wał sie z obsłu­gą sprzę­tu oraz ćwi­czył pły­wal­ność na zaję­ciach base­no­wych. Wyjaz­dy na wody otwar­te (jezio­ro Świę­taj­no na Mazu­rach), będą­ce zakoń­cze­niem kur­su, pla­no­wa­ne są w lip­cu. W tym cza­sie, oprócz zajęć dla począt­ku­ją­cych nur­ków OWD, star­si kole­dzy z sek­cji będą mogli reali­zo­wać nur­ko­wa­nia w ramach wła­snych limi­tów głę­bo­ko­ści do 40 m.

Liczy­my, że te nowe oso­by po odby­ciu kur­su pod­sta­wo­we­go zosta­ną z nami i będą pod­no­sić poziom swo­ich upraw­nień na kolej­nych pozio­mach oraz spe­cja­li­za­cjach nur­ko­wych.

Opie­kun orga­ni­za­cji stu­denc­kiej Octo­pus mjr Paweł Jurzy­sta
zdję­cia kpt. Paweł Żało­ba oraz GROM GROUP