Strona główna » Aktualności » Okrętowy System Uzbrojenia laureatem konkursu „Innowacje dla Bezpieczeństwa i Obronności”

Okrętowy System Uzbrojenia laureatem konkursu „Innowacje dla Bezpieczeństwa i Obronności”

Okrę­to­wy Sys­tem Uzbro­je­nia kali­bru 35 mm (OSU-35), opra­co­wa­ny przez kon­sor­cjum nauko­wo-prze­my­sło­we w skła­dzie: Woj­sko­wa Aka­de­mia Tech­nicz­na (lider), Aka­de­mia Mary­nar­ki Wojen­nej, PIT-RADWAR S.A. i Zakła­dy Mecha­nicz­ne Tar­nów S.A., zajął II miej­sce w kon­kur­sie „Inno­wa­cje dla Bez­pie­czeń­stwa i Obron­no­ści”. Orga­ni­za­to­rem kon­kur­su był por​tal​-mun​du​ro​wy​.pl, a hono­ro­wy patro­nat nad wyda­rze­niem obję­li szef Biu­ra Bez­pie­czeń­stwa Naro­do­we­go i dyrek­tor Naro­do­we­go Cen­trum Badań i Roz­wo­ju.

We wto­rek 21 maja w Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej odby­ła się uro­czy­stość wrę­cze­nia dyplo­mów lau­re­atom kon­kur­su. Wyróż­nie­nie za nagro­dzo­ny Okrę­to­wy Sys­tem Uzbro­je­nia kali­bru 35 mm z rąk przed­sta­wi­cie­la Biu­ra Bez­pie­czeń­stwa Naro­do­we­go ode­brał gen. bryg. dr hab. inż. Tade­usz Szczu­rek, rek­tor-komen­dant WAT. „Bar­dzo miło jest mi sły­szeć o suk­ce­sach pro­jek­tów opra­co­wa­nych przy udzia­le Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej. Suk­ce­sy te są wyni­kiem pra­cy wie­lu osób two­rzą­cych zespo­ły nauko­wo-badaw­cze oraz part­ne­rów spo­za Aka­de­mii, któ­rych pomoc jest klu­czo­wa. Jestem prze­ko­na­ny, że tego typu kon­kur­sy wspie­ra­ją zaist­nie­nie opra­co­wa­nych pro­duk­tów na ryn­ku kra­jo­wym, czy też zagra­nicz­nym. Uwa­żam, że są to bar­dzo dobre ini­cja­ty­wy wpły­wa­ją­ce pozy­tyw­nie na roz­wój pol­skie­go prze­my­słu” – mówił gen. bryg. dr hab. inż. Tade­usz Szczu­rek.

W spo­tka­niu uczest­ni­czy­li płk Artur Cho­ma z Biu­ra Bez­pie­czeń­stwa Naro­do­we­go oraz Ryszard Cho­ro­szy, redak­tor naczel­ny por​ta​lu​-mun​du​ro​we​go​.pl. Ze stro­ny WAT obec­ni byli przed­sta­wi­cie­le Wydzia­łu Mecha­tro­ni­ki i Lot­nic­twa, współ­twór­cy nagro­dzo­ne­go Sys­te­mu: dzie­kan dr hab. inż. Sta­ni­sław Kachel, kie­row­nik pro­jek­tu dr hab. inż. Zbi­gniew Lecie­jew­ski, dyrek­tor Insty­tu­tu Tech­ni­ki Uzbro­je­nia dr hab. inż. Ryszard Woź­niak i prze­wod­ni­czą­cy komi­te­tu ste­ru­ją­ce­go pro­jek­tem prof. dr hab. inż. Józef Gacek.

Nagro­dzo­ny Sys­tem OSU-35 to pierw­szy pol­ski, nowo­cze­sny, auto­ma­tycz­ny, sta­bi­li­zo­wa­ny okrę­to­wy sys­tem uzbro­je­nia, prze­zna­czo­ny do zwal­cza­nia celów powietrz­nych, nawod­nych i brze­go­wych. Jego dużą zale­tą jest to, że nie wyma­ga bez­po­śred­niej obec­no­ści żoł­nie­rza na sta­no­wi­sku ognio­wym. Jest sys­te­mem modu­ło­wym, ska­lo­wal­nym o otwar­tej archi­tek­tu­rze. Sys­tem testo­wa­ny był ope­ra­cyj­nie na ORP „Kaszub”, ale prze­zna­czo­ny jest rów­nież do  innych jed­no­stek pły­wa­ją­cych Mary­nar­ki Wojen­nej RP, w tym ORP „Kor­mo­ran II”.

„Sys­tem ten otwie­ra spek­trum moder­ni­za­cji Pol­skiej Mary­nar­ki Wojen­nej. Ci, któ­rzy mie­li przy­jem­ność testo­wa­nia Okrę­to­we­go Sys­te­mu Uzbro­je­nia OSU-35 potwier­dza­ją, że cechu­je go zupeł­nie nowa jakość. Dzię­ki zdal­ne­mu ste­ro­wa­niu, żoł­nierz wyko­nu­ją­cy zada­nia ognio­we nie musi być bez­po­śred­nio nara­żo­ny na zagro­że­nie” – pod­kre­ślał walo­ry nagro­dzo­ne­go Sys­te­mu dr hab. inż. Ryszard Woź­niak, dyrek­tor Insty­tu­tu Tech­ni­ki Uzbro­je­nia Wydzia­łu Mecha­tro­ni­ki i Lot­nic­twa.

W kon­kur­sie oce­nie pod­le­ga­ły łącz­nie 44 pro­jek­ty opi­sa­ne w kata­lo­gu zaty­tu­ło­wa­nym „Inno­wa­cje-Wdro­że­nia-Bez­pie­czeń­stwo-Obron­ność”, wyda­wa­nym cyklicz­nie raz w roku przez redak­cję por​tal​-mun​du​ro​wy​.pl. Lau­re­aci  zosta­li wyło­nie­ni  na pod­sta­wie regu­la­mi­nu kon­kur­su pod koniec mar­ca  2019 r. przez jury skła­da­ją­ce się z przed­sta­wi­cie­li Biu­ra Bez­pie­czeń­stwa Naro­do­we­go, Naro­do­we­go Cen­trum Badań i Roz­wo­ju oraz człon­ków redak­cji por​ta​lu​-mun​du​ro​we​go​.pl i lau­re­atów ubie­gło­rocz­nej edy­cji kon­kur­su.

Pro­duk­ty opi­sa­ne w kata­lo­gu to roz­wią­za­nia od pią­te­go pozio­mu zaawan­so­wa­nia tech­no­lo­gicz­ne­go do tych już wdro­żo­nych. „Wyda­nie kata­lo­gu nie było­by moż­li­we, gdy­by nie współ­pra­ca z fir­ma­mi, uczel­nia­mi i insty­tu­ta­mi z kra­jo­we­go poten­cja­łu obron­ne­go, a tak­że cywil­ny­mi ośrod­ka­mi badaw­czo-roz­wo­jo­wy­mi. Z 44 zawar­tych w kata­lo­gu pro­jek­tów, 14 zosta­ło już wdro­żo­nych lub jest na eta­pie przy­go­to­waw­czym. Mam nadzie­ję, że kata­log będzie zawie­rał jesz­cze wię­cej pro­jek­tów pocho­dzą­cych z Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej, ponie­waż uczel­nia ta posia­da wiel­ki poten­cjał” – mówił Ryszard Cho­ro­szy, redak­tor naczel­ny por​ta​lu​-mun​du​ro​we​go​.pl.

Pierw­sze miej­sce w kon­kur­sie zdo­by­ła fir­ma Advan­ced Pro­tec­tion Sys­tem SA za opra­co­wa­nie Mobil­ne­go sys­te­mu detek­cji i neu­tra­li­za­cji dro­nów CTRL+SKY. Nagro­dę ode­brał Michał Spy­chal­ski, prze­wod­ni­czą­cy Rady Nad­zor­czej. Lau­re­atem II miej­sca ex aequo został Sys­tem amu­ni­cji krą­żą­cej WARMATE 2, skon­stru­owa­ny przez Gru­pę WB, w imie­niu któ­rej wyróż­nie­nie ode­brał dr inż. Woj­ciech Komor­ni­czak.

Okrę­to­wy Sys­tem Uzbro­je­nia kali­bru 35 mm został doce­nio­ny rów­nież w ubie­głym roku. Pod­czas XXVI Mię­dzy­na­ro­do­we­go Salo­nu Prze­my­słu Obron­ne­go w Kiel­cach zdo­był pre­sti­żo­wą nagro­dą Defen­der 2018.

Ewa Jan­kie­wicz
rzecz­nik pra­so­wy WAT
fot. Grze­gorz Rosiń­ski