Strona główna » Aktualności » Oferta WAT na targach MSPO – zapraszamy do odwiedzenia naszego stoiska

Oferta WAT na targach MSPO – zapraszamy do odwiedzenia naszego stoiska

WAT jest lide­rem inno­wa­cji w dzie­dzi­nie bez­pie­czeń­stwa i obron­no­ści. Współ­pra­cu­je z kil­ku­set part­ne­ra­mi prze­my­sło­wy­mi. W ramach kon­sor­cjów reali­zu­je pro­jek­ty z zakre­su moni­to­ro­wa­nia zagro­żeń, zarzą­dza­nia kry­zy­so­we­go, kryp­to­lo­gii i cyber­bez­pie­czeń­stwa, wykry­wa­nia bro­ni bio­lo­gicz­nej i che­micz­nej, tech­no­lo­gii rada­ro­wych i lase­ro­wych, lot­ni­czych, sate­li­tar­nych i kosmicz­nych oraz wie­lu innych. Efek­ty pra­cy naszych naukow­ców zapre­zen­tu­je­my pod­czas XXVIII Mię­dzy­na­ro­do­we­go Salo­nu Prze­my­słu Obron­ne­go.

Na wysta­wie, w dniach od 8 do 10 wrze­śnia, zosta­ną przed­sta­wio­ne naj­now­sze osią­gnię­cia prze­my­słu zbro­je­nio­we­go z całe­go świa­ta. Part­ne­rem stra­te­gicz­nym MSPO jest Pol­ska Gru­pa Zbro­je­nio­wa. Tego­rocz­na edy­cja Salo­nu odbę­dzie się pod zna­kiem Wysta­wy Naro­do­wej Wiel­kiej Bry­ta­nii. Wśród pre­zen­to­wa­nych pro­duk­tów jak zwy­kle nie zabrak­nie tech­no­lo­gii opra­co­wa­nych w murach naszej Uczel­ni. Na ponad 182 m2 swo­je osią­gnię­cia przed­sta­wią naukow­cy nie­mal wszyst­kich wydzia­łów aka­de­mic­kich WAT. Jed­nak­że ze wzglę­du na ogra­ni­cze­nia zwią­za­ne z sytu­acją epi­de­mio­lo­gicz­ną, tego­rocz­na ofer­ta Aka­de­mii zosta­nie przed­sta­wio­na w mniej­szym zakre­sie niż zazwy­czaj i z udzia­łem ogra­ni­czo­nej licz­by naszych pra­cow­ni­ków.

O pre­sti­żo­wą nagro­dę tar­gów – DEFENDER ubie­gać się w tym roku będą 4 pro­duk­ty autor­stwa naszych naukow­ców:

  • Bez­piecz­ny sys­tem komu­ni­ka­cji mul­ti­me­dial­nej (BSKM);
  • Bez­za­ło­go­wy sta­tek powietrz­ny WABIK;
  • Sys­tem prze­ciw­dzia­ła­nia i zwal­cza­nia zagro­żeń powsta­łych w wyni­ku bez­praw­ne­go i celo­we­go uży­cia plat­form mobil­nych (lata­ją­cych, pły­wa­ją­cych) – Anty­dron;
  • Zin­te­gro­wa­ne wir­tu­al­ne śro­do­wi­sko szko­le­nia żoł­nie­rzy i funk­cjo­na­riu­szy z wyko­rzy­sta­niem symu­la­to­rów wir­tu­al­nych i roz­sze­rzo­nej rze­czy­wi­sto­ści.
Zapraszamy do zapoznania się z wybranymi projektami WAT prezentowanymi na kieleckich targach oraz do odwiedzenia naszego stoiska w hali G.

Na sto­isku Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej zoba­czy­my wagon z obro­to­wą plat­for­mą ładun­ko­wą do prze­wo­zów inter­mo­dal­nych. To inno­wa­cyj­ne roz­wią­za­nie zosta­ło opra­co­wa­ne i opa­ten­to­wa­ne przez naukow­ców z Insty­tu­tu Mecha­ni­ki i Inży­nie­rii Obli­cze­nio­wej Wydzia­łu Inży­nie­rii Mecha­nicz­nej WAT. W wyni­ku zre­ali­zo­wa­nych prac badaw­czych powstał nowa­tor­ski i łatwy w obsłu­dze sys­tem spe­cjal­ny do trans­por­tu kole­ją róż­nych pojaz­dów, zwłasz­cza naczep samo­cho­dów cię­ża­ro­wych. Sys­tem ten nie wyma­ga dużych nakła­dów na dosto­so­wa­nie infra­struk­tu­ry ramp zała­dow­czo-wyła­dow­czych i speł­nia  ogra­ni­cze­nia wyni­ka­ją­ce z tzw. skraj­ni kole­jo­wej. Koope­ra­cja z prze­my­słem oraz pod­ję­cie dzia­łań mają­cych na celu wdro­że­nie opra­co­wa­ne­go roz­wią­za­nia zaowo­co­wa­ło współ­pra­cą oraz udzie­le­niem w ostat­nim okre­sie fir­mie REWAG licen­cji na wyko­rzy­sta­nie opa­ten­to­wa­ne­go roz­wią­za­nia. Obec­nie w fazie reali­za­cji jest już kon­struk­cja wago­nu z poje­dyn­czą, obro­to­wą plat­for­mą ładun­ko­wą do prze­wo­zu naczep, któ­rej pro­duk­cja zacznie się jesz­cze w tym roku. Dal­sza współ­pra­ca z pro­du­cen­tem będzie doty­czy­ła roz­wo­ju kon­struk­cji i dosto­so­wa­nia jej m.in. do prze­wo­zu cięż­kich pojaz­dów woj­sko­wych, będą­cych na wypo­sa­że­niu Sił Zbroj­nych RP i ich roz­ła­dun­ku poza ter­mi­na­lem, w tere­nie przy­god­nym.
Pro­jekt finan­so­wa­ny ze środ­ków Naro­do­we­go Cen­trum Badań i Roz­wo­ju w ramach Pra­cy Badaw­czej Roz­wo­jo­wej Nr 10 0023 06. War­tość dofi­nan­so­wa­nia 4 345 000 PLN w latach 2009 – 2012.

Wie­lo­funk­cyj­ne hybry­do­we pod­wo­zie bez­za­ło­go­we­go pojaz­du lądo­we­go, któ­re słu­żyć może jako baza do budo­wy pojaz­du trans­por­to­we­go, patro­lo­we­go, wykry­wa­ją­ce­go ska­że­nia lub do ewa­ku­acji ran­nych to efekt pra­cy naukow­ców z Insty­tu­tu Pojaz­dów Mecha­nicz­nych i Trans­por­tu Wydzia­łu Inży­nie­rii Mecha­nicz­nej. Samo­cho­dy hybry­do­we wypo­sa­żo­ne w sil­ni­ki elek­trycz­ne i spa­li­no­we dzię­ki swo­im zale­tom, mogą być z powo­dze­niem sto­so­wa­ne w trud­nych warun­kach, na jakie nara­żo­ne są pojaz­dy woj­sko­we. Opra­co­wa­ne pod­wo­zie cha­rak­te­ry­zu­je się wyso­ką dziel­no­ścią i może poru­szać się po bez­dro­żach. Jest rów­nież zdol­ne do poko­ny­wa­nia prze­szkód tere­nu zur­ba­ni­zo­wa­ne­go takie­go jak np. scho­dy. Dzię­ki modu­ło­wej struk­tu­rze umoż­li­wia łatwą wymia­nę uszko­dzo­nych ele­men­tów i szyb­kie przy­wró­ce­nie pojaz­du do użyt­ku.
Pro­jekt finan­so­wa­ny ze środ­ków Naro­do­we­go Cen­trum Badań i Roz­wo­ju w ramach IV edy­cji pro­gra­mu LIDER. War­tość dofi­nan­so­wa­nia 501 800,00 zł. Umo­wy nr: LIDER /007/424/L‑4/12/NCBR/2013.

Zin­te­gro­wa­ne wir­tu­al­ne śro­do­wi­sko szko­le­nia żoł­nie­rzy i funk­cjo­na­riu­szy z wyko­rzy­sta­niem symu­la­to­rów wir­tu­al­nych i roz­sze­rzo­nej rze­czy­wi­sto­ści to pro­jekt, któ­ry pod­czas tego­rocz­nych tar­gów zapre­zen­tu­je zespół z Wydzia­łu Cyber­ne­ty­ki. Sys­tem symu­la­cyj­ny wraz z opra­co­wa­ną meto­dy­ką pro­wa­dze­nia ćwi­czeń symu­la­cyj­nych został stwo­rzo­ny w celu wspar­cia i uzu­peł­nie­nia pro­gra­mu kształ­ce­nia kadry Stra­ży Gra­nicz­nej. Symu­la­tor ma rów­nież pomóc w wery­fi­ka­cji traf­no­ści i popraw­no­ści podej­mo­wa­nych decy­zji kie­row­ni­ków Stra­ży Gra­nicz­nej w zakre­sie ich odpo­wie­dzial­no­ści, wery­fi­ka­cji popraw­no­ści dzia­ła­nia oraz zna­jo­mo­ści reguł i pro­ce­dur postę­po­wa­nia poje­dyn­cze­go funk­cjo­na­riu­sza SG pod­czas reali­za­cji wybra­nych dzia­łań. Głów­nym ele­men­tem inno­wa­cyj­nych roz­wią­zań jest kom­plek­so­we podej­ście do budo­wy mode­li, sce­na­riu­szy i ele­men­tów śro­do­wisk symu­la­cyj­nych. Opra­co­wa­ne roz­wią­za­nia zosta­ły wdro­żo­ne na Wydzia­le Cyber­ne­ty­ki oraz w Cen­trum Szko­le­nia Stra­ży Gra­nicz­nej w Kętrzy­nie.
Pro­jekt „Wir­tu­al­ny Sys­tem Dosko­na­le­nia Tak­ty­ki Ochro­ny Gra­ni­cy Pań­stwo­wej oraz Kon­tro­li Ruchu Gra­nicz­ne­go” finan­so­wa­ny przez Naro­do­we Cen­trum Badań i Roz­wo­ju w ramach pro­gra­mu Bez­pie­czeń­stwo i Obron­ność. Kwo­ta dofi­nan­so­wa­nia 5 340 000 PLN. Umo­wa nr DOBR/0023/R/ID3/2013/03.

Ofer­ta Wydzia­łu Elek­tro­ni­ki obej­mu­je bez­piecz­ny sys­tem komu­ni­ka­cji mul­ti­me­dial­nej (BSKM). Wyko­rzy­stu­je on per­spek­ty­wicz­ne tech­ni­ki i tech­no­lo­gie (tj. Secu­re Com­mu­ni­ca­tions Inte­ro­pe­ra­bi­li­ty Pro­to­col – SCIP, Network and Infor­ma­tion IP Encryp­tion – NINE) dla zapew­nie­nia bez­piecz­ne­go obie­gu infor­ma­cji w śro­do­wi­skach hete­ro­ge­nicz­nych. Kom­po­nen­ty BSWD posia­da­ją sze­ro­kie zasto­so­wa­nie zarów­no w ist­nie­ją­cych, jak i przy­szło­ścio­wych sys­te­mach tele­ko­mu­ni­ka­cyj­nych i tele­in­for­ma­tycz­nych reali­zu­ją­cych sze­ro­ką pale­tę usłu­go­wą na róż­nym pozio­mie bez­pie­czeń­stwa osią­ga­ną przez stan­dar­do­we inter­fej­sy mię­dzy­sys­te­mo­we. Efek­tyw­ność i nie­za­wod­ność funk­cjo­nal­na uni­wer­sal­nych kom­po­nen­tów BSKM może sta­no­wić szkie­let opra­co­wa­nia wyso­kiej jako­ści doce­lo­we­go Sys­te­mu Wymia­ny Danych nie tyl­ko dla orga­nów kie­ro­wa­nia bez­pie­czeń­stwem naro­do­wym, w szcze­gól­no­ści w odnie­sie­niu do sys­te­mów eks­plo­ato­wa­nych w MON, ale też w sys­te­mie komu­ni­ka­cji amba­sad, kon­su­la­tów i innych przed­sta­wi­cielstw dyplo­ma­tycz­no-kon­su­lar­nych RP, mini­mal­nym wyma­ga­niem jest tu dostęp do sie­ci Inter­net.
BSKM powstał w wyni­ku kon­ty­nu­acji pro­jek­tu „Wyko­na­nie pro­to­ty­pu bez­piecz­ne­go sys­te­mu do prze­sy­ła­nia danych pomię­dzy róż­ny­mi sie­cia­mi nie­jaw­ny­mi z wyko­rzy­sta­niem sie­ci publicz­nych” finan­so­wa­ne­go przez Naro­do­we Cen­trum Badań i Roz­wo­ju w ramach pro­gra­mu INNOTECH. War­tość dofi­nan­so­wa­nia 6 144 822,00 zł. Umo­wa nr INNOTECH-K2/IN2/14/181896/NCBR/12, przy wspar­ciu środ­ków wła­snych WAT i fir­my Trans­bit Sp. z o.o.

Auto­no­micz­ny, bez­za­ło­go­wy sta­tek powietrz­ny WABIK opra­co­wa­ny w Wydzia­le Mecha­tro­ni­ki i Lot­nic­twa miał swo­ją pre­mie­rę dwa lata temu, pod­czas XXVI edy­cji MSPO, ale będzie­my mogli go zoba­czyć rów­nież na tego­rocz­nych tar­gach. Masa uży­tecz­na śmi­głow­ca wyno­si 12 kg, co pozwa­la na zamon­to­wa­nie sze­re­gu urzą­dzeń pomia­ro­wych i obser­wa­cyj­nych (np. gło­wi­cy opto­elek­tro­nicz­nej). Umoż­li­wia to wyko­rzy­sta­nie stat­ku w misjach poszu­ki­waw­czo-ratow­ni­czych, patro­lo­wa­niu kom­plek­sów leśnych oraz pro­wa­dze­niu roz­po­zna­nia w cza­sie poża­rów. Śmi­gło­wiec może moni­to­ro­wać obszar kil­ku­dzie­się­ciu hek­ta­rów, dostar­cza­jąc obraz wideo w zakre­sie świa­tła widzial­ne­go i pod­czer­wie­ni, prze­sy­ła­ny w cza­sie rze­czy­wi­stym.
Opra­co­wy­wa­nie stat­ku zapo­cząt­ko­wa­no w trak­cie reali­za­cji pro­jek­tu pn. „Wspar­cie Kla­stra Kon­struk­cji i Tech­no­lo­gii Lot­ni­czych Gene­ral Avia­tion” – RPMA.01.06.00 – 14 – 012/12 – 00 w ramach Regio­nal­ne­go Pro­gra­mu Ope­ra­cyj­ne­go Woje­wódz­twa Mazo­wiec­kie­go. Przy­sto­so­wa­nie BSP WABIK do reali­za­cji nowych zadań wyko­ny­wa­ne jest przy wspar­ciu fir­my DRI Solu­tion Sp. z o.o.

Naukow­cy Wydzia­łu Inży­nie­rii Lądo­wej i Geo­de­zji przed­sta­wią Mah­ton – Pol­ski Schron Modu­ło­wy opra­co­wa­ny przy współ­pra­cy z fir­mą FUNDAMENT z Byd­gosz­czy. Schron ten zapew­nia osło­nę żoł­nie­rzy i tech­ni­ki woj­sko­wej w warun­kach pro­wa­dze­nia ope­ra­cji obron­nych oraz może też słu­żyć jako schron rodzin­ny dla celów obro­ny cywil­nej i indy­wi­du­al­nych inwe­sto­rów. Struk­tu­ra modu­ło­wa schro­nu umoż­li­wia kształ­to­wa­nie obiek­tów schro­no­wych róż­ne­go prze­zna­cze­nia z zapro­jek­to­wa­nych czte­rech rodza­jów seg­men­tów budow­la­nych w dowol­nej kon­fi­gu­ra­cji prze­strzen­nej. Masę i wymia­ry seg­men­tów schro­nu dosto­so­wa­no do moż­li­wo­ści typo­wych środ­ków trans­por­tu. Schron zapew­nia osło­nę przed dzia­ła­niem czyn­ni­ków rażą­cych typu kon­wen­cjo­nal­ne­go oraz typu BMR.

Inte­re­su­ją­cą ofer­tę przed­sta­wi rów­nież Insty­tut Opto­elek­tro­ni­ki – tech­no­lo­gie wir­tu­al­ne w sys­te­mach infor­ma­cyj­nych to eks­pe­ry­men­tal­ny sys­tem infor­ma­cyj­ny wyko­rzy­stu­ją­cy tech­no­lo­gie wir­tu­al­ne do pre­zen­ta­cji w cza­sie rze­czy­wi­stym danych zorien­to­wa­nych prze­strzen­nie. Sys­tem słu­ży budo­wa­niu świa­do­mo­ści sytu­acyj­nej wśród jego użyt­kow­ni­ków poprzez opty­ma­li­za­cję per­cep­cji infor­ma­cji dzię­ki suge­styw­ne­mu oddzia­ły­wa­niu na zmy­sły: wzro­ku, słu­chu i doty­ku. Może być uży­ty jako sys­tem sta­cjo­nar­ny lub mobil­ny oraz wyko­rzy­sta­ny w róż­ne­go rodza­ju sys­te­mach zarzą­dza­nia dzia­ła­nia­mi tere­no­wy­mi jako apli­ka­cja użyt­ko­wa i szko­le­nio­wa.  W dzia­ła­niu sys­te­mu wyko­rzy­sty­wa­ne są opto­elek­tro­nicz­ne sys­te­my śle­dze­nia ruchu (posta­ci, dło­ni, oczu). Suge­styw­ne pre­zen­ta­cje tre­ści dostęp­ne są w for­ma­cie 3D w apli­ka­cjach VR (immer­syj­na tech­no­lo­gia wir­tu­al­na, dźwięk ambi­so­nicz­ny) a w apli­ka­cjach AR dostęp­ne są roz­wią­za­nia typu Indo­or i Out­do­or. Sys­tem prze­zna­czo­ny jest do pra­cy w chmu­rze IoT – moż­li­wa jest dwu­kie­run­ko­wa wymia­na danych pomię­dzy róż­ny­mi jed­nost­ka­mi infor­ma­cyj­ny­mi (każ­dy może być dostaw­cą i odbior­cą np. sen­so­ry, cen­tra dowo­dze­nia, patro­le).

Na sto­isku WAT będzie moż­na zapo­znać się z sys­te­mem prze­ciw­dzia­ła­nia i zwal­cza­nia zagro­żeń powsta­łych w wyni­ku bez­praw­ne­go i celo­we­go uży­cia plat­form mobil­nych (lata­ją­cych, pły­wa­ją­cych) – Anty­dron. Wie­lo­czuj­ni­ko­wy sys­tem wykry­wa­nia bez­za­ło­go­wych plat­form lata­ją­cych, jeż­dżą­cych i pły­wa­ją­cych opra­co­wa­ny w Insty­tu­cie Opto­elek­tro­ni­ki dzia­ła poprzez ana­li­zę danych z pod­sys­te­mu czuj­ni­ków aku­stycz­nych, rada­ru pod­czer­wie­ni, nasłu­chu radio­we­go, nasłu­chu czuj­ni­ków pod­wod­nych i zesta­wu czuj­ni­ków kamer: ter­mo­wi­zyj­nych i z zakre­su pro­mie­nio­wa­nia widzial­ne­go. Zakres prze­ciw­dzia­ła­nia wykry­tym pojaz­dom bez­za­ło­go­wym opar­ty jest na zakłó­ce­niu trans­mi­sji danych w sze­ro­kim zakre­sie radio­wym oraz zakłó­ce­niu czuj­ni­ków pozy­cjo­no­wa­nia plat­form bez­za­ło­go­wych.
Sys­tem prze­ciw­dzia­ła­nia i zwal­cza­nia zagro­żeń powsta­łych w wyni­ku bez­praw­ne­go i celo­we­go uży­cia plat­form mobil­nych (lata­ją­cych, pły­wa­ją­cych) został opra­co­wa­ny w ramach pro­jek­tu roz­wo­jo­we­go NCBiR zgod­nie z umo­wą nr DOB-BIO7/16/03/2015 przez Kon­sor­cjum w skła­dzie: WAT (lider), Aka­de­mia Mary­nar­ki Wojen­nej, Insty­tut Tech­nicz­ny Wojsk Lot­ni­czych, Vor­tex sp. z o. o. oraz Nord­com sp. z o. o, Gesto­rem pro­jek­tu była Służ­ba Ochro­ny Pań­stwa.

Dodat­ko­wo Wydział Bez­pie­czeń­stwa, Logi­sty­ki i Zarzą­dza­nia przed­sta­wi zakres dzia­łal­no­ści i ofer­tę Cen­trum Cer­ty­fi­ka­cji Jako­ści. Poru­szo­ne zosta­ną tema­ty doty­czą­ce zarzą­dza­nia orga­ni­za­cją w dobie kry­zy­su  i zarzą­dza­nia jako­ścią dostaw w sys­te­mie zaopa­try­wa­nia sił zbroj­nych. Pre­zen­to­wa­ne będą nastę­pu­ją­ce zagad­nie­nia: 1. Zapew­nie­nie cią­gło­ści i bez­pie­czeń­stwa w dzia­łal­no­ści orga­ni­za­cji. 2. Prak­tycz­ne aspek­ty zarzą­dza­nia śro­do­wi­sko­we­go. 3. Roz­wój i kie­run­ki dosko­na­le­nia ZSZ. 4. Wyma­ga­nia AQAP w reali­za­cji kon­trak­tów na dosta­wę uzbro­je­nia i sprzę­tu woj­sko­we­go. Głów­nym celem zarzą­dza­nia jako­ścią w NATO jest pozy­ska­nie wyro­bu bez­piecz­ne­go, nie­za­wod­ne­go i speł­nia­ją­ce­go wyma­ga­nia zama­wia­ją­ce­go. Szcze­gól­ną rolę w sys­te­mie zaopa­try­wa­nia sił zbroj­nych odgry­wa dostaw­ca, któ­ry powi­nien mieć wdro­żo­ny sys­tem zrzą­dza­nia jako­ścią wg ISO 9001:2015 z uwzględ­nie­niem dosto­so­wań do odpo­wied­nie­go AQAP typu kon­trak­to­we­go.

Mię­dzy­na­ro­do­wy Salon Prze­my­słu Obron­ne­go to nie tyl­ko kom­plek­so­wa pre­zen­ta­cja sprzę­tu woj­sko­we­go. To tak­że deba­ty, kon­fe­ren­cje i semi­na­ria, na któ­rych  poru­sza­ne  są temat prze­my­słu obron­ne­go. Pod­czas tego­rocz­nej edy­cji MSPO odbę­dzie się Ogól­no­pol­ska Kon­fe­ren­cja Nauko­wa pt. „Dzia­ła­nia prze­my­słu obron­ne­go na rzecz infra­struk­tu­ry kry­tycz­nej i obron­nej pań­stwa” oraz Semi­na­rium Kra­ju Wio­dą­ce­go: UK & Poland – Let’s Build Toge­ther: streng­the­ning indu­strial col­la­bo­ra­tion to deve­lop world-class capa­bi­li­ties. Tar­gi w Kiel­cach to też oka­zja do spo­tkań z auto­ra­mi ksią­żek doty­czą­cych obron­no­ści, spo­tkań biz­ne­so­wych i zawie­ra­nia umów pomię­dzy pro­du­cen­ta­mi sek­to­ra obron­ne­go z róż­nych kon­ty­nen­tów. W ostat­nim dniu XXVIII MSPO komi­sja kon­kur­so­wa przy­zna pre­sti­żo­we nagro­dy dla przed­się­bior­ców prze­my­słu zbro­je­nio­we­go – DEFENDERY.

oprac. Ewa Jan­kie­wicz
rzecz­nik pra­so­wy WAT
fot. WAT