» » Oferta dydaktyczna WAT na Warszawskim Salonie Maturzystów

Oferta dydaktyczna WAT na Warszawskim Salonie Maturzystów

Ponad 20 kie­run­ków stu­diów poli­tech­nicz­nych, zarów­no woj­sko­wych jak i cywil­nych pre­zen­tu­je Woj­sko­wa Aka­de­mia Tech­nicz­na na czter­na­stym War­szaw­skim Salo­nie Matu­rzy­stów. Tego­rocz­na edy­cja odby­wa się w dniach 12 – 13 wrze­śnia w Auli Głów­nej Poli­tech­ni­ki War­szaw­skiej.

Na sto­isku naszej uczel­ni (nr 20) pra­cow­ni­cy Dzia­łu Orga­ni­za­cji Kształ­ce­nia pod­po­wia­da­ją jakie przed­mio­ty wybrać na matu­rze, aby dostać się na wyma­rzo­ny kie­ru­nek stu­diów w Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej. W zakre­sie stu­diów poli­tech­nicz­nych WAT ofe­ru­je kla­sycz­ne kie­run­ki, takie jak: mecha­ni­ka i budo­wa maszyn, budow­nic­two, geo­de­zja i kar­to­gra­fia, che­mia, elek­tro­ni­ka i tele­ko­mu­ni­ka­cja, ale rów­nież odpo­wia­da na bar­dzo współ­cze­sne wyzwa­nia i zapo­trze­bo­wa­nie ryn­ku pra­cy ofe­ru­jąc lot­nic­two i kosmo­nau­ty­kę, inży­nie­rię kosmicz­ną i sate­li­tar­ną, kryp­to­lo­gię i cyber­bez­pie­czeń­stwo, czy bio­cy­ber­ne­ty­kę i inży­nie­rię bio­me­dycz­ną. Uczel­nia ofe­ru­je tak­że inne kie­run­ki, kształ­cą­ce kadrę dla potrzeb sze­ro­ko rozu­mia­ne­go bez­pie­czeń­stwa Pań­stwa, np. bez­pie­czeń­stwo naro­do­we, logi­sty­kę oraz zarzą­dza­nie.

Pod­czas tar­gów w bez­po­śred­nim kon­tak­cie z pra­cow­ni­ka­mi i stu­den­ta­mi uczel­ni moż­na uzy­skać infor­ma­cje, któ­re nie zawsze dostęp­ne są w Inter­ne­cie. Obec­ni na Salo­nie stu­den­ci WAT dzie­lą się doświad­cze­nia­mi stu­dio­wa­nia w naszej uczel­ni. Pod­cho­rą­żo­wie nato­miast opo­wia­da­ją o codzien­nym życiu i obo­wiąz­kach stu­den­tów woj­sko­wych.

Wrze­sień to mie­siąc, w któ­rym ucznio­wie klas matu­ral­nych wybie­ra­ją przed­mio­ty jakie będą zda­wać pod­czas majo­wych egza­mi­nów. Wią­że się to z prze­my­śle­nia­mi doty­czą­cy­mi  dal­szej ścież­ki kształ­ce­nia. Pozna­nie ofert edu­ka­cyj­nych szkół wyż­szych, wyma­gań sta­wia­nych kan­dy­da­tom pod­czas rekru­ta­cji, czy spo­so­bów na zebra­nie jak naj­wyż­szej punk­ta­cji we wzo­rach rekru­ta­cyj­nych poszcze­gól­nych uczel­ni może pomóc matu­rzy­stom w pod­ję­ciu odpo­wied­niej decy­zji. Wła­śnie w tym celu, z myślą o uczniach ostat­nich klas szkół śred­nich orga­ni­zo­wa­ny jest war­szaw­ski Salon Matu­rzy­stów. Odwie­dza­ją­cy będą mogli poroz­ma­wiać z przed­sta­wi­cie­la­mi uczel­ni i stu­den­ta­mi z całej Pol­ski i z zagra­ni­cy. W aulach wykła­do­wych eks­per­ci Okrę­go­wej Komi­sji Egza­mi­na­cyj­nej w War­sza­wie pomo­gą „odcza­ro­wać’’ egza­min matu­ral­ny, pod­po­wie­dzą jak unik­nąć naj­czę­ściej popeł­nia­nych błę­dów i zwal­czyć egza­mi­na­cyj­ny stres. Do dys­po­zy­cji gości Salo­nu będą rów­nież dorad­cy zawo­do­wi, któ­rzy uła­twią mło­dym ludziom doko­na­nie wybo­ru zgod­ne­go z ich pre­dys­po­zy­cja­mi.

Zapra­sza­my do odwie­dze­nia sto­iska Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej. Szcze­gó­ły doty­czą­ce ofer­ty dydak­tycz­nej i wyma­gań rekru­ta­cyj­nych na stu­dia w Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej moż­na zna­leźć rów­nież na stro­nie rekru​ta​cja​.wat​.edu​.pl

Tego­rocz­na kam­pa­nia salo­nu matu­rzy­stów trwa od 5 do 27 wrze­śnia. W tym cza­sie aż w 16 mia­stach matu­rzy­ści będą mieć moż­li­wość zapo­zna­nia się z naj­lep­szy­mi w Pol­sce uczel­nia­mi. Woj­sko­wa Aka­de­mia Tech­nicz­na będzie pre­zen­to­wać swo­ją ofer­tę rów­nież na Salo­nach w: Byd­gosz­czy 16 – 17.09., Łodzi 23 – 24.09. i Rze­szo­wie 24 – 25.09.

Tekst i fot. Moni­ka Przy­był