Strona główna » Aktualności » Odszedł prof. Zbigniew Puzewicz

Odszedł prof. Zbigniew Puzewicz

Z wiel­kim smut­kiem pra­cow­ni­cy i stu­den­ci Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej przy­ję­li wia­do­mość o śmier­ci prof. dr. inż. Zbi­gnie­wa Puze­wi­cza, puł­kow­ni­ka w sta­nie spo­czyn­ku,  twór­cy i pierw­sze­go komen­dan­ta Insty­tu­tu Elek­tro­ni­ki Kwan­to­wej WAT, wybit­ne­go kon­struk­to­ra opto­elek­tro­nicz­nych sys­te­mów uzbro­je­nia, twór­cy pierw­szych pol­skich lase­rów i prze­no­śnych prze­ciw­lot­ni­czych zesta­wów rakie­to­wych Grom i Pio­run.

Prof. Zbi­gniew Puze­wicz zmarł w nocy 29 mar­ca 2018 r., w wie­ku 88 lat.

Msza świę­ta żałob­na odpra­wio­na zosta­nie w śro­dę 11 kwiet­nia 2018 r. o godz. 10.00 w koście­le pw. Mat­ki Bożej Ostro­bram­skiej na war­szaw­skim Boer­ne­ro­wie, ul. gen. Witol­da Urba­no­wi­cza 49.

Uro­czy­sto­ści pogrze­bo­we odbę­dą się na Cmen­ta­rzu Woj­sko­wym o godz. 12.00, ul. Powąz­kow­ska 43/45.

 

Pamię­ci pro­fe­so­ra Zbi­gnie­wa Puze­wi­cza

Pro­fe­sor Zbi­gniew Puze­wicz uro­dził się 14 lute­go 1930 r. w Wil­nie. Po woj­nie razem z rodzi­ną został repa­trio­wa­ny do Gdań­ska, gdzie w 1948 r. roz­po­czął stu­dia na Wydzia­le Elek­trycz­nym Poli­tech­ni­ki Gdań­skiej. Ukoń­czył je w 1951 r., uzy­sku­jąc w 1952 r. dyplom inży­nie­ra elek­try­ka. Na stu­diach peł­nił służ­bę woj­sko­wą w kom­pa­nii aka­de­mic­kiej. W 1951 r. został skie­ro­wa­ny do Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej, gdzie rów­no­le­gle z kon­ty­nu­owa­niem stu­diów magi­ster­skich pro­wa­dził zaję­cia dydak­tycz­ne. Począt­ko­wo labo­ra­to­ria i ćwi­cze­nia rachun­ko­we, a jesz­cze przed obro­ną pra­cy magi­ster­skiej (1956 r.), wykła­dy z pod­staw teo­rii pola i tech­ni­ki u.w.cz., pod­staw radio­tech­ni­ki, teo­re­tycz­nych pod­staw radio­tech­ni­ki, teo­rii pola elek­tro­ma­gne­tycz­ne­go i tech­ni­ki fal ultra­krót­kich, elek­tro­ni­ki kwan­to­wej, wybra­nych zagad­nień przy­rzą­dów próż­nio­wych. W grud­niu 1960 r. obro­nił pra­cę dok­tor­ską, a w 1961 r. mjr dr inż. Zbi­gniew Puze­wicz objął kie­row­nic­two Kate­dry Pod­staw Radio­tech­ni­ki. Swo­je zain­te­re­so­wa­nia skie­ro­wał jed­nak w stro­nę elek­tro­ni­ki kwan­to­wej. W 1969 r. płk dr inż. Zbi­gniew Puze­wicz prze­kształ­cił kate­drę w Kate­drę Ukła­dów Elek­tro­nicz­nych i Elek­tro­ni­ki Kwan­to­wej, któ­rą kie­ro­wał do 1975 r. W 1967 r. jesz­cze jako ppłk dr inż. utwo­rzył Insty­tut Elek­tro­ni­ki Kwan­to­wej WAT. Komen­dan­tem insty­tu­tu pozo­stał do 1994 r.  Do stop­nia puł­kow­ni­ka awan­so­wał w 1968 r. Po przej­ściu do rezer­wy objął kie­row­nic­two Zespo­łu Elek­tro­ni­ki Kwan­to­wej Insty­tu­tu Opto­elek­tro­ni­ki WAT. Zespo­łem kie­ro­wał aż do śmier­ci. W Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej pro­fe­sor Zbi­gniew Puze­wicz spę­dził 67 lat nie­zwy­kle twór­cze­go i owoc­ne­go życia. Współ­two­rzył struk­tu­rę uczel­ni i aktyw­nie umac­niał pozy­cję WAT w kra­ju i na świe­cie. Tytuł pro­fe­so­ra nad­zwy­czaj­ne­go uzy­skał w 1970 r., a pro­fe­so­rem zwy­czaj­nym został w 1978 r. Jed­nym z recen­zen­tów dorob­ku pro­fe­so­ra Puze­wi­cza był prof. Janusz Grosz­kow­ski.

W kie­ro­wa­nej przez prof. Zbi­gnie­wa Puze­wi­cza Kate­drze Radio­tech­ni­ki powsta­ły pierw­sze w Pol­sce lase­ry: w sierp­niu 1963 r. laser He-Ne gene­ru­ją­cy pro­mie­nio­wa­nie o dłu­go­ści fali 1,15μm, w listo­pa­dzie laser rubi­no­wy, a w 1966 pierw­szy w Pol­sce laser mole­ku­lar­ny znacz­nej mocy. Wraz z uru­cho­mie­niem lase­rów pro­fe­sor roz­po­czął pra­ce nad ich apli­ka­cja­mi. W mar­cu 1965 r. odbył się pokaz koagu­la­to­ra lase­ro­we­go i zaraz potem, w kwiet­niu, pierw­sza w Euro­pie ope­ra­cja koagu­la­cji oka. Opra­co­wa­ny­mi przez pro­fe­so­ra lase­ra­mi, w Kli­ni­ce Cho­rób Oczu Aka­de­mii Medycz­nej w War­sza­wie, zope­ro­wa­no w latach 1965–1978 ponad 6000 osób. Kolej­ny laser medycz­ny – lan­cet lase­ro­wy powstał w 1978 r. W Kli­ni­ce Oto­la­ryn­go­lo­gicz­nej prze­pro­wa­dzo­no oko­ło 2300 ope­ra­cji z uży­ciem skal­pe­la lase­ro­we­go z IEK.

Naj­waż­niej­szą jed­nak sfe­rą dzia­łal­no­ści prof. Puze­wi­cza były pra­ce nauko­we i wdro­że­nio­we doty­czą­ce woj­sko­wych sys­te­mów opto­elek­tro­nicz­nych. Opra­co­wa­ny w zespo­le pro­fe­so­ra lase­ro­wy dal­mierz arty­le­ryj­ski PORTLAND został wypro­du­ko­wa­ny w latach 1984 – 1990 w Prze­my­sło­wym Cen­trum Opty­ki w War­sza­wie w 147 egzem­pla­rzach, Sys­tem Kie­ro­wa­nia Ogniem SKO MERIDA w 599 egzem­pla­rzach, sys­tem ostrze­ga­nia o pro­mie­nio­wa­niu lase­ro­wym BOBRAWA w 681 egzem­pla­rzach dla WP i 78 na eks­port, Sys­te­my Kie­ro­wa­nia Ogniem SKO DRAWA i SKO DRAWA‑T dla czoł­gu T‑72 w 249 egzem­pla­rzach.

Po utwo­rze­niu Zespo­łu Elek­tro­ni­ki Kwan­to­wej prof. Puze­wicz cał­ko­wi­cie poświę­cił się pra­com nad tech­ni­ką rakie­to­wą i amu­ni­cją pre­cy­zyj­ne­go raże­nia.  W 1993 r. zaini­cjo­wał powsta­nie spół­ki Cen­trum Roz­wo­jo­wo-Wdro­że­nio­we TELESYSTEM – MESKO, któ­ra ści­śle współ­pra­co­wa­ła z IOE WAT.  Pod kie­run­kiem pro­fe­so­ra powsta­ły i zosta­ły wdro­żo­ne do pro­duk­cji prze­no­śne prze­ciw­lot­ni­cze zesta­wy rakie­to­we Grom‑I (1996 r.) i Grom (2000 r.). Do koń­ca kie­ro­wał pra­ca­mi nad naj­now­szym poci­skiem Pio­run.  Pro­fe­sor Puze­wicz był pomy­sło­daw­cą mobil­nej wer­sji zesta­wów rakie­to­wych Kusza. Kie­ro­wał rów­nież pra­ca­mi nad lase­ro­wym pod­świe­tla­czem celu LPC‑1 i gło­wi­ca­mi samo­na­pro­wa­dza­ją­cy­mi do gra­na­tów moź­dzie­rzo­wych kali­bru 120 mm i poci­sków arty­le­ryj­skich 155 mm oraz rakie­to­we­go zesta­wu prze­ciw­pan­cer­ne­go Pirat.

Uho­no­ro­wa­ny wie­lo­ma odzna­cze­nia­mi pań­stwo­wy­mi i resor­to­wy­mi, w tym Krzy­żem Koman­dor­skim Orde­ru Odro­dze­nia Pol­ski. Nagra­dza­ny licz­ny­mi resor­to­wy­mi, pań­stwo­wy­mi i mię­dzy­na­ro­do­wy­mi nagro­da­mi, w tym Pre­ze­sa Rady Mini­strów, Mini­stra Obro­ny Naro­do­wej, Mini­stra Nauki i Szkol­nic­twa Wyż­sze­go oraz Pre­ze­sa PAN.

Fot. Archi­wum Insty­tu­tu Opto­elek­tro­ni­ki WAT