» » Odsłonięcie tablicy pamiątkowej w Olszynce Grochowskiej

Odsłonięcie tablicy pamiątkowej w Olszynce Grochowskiej

27 wrze­śnia dele­ga­cja Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej na cze­le z pro­rek­to­rem ds. woj­sko­wych płk. dr. inż. Artu­rem Kró­lem, wzię­ła udział w uro­czy­stym odsło­nię­ciu tabli­cy poświę­co­nej pamię­ci powstań­ca listo­pa­do­we­go Alek­san­dra Flo­ria­na Józe­fa Colon­ny-Walew­skie­go.

Przy­by­łych na uro­czy­stość przy­wi­tał przed tabli­cą upa­mięt­nia­ją­cą orę­dow­ni­ków i budow­ni­czych Alei Chwa­ły oraz ołta­rza polo­we­go przy pomni­ku Bitwy o Olszyn­kę Gro­chow­ską pre­zes Krę­gu Pamię­ci Naro­do­wej, poseł na Sejm RP Andrzej Melak. Następ­nie uczest­ni­cy prze­ma­sze­ro­wa­li przed Krzyż Obroń­ców Olszyn­ki, gdzie  odpra­wio­no polo­wą Mszę Świę­tą, któ­rej prze­wod­ni­czył ks. prał. Krzysz­tof Ukle­ja. Homi­lię wygło­sił ks. mjr dr Ire­ne­usz Biruś. Po nabo­żeń­stwie zło­żo­no wią­zan­ki kwia­tów przed pomni­kiem pole­głych boha­te­rów przy Mogi­le Powstań­czej z 1831 r.

Odśpie­wa­nie hym­nów Rze­czy­po­spo­li­tej Pol­skiej i Fran­cji w miej­scu odsło­nię­cia tabli­cy pamiąt­ko­wej roz­po­czę­ło głów­ną część uro­czy­sto­ści, w któ­rej udział wzię­li potom­ko­wie Alek­san­dra Walew­skie­go. Prze­mó­wie­nia oko­licz­no­ścio­we wygło­si­li: poseł na Sejm RP Andrzej Melak, dyrek­tor Gabi­ne­tu Mini­stra Obro­ny Naro­do­wej Łukasz Kudlic­ki, fun­da­tor gła­zu i tabli­cy pamiąt­ko­wej pre­zes Sto­wa­rzy­sze­nia Człon­ków Legii Hono­ro­wej i Naro­do­we­go Orde­ru Zasłu­gi Andrzej Mau­berg, amba­sa­dor Fran­cji Pier­re Lévy. W imie­niu przy­by­łych potom­ków rodzi­ny Walew­skich głos zabrał Jérôme Walew­ski. Po odsło­nię­ciu tabli­cy oraz jej poświę­ce­niu, nastą­pi­ła cere­mo­nia zło­że­nia wień­ców i wią­za­nek kwia­tów. Uro­czy­stość zakoń­czy­ła Pieśń Repre­zen­ta­cyj­na Woj­ska Pol­skie­go. Pod­cho­rą­żo­wie WAT wysta­wi­li woj­sko­wą asy­stę hono­ro­wą z pocz­tem sztan­da­ro­wym Aka­de­mii oraz poste­run­ki hono­ro­we.

tekst i zdję­cia: ppłk Jaro­sław Kopyść