Strona główna » Aktualności » „Od Biskupstwa Polowego do Ordynariatu Polowego” – otwarcie wystawy w Parafii Wojskowo-Cywilnej na Boernerowie

„Od Biskupstwa Polowego do Ordynariatu Polowego” – otwarcie wystawy w Parafii Wojskowo-Cywilnej na Boernerowie

W Para­fii Woj­sko­wo-Cywil­nej pw. Mat­ki Bożej Ostro­bram­skiej na war­szaw­skim Boer­ne­ro­wie, do któ­rej nale­ży Woj­sko­wa Aka­de­mia Tech­nicz­na, zosta­ła otwar­ta wysta­wa „Od Biskup­stwa Polo­we­go do Ordy­na­ria­tu Polo­we­go”. W uro­czy­sto­ści uczest­ni­czy­li rek­tor-komen­dant WAT gen. bryg. dr hab. inż. Tade­usz Szczu­rek, pro­rek­tor ds. nauko­wych prof. dr hab. inż. Krzysz­tof Czu­pryń­ski, kadra naszej uczel­ni i pod­cho­rą­żo­wie. Pomy­sło­daw­cą i orga­ni­za­to­rem wysta­wy z oka­zji 100-lecia Biskup­stwa Polo­we­go jest Cen­tral­na Biblio­te­ka Woj­sko­wa im. Mar­szał­ka Józe­fa Pił­sud­skie­go. Wysta­wę otwo­rzy­li biskup polo­wy WP gen. bryg. dr Józef Guz­dek i  dyrek­tor Biblio­te­ki dr Jan Tar­czyń­ski.

Biskup Józef Guz­dek wspo­mniał w swo­im wystą­pie­niu postać pierw­sze­go w Pol­sce bisku­pa polo­we­go Woj­ska Pol­skie­go, bp. Sta­ni­sła­wa Gal­la, sufra­ga­na archi­die­ce­zji war­szaw­skiej, któ­ry stwo­rzył struk­tu­ry die­ce­zjal­ne dusz­pa­ster­stwa woj­sko­we­go. Bp Gall towa­rzy­szył żoł­nie­rzom w wal­kach o odzy­ska­nie nie­pod­le­gło­ści. „Czło­wiek któ­ry nie zna histo­rii, nie wie, kim jest. Dla­te­go waż­nym jest by poznać histo­rię swo­jej Ojczy­zny.  My, jako woj­sko­wi, musi­my znać histo­rię  swo­jej uczel­ni, histo­rię Szta­bu Gene­ral­ne­go, Woj­ska Pol­skie­go, ale tak­że tych, któ­rzy zawsze towa­rzy­szy­li żoł­nie­rzo­wi w doli i nie­do­li” – mówił bp Guz­dek. Podzię­ko­wał tym, któ­rzy przy­czy­ni­li się do powsta­nia wysta­wy. Wyra­zy wdzięcz­no­ści skie­ro­wał tak­że do dele­ga­cji WAT.

Dr Jan Tar­czyń­ski pod­kre­ślił z kolei doko­na­nia księ­ży żoł­nie­rzy, któ­rzy pod kie­run­kiem bisku­pów polo­wych stwo­rzy­li spraw­ną struk­tu­rę słu­żą­cą Bogu, Pol­sce i bliź­nim. Dodał, że trze­ba sta­le przy­po­mi­nać ponad­cza­so­wą ideę dzia­łań bisku­pów polo­wych i dusz­pa­ste­rzy. Przed­sta­wi­cie­le CBW zazna­czy­li ogrom prac zwią­za­nych z opra­co­wa­niem eks­po­zy­cji: począw­szy od zna­le­zie­nia i wery­fi­ka­cji źró­deł histo­rycz­nych po korek­tę tek­stów. 

Wysta­wa skła­da się z 56 plansz, na któ­rych zapre­zen­to­wa­no histo­rię dusz­pa­ster­stwa woj­sko­we­go od cza­sów I Rzecz­po­spo­li­tej po współ­cze­sność. Eks­po­zy­cja zawie­ra wie­le wyjąt­ko­wych, archi­wal­nych foto­gra­fii z zaso­bów Naro­do­we­go Archi­wum Cyfro­we­go, Cen­tral­nej Biblio­te­ki Woj­sko­wej, Ordy­na­ria­tu Polo­we­go, Muzeum Powsta­nia War­szaw­skie­go oraz Muzeum Ordy­na­ria­tu Polo­we­go opo­wia­da­ją­cych o posłu­dze kape­la­nów woj­sko­wych.
Znacz­na część wysta­wy zosta­ła  poświę­co­na okre­so­wi II woj­ny świa­to­wej oraz służ­bie duchow­nych w poszcze­gól­nych for­ma­cjach woj­sko­wych, a tak­że obec­no­ści kape­la­nów wśród żoł­nie­rzy w nie­wo­li oraz mar­ty­ro­lo­gii ducho­wień­stwa pol­skie­go, m.in. na Wscho­dzie i w Powsta­niu War­szaw­skim. Licz­nie repre­zen­to­wa­ne są foto­gra­fie pamią­tek po bisku­pach polo­wych i dusz­pa­ster­zach, m. in. ich mun­du­ry i odzna­cze­nia. Na szcze­gól­ną uwa­gę zasłu­gu­je mister­nie orna­men­to­wa­ny pasto­rał abp. Sta­ni­sła­wa Gal­la, pierw­sze­go bisku­pa polo­we­go, uży­wa­ny póź­niej przez kard. Ste­fa­na Wyszyń­skie­go, czy mitra i ręka­wicz­ki po abp. Józe­fie Gaw­li­nie. Foto­gra­fie współ­cze­sne doty­czą głów­nie służ­by kape­la­nów w cza­sie misji poko­jo­wych, orga­ni­zo­wa­nej przez nich pomo­cy huma­ni­tar­nej w ramach Cari­tas Ordy­na­ria­tu Polo­we­go, posłu­gi sakra­men­tal­nej, a tak­że życia reli­gij­ne­go żoł­nie­rzy w pol­skich kon­tyn­gen­tach woj­sko­wych. Opi­sy zdjęć oraz komen­ta­rze do plansz zre­da­go­wa­ne zosta­ły w języ­kach pol­skim i angiel­skim.

Eks­po­zy­cja pre­zen­to­wa­na jest na ogro­dze­niu kościo­ła para­fii Woj­sko­wo-Cywil­nej pw. Mat­ki Bożej Ostro­bram­skiej przy ul. gen. Syl­we­stra Kali­skie­go 49 w War­sza­wie.

oprac. Anna Ambro­ziak
fot. Ordy­na­riat Polo­wy WP