Strona główna » Aktualności » Ochrona infrastruktury krytycznej – zakończenie kursu NATO

Ochrona infrastruktury krytycznej – zakończenie kursu NATO

Woj­sko­wa Aka­de­mia Tech­nicz­na uczest­ni­czy­ła w pro­jek­cie zaawan­so­wa­ne­go kur­su szko­le­nio­we­go NATO. Uczel­nia była współ­or­ga­ni­za­to­rem tego przed­się­wzię­cia, a naukow­cy z Wydzia­łu Inży­nie­rii Lądo­wej i Geo­de­zji, Wydzia­łu Inży­nie­rii Mecha­nicz­nej oraz Wydzia­łu Mecha­tro­ni­ki, Uzbro­je­nia i Lot­nic­twa WAT koor­dy­no­wa­li prze­bieg szko­leń.  

Kurs odbył się w dniach 22–25 mar­ca 2021 roku. Oprócz WAT, orga­ni­za­to­rem szko­leń była Éco­le Mili­ta­ire Poly­tech­ni­que w Algie­rii. Kurs prze­pro­wa­dzo­no w ramach pro­gra­mu NATO Nauka dla poko­ju (NATO SCIENCE FOR PEACE AND SECURITY) pn. „Cri­ti­cal Ener­gy Infra­struc­tu­re Pro­tec­tion:  Inno­va­ti­ve Struc­tu­res and Mate­rials for Blast and Bal­li­stic Pro­tec­tion”. Celem tego pro­gra­mu Soju­szu Pół­noc­no­atlan­tyc­kie­go jest wspie­ra­nie roz­wo­ju bez­pie­czeń­stwa, sta­bil­no­ści i soli­dar­no­ści mię­dzy zaan­ga­żo­wa­ny­mi pań­stwa­mi, poprzez współ­pra­cę w obsza­rze nauki i tech­ni­ki. W ramach szko­leń nauczy­cie­le aka­de­mic­cy z Wydzia­łu Inży­nie­rii Lądo­wej i Geo­de­zji, Wydzia­łu Inży­nie­rii Mecha­nicz­nej oraz Wydzia­łu Mecha­tro­ni­ki, Uzbro­je­nia i Lot­nic­twa WAT, wraz z naukow­ca­mi repre­zen­tu­ją­cy­mi m.in. takie uczel­nie jak Éco­le Mili­ta­ire Poly­tech­ni­que (Algie­ria), Uni­ver­si­ty Gusta­ve Eif­fel (Fran­cja), Roy­al Mili­ta­ry Aca­de­my (Bel­gia), Fon­do­uk Jedid Mili­ta­ry Aca­de­my (Tune­zja) oraz spe­cja­li­sta­mi z Thiot Ingénie­rie (Fran­cja), prze­szko­li­li słu­cha­czy z obsza­ru ochro­ny ener­ge­tycz­nej infra­struk­tu­ry kry­tycz­nej.

Ze wzglę­du na sytu­ację epi­de­mio­lo­gicz­ną kurs odbył się w for­mie zdal­nej.  Pier­wot­nie szko­le­nie mia­ło prze­bie­gać w for­mie sta­cjo­nar­nej w sto­li­cy Algie­rii w Éco­le Mili­ta­ire Poly­tech­ni­que w Algie­rze.

„Bar­dzo dzię­ku­ję wszyst­kim wykła­dow­com i spe­cja­li­stom Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej, któ­rzy prze­pro­wa­dzi­li zaję­cia w ramach przed­mio­to­we­go kur­su i któ­rzy po raz kolej­ny udo­wod­ni­li świa­to­wy poziom pro­wa­dzo­nych przez naukow­ców naszej Aka­de­mii badań oraz wyso­ki poziom mery­to­rycz­ny ich wystą­pień i pre­zen­ta­cji. Dzie­le­nie się wie­dzą i doświad­cze­niem z kra­ja­mi part­ner­skim NATO oraz kra­ja­mi człon­kow­ski­mi NATO, w szcze­gól­no­ści w obsza­rze ochro­ny infra­struk­tu­ry kry­tycz­nej NATO jest jed­nym z klu­czo­wych prio­ry­te­tów Pro­gra­mu NATO SPS” –  mówi kie­row­nik pro­jek­tu dr inż. Leopold Krusz­ka z Wydzia­łu Inży­nie­rii Lądo­wej i Geo­de­zji WAT.

To już dru­gi taki mię­dzy­na­ro­do­wy pro­jekt dydak­tycz­ny koor­dy­no­wa­ny przez Wydział Inży­nie­rii Lądo­wej i Geo­de­zji WAT. Pierw­szy odbył się w dniach 6–12 maja 2018 r. i rów­nież poświę­co­ny był ochro­nie infra­struk­tu­ry kry­tycz­nej. Pro­jekt reali­zo­wa­ny był we współ­pra­cy z maro­kań­skim Uni­ver­si­té Inter­na­tio­na­le d’A­ga­dir w Aga­di­rze.  

kpt. Paweł Muzolf
fot. Wydział Inży­nie­rii Lądo­wej i Geo­de­zji WAT