Strona główna » Aktualności » OBRA++ ostrzega przed promieniowaniem laserowym

OBRA++ ostrzega przed promieniowaniem laserowym

Jeśli prze­ciw­nik namie­rzy pojazd dowol­nym lase­rem, wów­czas sys­tem OBRA++ poin­for­mu­je zało­gę  na tyle wcze­śnie, żeby mogła się ura­to­wać, a nawet pod­jąć obro­nę. Pre­cy­zyj­nie wska­że pozy­cję źró­dła pro­mie­nio­wa­nia i ziden­ty­fi­ku­je, z jakie­go urzą­dze­nia ono pocho­dzi. Insty­tut Opto­elek­tro­ni­ki WAT opra­co­wał taki sys­tem ostrze­ga­nia dla pojaz­dów Woj­ska Pol­skie­go.

Jak wyja­śnia płk dr inż. Marek Zyg­munt, w ten sys­tem mogą być wypo­sa­żo­ne wozy bojo­we, czoł­gi, a tak­że inne pojaz­dy. Jego zain­sta­lo­wa­nie pozwa­la wykryć pro­mie­nio­wa­nie, któ­re pada na powierzch­nię pojaz­du i okre­ślić, z jakie­go kie­run­ku zosta­ło wyge­ne­ro­wa­ne.

Odstęp pomię­dzy namie­rze­niem a odda­niem strza­łu i tra­fie­niem poci­sku waha się od 5 do kil­ku­na­stu sekund. To na tyle dużo cza­su, aby moż­na było pod­jąć bły­ska­wicz­ną obro­nę. Zało­ga może posta­wić zasło­nę dym­ną lub wyko­rzy­stać zauto­ma­ty­zo­wa­ne modu­ły uzbro­je­nia do odda­nia strza­łu w kie­run­ku źró­dła pro­mie­nio­wa­nia.

„Jeże­li nasz sys­tem ostrze­ga­nia OBRA++ sprzę­gnie­my z auto­ma­tycz­nym sys­te­mem uzbro­je­nia, to auto­ma­tycz­nie lufa sys­te­mu będzie kie­ro­wa­na na źró­dło pro­mie­nio­wa­nia lase­ro­we­go. Jed­no­cze­śnie sys­tem okre­śli jakie to jest źró­dło lase­ro­we, a na tej pod­sta­wie będzie­my wie­dzieć, z jakim rodza­jem uzbro­je­nia może być ono połą­czo­ne. Pol­skie czoł­gi są wypo­sa­żo­ne w dal­mie­rze lase­ro­we, któ­re współ­dzia­ła­ją z sys­te­mem kie­ro­wa­nia ognia” – tłu­ma­czy płk dr inż. Marek Zyg­munt.

Infor­ma­cja o tym, skąd wróg namie­rza pojazd, zosta­nie auto­ma­tycz­nie prze­ka­za­na do Sys­te­mu Zarzą­dza­nia Wal­ką. W ten spo­sób moż­na ostrzec inne pojaz­dy, jadą­ce w tej samej kolum­nie. Jeśli nawet zało­ga nie zdą­ży zare­ago­wać, wzro­śnie ochro­na oddzia­łu jako cało­ści.

Daw­niej w dzia­ła­niach bojo­wych sto­so­wa­no tyl­ko lase­ry dużej mocy. Współ­cze­sne lase­ry emi­tu­ją poje­dyn­cze waty i to one domi­nu­ją na polach wal­ki. Sys­te­my, któ­re są aktu­al­nie zain­sta­lo­wa­ne na pol­skich pojaz­dach, nie wykry­wa­ją tak sła­bych źró­deł pro­mie­nio­wa­nia. To zmie­ni się po wdro­że­niu sys­te­mu OBRA++. Naukow­cy zadba­li o to, by sys­tem miał bar­dzo dużą czu­łość, dyna­mi­kę oraz roz­dziel­czość, tzn. wykry­wał, roz­po­zna­wał i kla­sy­fi­ko­wał zarów­no świa­tło bar­dzo moc­ne, jak i sła­be sygna­ły lase­ro­we i optycz­ne.

„Takich roz­wią­zań dotąd w Pol­sce nie było. Jedy­nie armia izra­el­ska przy­zna­je, że dys­po­nu­je podob­ny­mi urzą­dze­nia­mi w zakre­sie czu­ło­ści i roz­dziel­czo­ści. Ame­ry­ka­nie nie opi­su­ją para­me­trów posia­da­ne­go przez sie­bie sys­te­mu. Inne, jakie zna­my, są gor­sze od nasze­go” – oce­nia płk dr inż. Marek Zyg­munt. Doda­je, że sys­tem OBRA++ może zostać zamon­to­wa­ny na czoł­gach, bojo­wych wozach pie­cho­ty, pojaz­dach takich jak Roso­mak i Bor­suk.

Karo­li­na Dusz­czyk
fot. Marek Zyg­munt

Peł­na wer­sja arty­ku­łu w cyklu Nauka i tech­no­lo­gie WAT