Strona główna » Aktualności » O kierunkach europejskiej robotyki

O kierunkach europejskiej robotyki

Kie­run­ki roz­wo­ju robo­tów gór­ni­czych (duże, wie­lo­funk­cyj­ne  robo­ty czy roje małych, spe­cja­li­zo­wa­nych robo­tów); przy­szło­ścio­we roz­wią­za­nia kon­struk­cji, napę­dów i ste­ro­wa­nia osprzę­ta­mi robo­czy­mi maszyn dla gór­nic­twa pod­ziem­ne­go i odkryw­ko­we­go; pro­ble­my zwią­za­ne z nawi­ga­cją pod­ziem­ną i naziem­ną; pro­ble­ma­ty­ka wyko­rzy­sta­nia  kopalń wyłą­czo­nych z eks­plo­ata­cji doty­czą­ca ponow­ne­go ich uru­cho­mie­nia lub wyko­rzy­sta­nia na skła­do­wa­nie nie­bez­piecz­nych mate­ria­łów; mecha­tro­ni­ka, tele­ko­mu­ni­ka­cja, wyko­rzy­sta­nie dro­nów; jak uczy­nić gór­nic­two euro­pej­skie kon­ku­ren­cyj­nym wobec gór­nic­twa austra­lij­skie­go i azja­tyc­kie­go – to głów­ne zagad­nie­nia poru­sza­ne na spo­tka­niu Komi­te­tu Ste­ru­ją­ce­go Kon­sor­cjum „Robo­ty­ka w Gór­nic­twie”.  Lide­rem tego mię­dzy­na­ro­do­we­go kon­sor­cjum jest Aka­de­mia Gór­ni­czo-Hut­ni­cza, a jed­nym z człon­ków zało­ży­cie­li Woj­sko­wa Aka­de­mia Tech­nicz­na. W skład Kon­sor­cjum, oprócz pol­skich pod­mio­tów, wcho­dzą  fir­my i uczel­nie z Nie­miec, Szwe­cji i Fin­lan­dii.

Spo­tka­nie, odby­wa­ją­ce się 22 kwiet­nia br. w Kra­ko­wie,  poświę­co­ne było przy­go­to­wa­niom do opra­co­wa­nia „mapy dro­go­wej” – doku­men­tu, dot. głów­nych pro­ble­mów robo­ty­ki w gór­nic­twie. Ma on być ele­men­tem  pakie­tu „Robo­tics 2012 Mul­ti-Annu­al Road­map”, For Robo­tics in Euro­pe, Call IST25 (2016) – Hori­zon 2020 i sta­no­wić pod­sta­wę dla Komi­sji Euro­pej­skiej do wyzna­cza­nia tema­ty­ki kon­kur­sów w ramach dzia­ła­nia Hory­zont 2020 w obsza­rze robo­ty­ki.

Gra­ży­na Pal­czak