Strona główna » Aktualności » Nowy sposób na wypożyczanie książek w Bibliotece Głównej WAT

Nowy sposób na wypożyczanie książek w Bibliotece Głównej WAT

Biblio­te­ka Głów­na WAT zapra­sza do korzy­sta­nia z nowe­go, bez­piecz­ne­go spo­so­bu wypo­ży­cza­nia ksią­żek. Przed gma­chem Biblio­te­ki odda­no wła­śnie do użyt­ku książ­ko­mat – urzą­dze­nie samo­ob­słu­go­we, któ­re umoż­li­wia odbiór zamó­wio­nych przez Inter­net ksią­żek 24 godzi­ny na dobę przez 7 dni w tygo­dniu.

Urzą­dze­nie uła­twia odbiór ksią­żek oraz w natu­ral­ny spo­sób uzu­peł­nia dostęp­ną rów­nież przed Biblio­te­ką cało­do­bo­wą wrzut­nię słu­żą­cą do zwro­tu ksią­żek. Aby ode­brać książ­kę z książ­ko­ma­tu nale­ży zło­żyć zamó­wie­nie za pomo­cą sys­te­mu biblio­tecz­ne­go logu­jąc się na swo­je kon­to biblio­tecz­ne. Urzą­dze­nie, przy­po­mi­na­ją­ce nie­co pacz­ko­mat, dzia­ła w zin­te­gro­wa­ny spo­sób z infor­ma­tycz­nym sys­te­mem biblio­tecz­nym. Książ­ka w momen­cie ode­bra­nia z książ­ko­ma­tu jest reje­stro­wa­na na kon­cie biblio­tecz­nym czy­tel­ni­ka. Roz­wią­za­nie oprócz tego, że przy­spie­sza pro­ces wypo­ży­cze­nia ksią­żek, dodat­ko­wo ogra­ni­cza bez­po­śred­nie kon­tak­ty mię­dzy­ludz­kie, co jest nie­zmier­nie waż­ne w obec­nym cza­sie pan­de­mii.

Dyrek­cja Biblio­te­ki skła­da podzię­ko­wa­nia wła­dzom Aka­de­mii, szcze­gól­nie kanc­le­rzo­wi Ada­mo­wi Wro­nec­kie­mu i pio­no­wi logi­sty­ki za pomoc w zaku­pie i insta­la­cji urzą­dze­nia.

Wszyst­kich czy­tel­ni­ków Biblio­te­ki zachę­ca­my do korzy­sta­nia z tego nowe­go spo­so­bu wypo­ży­cza­nia ksią­żek.

Zasa­dy korzy­sta­nia z książ­ko­ma­tu w Biblio­te­ce Głów­nej WAT.

Bogu­mi­ła Koniecz­ny-Rozen­feld
fot. Domi­ni­ka Gór­ska