» » Nowy rekord WAT w Maratonie Komandosa

Nowy rekord WAT w Maratonie Komandosa

Sierż. pchor. Mate­usz Pieś­kie­wicz z Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej zajął pierw­sze miej­sce w kla­sy­fi­ka­cji „Szkol­nic­two Woj­sko­we i Cen­tra Szko­le­nia” XVI edy­cji Mara­to­nu Koman­do­sa, któ­ry odbył się 30 listo­pa­da w Lubliń­cu. W kla­sy­fi­ka­cji ogól­nej nasz zawod­nik dobiegł do mety jako pią­ty (3 godz. 44 min. 3 s), usta­na­wia­jąc nowy rekord WAT w tym bie­gu, któ­ry był nie­po­bi­ty od 10 lat, gdy w 2009 r.  stu­dent cywil­ny naszej uczel­ni Jakub Szczer­ba prze­biegł mara­ton w cza­sie 3 godz. 58 min. 4 s.

Mara­ton Koman­do­sa to jed­na z naj­trud­niej­szych imprez tere­no­wych w Pol­sce. Łączy ona bieg na dystan­sie 42,2 km w peł­nym umun­du­ro­wa­niu oraz z ple­ca­kiem obcią­żo­nym do wagi co naj­mniej 10 kg. Naj­szyb­ciej tego­rocz­ną tra­sę poko­nał sierż. Artur Pelo z 7 Bry­ga­dy Obro­ny Wybrze­ża w Słup­sku (3 godz. 7 min 57 s). W tego­rocz­nej edy­cji wystar­to­wa­ło 445 zawod­ni­ków, w tym 6 z Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej.

Do tej pory Mara­ton Koman­do­sa przy­naj­mniej raz w życiu ukoń­czy­ło nie­mal 2500 osób. Każ­da z nich na pra­wej kla­pie gór­nej kie­sze­ni mun­du­ru może nosić odzna­kę z licz­bą ukoń­czo­nych zawo­dów. Jest ona do spraw­dze­nia rów­nież na pod­stro­nie orga­ni­za­to­ra.

XVI Mara­ton Koman­do­sa – wyni­ki męż­czyzn:

 1. sierż. Artur Pelo (7 Bry­ga­da Obro­ny Wybrze­ża Słupsk) – 3 godz. 7 min 57 s
 2. asp. Jacek Michu­lec (Komen­da Woje­wódz­ka Poli­cji Kato­wi­ce) – 3.30,50
 3. st. kpr. Artur Błasz­czyk (18 Dywi­zja Zme­cha­ni­zo­wa­na) – 3.42,00
 4. plut. Tomasz Jędra­szek (4 Brod­nic­ki Pułk Che­micz­ny) – 3.44,05
 5. sierż. pchor. Mate­usz Pieś­kie­wicz (Woj­sko­wa Aka­de­mia Tech­nicz­na War­sza­wa) – 3.44,32
 6. sierż. sztab. Krzysz­tof Sagan (Samo­dziel­ny Pod­od­dział Anty­ter­ro­ry­stycz­ny Poli­cji Kato­wi­ce) – 3.47,34
 7. st. szer. Bar­tosz Alek­san­dro­wicz (31 Baza Lot­nic­twa Tak­tycz­ne­go) – 3.52,30
 8. Zbi­gniew Firek (WOLF Boxing Oświę­cim) – 3.52,51
 9. st. szer. Karol Szczut­kow­ski (4 Brod­nic­ki Pułk Che­micz­ny) – 3.54,21
 10. sierż. pchor. Mate­usz Palic­ki (Aka­de­mia Wojsk Lądo­wych Wro­cław) – 3.55,13

Skla­sy­fi­ko­wa­no 402 zawod­ni­ków.

  Nazwisko i imię Edycja maratonu Komandosa Czas po 1 okr. Czas na mecie Miejsce w klasyfikacji OPEN
1 Pieśkiewicz Mateusz XVI MK
30.11.2019
01:48:10 03:44:32 5
2 Szczerba Jakub VI MK
28.11.2009
01:49:47 03:58:43 8
3 Sołczykiewicz Tomasz XI MK
29.11.2014
02:07:57 04:04:13 28
4 Kurzawiński Sławomir XIII MK
26.11.2016
01:57:10 04:10:32 24
5 Łuckoś Wiktor VII MK
27.11.2010
01:51:40 04:12:18 32
6 Kurzawiński Sławomir XIV MK
25.11.2017
01:59:16 04:13:26 24
7 Bartoszek Daniel IX MK
24.11.2012
02:01:09 04:13:38 17
8 Bartoszek Daniel VIII MK
26.11.2011
02:04:22 04:19:35 21
9 Gromacki Dawid X MK
30.11.2013
  04:23:49 32
10 Łuckoś Wiktor V MK
22.11.2008
02:07:46 04:37:17 26
11 Czarnecki Cezary VIII MK
26.11.2011
01:58:30 04:28:51 29
12 Kurek Jarosław VIII MK
26.11.2011
01:58:30 04:28:51 29
13 Mrówczyński Szymon XII MK
28.11.2015
01:56:14 04:29:07 67
14 Kłosowski Paweł XIII MK
26.11.2016
02:11:15 04:43:51 77
15 Wojciechowski Michał VIII MK
26.11.2011
02:07:04 04:45:14 47

 

Impre­zy spor­to­we wcho­dzą­ce w kla­sy­fi­ka­cję Szle­mu Koman­do­sa w 2020 r.:

 • 25 stycz­nia – 6.Ćwierćmaraton Koman­do­sa w Słup­sku,
 • 8 lute­go – 11.Półmaraton Koman­do­sa w WAT,
 • 13 mar­ca – 4. Set­ka Koman­do­sa w Lubliń­cu,
 • 2 paź­dzier­ni­ka – 24.Bieg o Nóż Koman­do­sa w Lubliń­cu,
 • 28 listo­pa­da – 17.Maraton Koman­do­sa w Lubliń­cu.

kpt. Paweł Żało­ba
fot. zmie​rzy​my​czas​.pl; WKB META; Jacek Szu­sta­kow­ski