Strona główna » Aktualności » Nowy numer „Głosu Akademickiego”

Nowy numer „Głosu Akademickiego”

Wszyst­kim Czy­tel­ni­kom „Gło­su Aka­de­mic­kie­go”, spo­łecz­no­ści aka­de­mic­kiej oraz sym­pa­ty­kom WAT‑u życzy­my bez­piecz­nych i zdro­wych świąt oraz szczę­śli­we­go Nowe­go 2021 Roku! A tak­że wol­ne­go cza­su i miłe­go wypo­czyn­ku – rów­nież z lek­tu­rą nasze­go mie­sięcz­ni­ka!

Do sie­go roku!
 

Pozdra­wiam
Hubert Kaź­mier­ski
redak­tor naczel­ny „Gło­su Aka­de­mic­kie­go”
Dział Pro­mo­cji

Zapra­sza­my do lek­tu­ry nowe­go nume­ru nasze­go mie­sięcz­ni­ka, dostęp­ne­go rów­nież na stro­nie Dzia­łu Pro­mo­cji Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej.