» » Nowości wydawnicze

Nowości wydawnicze

Przed­sta­wia­my Pań­stwu naj­now­sze publi­ka­cje Redak­cji Wydaw­nictw WAT.

Zapra­sza­my stu­den­tów, pra­cow­ni­ków nauko­wych oraz spe­cja­li­stów z róż­nych dzie­dzin prze­my­słu do zapo­zna­nia się z peł­ną ofer­tą wydaw­ni­czą w zakład­ce Ofer­ta Wydaw­ni­cza.

mgr Rena­ta Bor­kow­ska
kie­row­nik Redak­cji Wydaw­nictw WAT

 

 

Autor: A.A. Osta­nek

Tytuł: W służ­bie Ojczyź­nie. Woj­sko Pol­skie w sys­te­mie bez­pie­czeń­stwa woje­wództw połu­dnio­wo-wschod­nich II Rze­czy­po­spo­li­tej (1921 – 1939)

ISBN: 978 – 83-7938 – 222‑4

Celem mono­gra­fii jest uka­za­nie dzia­łań, jakie Woj­sko Pol­skie reali­zo­wa­ło w latach 1921 – 1939 na rzecz bez­pie­czeń­stwa w regio­nie trzech połu­dnio­wo-wschod­nich woje­wództw II Rze­czy­po­spo­li­tej – lwow­skie­go, sta­ni­sła­wow­skie­go i tar­no­pol­skie­go.

W pra­cy doko­na­no cha­rak­te­ry­sty­ki poszcze­gól­nych woje­wództw w róż­nych kon­tek­stach (struk­tu­ra naro­do­wo­ścio­wa, wyzna­nio­wa, spo­łecz­na oraz zna­cze­nie gospo­dar­cze i mili­tar­ne regio­nu), a następ­nie – w uję­ciu pro­ble­mo­wo-chro­no­lo­gicz­nym – zilu­stro­wa­no kie­run­ki reali­zo­wa­nych przez woj­sko dzia­łań w zakre­sie bez­pie­czeń­stwa wewnętrz­ne­go. Ana­li­zie pod­da­no wpływ armii na poli­ty­kę wewnętrz­ną ze szcze­gól­nym uwzględ­nie­niem kwe­stii naro­do­wo­ścio­wych. Wska­za­no tak­że licz­ne przy­kła­dy zadań Woj­ska Pol­skie­go wyko­ny­wa­nych w opar­ciu o ówcze­śnie obo­wią­zu­ją­ce prze­pi­sy. Ponad­to przy­bli­żo­no całość aktyw­no­ści armii wpi­su­ją­cej się w reali­za­cję hasła „Naród pod bro­nią”. Uka­za­no rów­nież kie­run­ki i zakres współ­pra­cy z miesz­kań­ca­mi regio­nu.

Dzia­ła­nia Woj­ska Pol­skie­go rzu­tu­ją­ce na bez­pie­czeń­stwo woje­wództw połu­dnio­wo-wschod­nich II Rze­czy­po­spo­li­tej ewo­lu­owa­ły w mia­rę upły­wu lat. Wpraw­dzie część zadań wyko­ny­wa­no w opar­ciu o prze­pi­sy obo­wią­zu­ją­ce w cią­gu całe­go okre­su mię­dzy­wo­jen­ne­go, to jed­nak zmia­ny sytu­acji geo­po­li­tycz­nej czy też wewnętrz­nej Pol­ski nie pozo­sta­wa­ły bez wpły­wu na ich inten­syw­ność i ukie­run­ko­wa­nie. Nowe uwa­run­ko­wa­nia wyma­ga­ły nie­mal zawsze ade­kwat­nej reak­cji. Spe­cy­fi­ką regio­nu było to, że całość dzia­łań reali­zo­wa­no na tere­nie nie­zwy­kle zróż­ni­co­wa­nym naro­do­wo­ścio­wo, przy czę­ścio­wym bra­ku akcep­ta­cji dla ist­nie­nia Rze­czy­po­spo­li­tej przez pewien odse­tek oby­wa­te­li naro­do­wo­ści ukra­iń­skiej. Pozo­sta­ją­cy w tle życia codzien­ne­go kon­flikt pol­sko-ukra­iń­ski wpły­wał w spo­sób bez­po­śred­ni na stan bez­pie­czeń­stwa, siłą rze­czy deter­mi­nu­jąc tak­że dodat­ko­we kie­run­ki dzia­ła­nia armii.

Autor: pra­ca zbio­ro­wa

Tytuł: Wydział Logi­sty­ki w latach 2014 – 2019

ISBN: 978 – 83-7938 – 247‑3

45-lecie Insty­tu­tu Logi­sty­ki
20-lecie Cen­trum Cer­ty­fi­ka­cji Jako­ści
5‑lecie Wydzia­łu logi­sty­ki

W publi­ka­cji przed­sta­wio­no histo­rię Wydzia­łu Logi­sty­ki, struk­tu­rę orga­ni­za­cyj­ną, dzia­łal­ność dydak­tycz­no-nauko­wą oraz infra­struk­tu­rę. Opi­sa­no naj­waż­niej­sze wyda­rze­nia wydzia­ło­we oraz dzia­łal­ność: Insty­tu­tu Logi­sty­ki, Insty­tu­tu Sys­te­mów Bez­pie­czeń­stwa i Obron­no­ści, a tak­że Cen­trum Cer­ty­fi­ka­cji Jako­ści.

Autor: W. Gon­ciar­ski (red. nauk.)

Tytuł: Pod­sta­wy zarzą­dza­nia dla inży­nie­rów

ISBN: 978 – 83-7938 – 218‑7

Pod­ręcz­nik zarzą­dza­nia adre­so­wa­ny jest do stu­den­tów poli­tech­ni­ki. Auto­rzy zwró­ci­li szcze­gól­ną uwa­gę na aspek­ty tech­nicz­no-tech­no­lo­gicz­ne, z któ­ry­mi naj­czę­ściej będą mieć do czy­nie­nia przy­szli inży­nie­ro­wie. Pod­ręcz­nik ukie­run­ko­wa­ny jest na kwe­stie, któ­re są przed­mio­tem zain­te­re­so­wa­nia kadry kie­row­ni­czej orga­ni­za­cji.

Zawar­to w nim inte­re­su­ją­ce opra­co­wa­nia – autor­skie uję­cia nastę­pu­ją­cej tema­ty­ki: isto­ta i ewo­lu­cja zarzą­dza­nia; mene­dżer i jego rola we współ­cze­snej orga­ni­za­cji; tech­no­lo­gicz­ne deter­mi­nan­ty nowo­cze­sne­go zarzą­dza­nia; pla­no­wa­nie – od pomy­słu do zysku; orga­ni­zo­wa­nie i kształ­to­wa­nie ukła­dów struk­tu­ral­nych; zarzą­dza­nie pro­jek­ta­mi i inno­wa­cja­mi; zarzą­dza­nie zaso­ba­mi ludz­ki­mi; psy­cho­spo­łecz­ne uwa­run­ko­wa­nia zarzą­dza­nia; komu­ni­ko­wa­nie się i umie­jęt­no­ści inter­per­so­nal­ne, mar­ke­tin­go­we aspek­ty zarzą­dza­nia; tra­dy­cyj­ne i nowo­cze­sne mode­le biz­ne­so­we; praw­na ochro­na wła­sno­ści inte­lek­tu­al­nej we współ­cze­snym zarzą­dza­niu.

Autor: W. Har­ma­ta

Tytuł: Ochro­na przed ska­że­nia­mi. Część IV

ISBN: 978 – 83-7938 – 225‑5

W publi­ka­cji przed­sta­wio­no wybra­ne zagad­nie­nia meto­do­lo­gicz­ne, orga­ni­za­cyj­ne i tech­nicz­ne likwi­da­cji ska­żeń.

Z wie­lu zadań obro­ny przed bro­nią maso­we­go raże­nia w tym opra­co­wa­niu Autor wyod­ręb­nił wąskie, ale jak­że waż­ne spe­cja­li­stycz­ne zagad­nie­nie – likwi­da­cję ska­żeń, któ­rym z racji posia­da­nej spe­cja­li­za­cji woj­sko­wej zaj­mo­wał się w pra­cy nauko­wo-badaw­czej przez oko­ło trzy­dzie­ści lat.

Opra­co­wa­nie jest pró­bą nauko­we­go spoj­rze­nia na pro­blem likwi­da­cji ska­żeń z uwzględ­nie­niem ska­żeń tok­sycz­ny­mi środ­ka­mi prze­my­sło­wy­mi. Wpraw­dzie sub­stan­cje prze­my­sło­we nie są zali­cza­ne do bro­ni maso­we­go raże­nia, jed­nak duże szko­dy, jakie mogą wywo­łać swo­im dzia­ła­niem, nie powin­ny być pomi­ja­ne.

Autor: M. Pisz­czek

Tytuł: Narzę­dzia tech­no­lo­gii wir­tu­al­nych a pozna­wa­nie rze­czy­wi­sto­ści

ISBN: 978 – 83-7938 – 233‑0

Wir­tu­al­na rze­czy­wi­stość wkra­cza do nasze­go codzien­ne­go życia wiel­ki­mi kro­ka­mi, sta­jąc się jed­no­cze­śnie potęż­nym narzę­dziem, któ­re może być uży­wa­ne m.in. do pozna­wa­nia róż­nych aspek­tów ota­cza­ją­cej na rze­czy­wi­sto­ści. Coraz licz­niej­sze i powszech­niej­sze roz­wią­za­nia tech­no­lo­gicz­ne pozwa­la­ją korzy­stać z apli­ka­cji wir­tu­al­nych zarów­no na urzą­dze­niach mobil­nych, jak i prze­no­sić się użyt­kow­ni­kom do świa­ta cyfro­we­go za pomo­cą roz­wią­zań immer­syj­nych. Dzię­ki tej książ­ce spoj­rzysz na tech­no­lo­gie wir­tu­al­ne z per­spek­ty­wy: per­cep­cji wir­tu­al­no­ści, inte­rak­cji z wir­tu­al­no­ścią oraz wir­tu­ali­za­cji rze­czy­wi­sto­ści. Znaj­dziesz tu wska­zów­ki doty­czą­ce korzy­sta­nia z narzę­dzi tech­no­lo­gii wir­tu­al­nych, a przede wszyst­kim przy­kła­dy ich uży­cia w róż­nych cza­sa­mi nie­stan­dar­do­wych apli­ka­cjach.