» » Nowości wydawnicze

Nowości wydawnicze

wpis w: Aktualności | 0

Przed­sta­wia­my Pań­stwu naj­now­sze publi­ka­cje Redak­cji Wydaw­nictw WAT. Peł­na ofer­ta wydaw­ni­cza dostęp­na jest na stro­nie Redak­cji w zakład­ce Ofer­ta wydaw­ni­cza.

Woj­sko­wa Aka­de­mia Tech­nicz­na znaj­du­je się w wyka­zie wydaw­nictw publi­ku­ją­cych recen­zo­wa­ne mono­gra­fie nauko­we  poziom I – 80 punk­tów. (Komu­ni­kat Mini­stra Nauki i Szkol­nic­twa Wyż­sze­go z dnia 18 stycz­nia 2019 r. w spra­wie wyka­zu wydaw­nictw publi­ku­ją­cych recen­zo­wa­ne mono­gra­fie nauko­we)

Wykaz wydaw­nictw.

mgr Rena­ta Bor­kow­ska
kie­row­nik Redak­cji Wydaw­nictw WAT

 

 

Autor: Z. Bog­da­no­wicz, B. Nasi­łow­ska

Tytuł: Pod­sta­wy kon­struk­cji maszyn. Pit­ting i mikro­pit­ting kół zęba­tych

ISBN: 978−83−7938−208−8

Opis: W niniej­szym pod­ręcz­ni­ku aka­de­mic­kim auto­rzy zapre­zen­to­wa­li m.in. wyni­ki swo­ich badań z zakre­su wytrzy­ma­ło­ści sty­ko­wej kół zęba­tych wyko­na­nych ze sta­li węglo­wej wyż­szej jako­ści (C55) pod­da­nych róż­nym zabie­gom powierzch­nio­we­go ulep­sza­nia. Wysi­łek badaw­czy ukie­run­ko­wa­no na obser­wa­cje pit­tin­gu, któ­ry ma istot­ny wpływ na trwa­łość sty­ko­wą kół zęba­tych, wska­zu­jąc jed­no­cze­śnie na mecha­nizm jego powsta­wa­nia. Przed­sta­wio­no moż­li­wość opi­su roz­wo­ju pęk­nięć zmę­cze­nio­wych z wyko­rzy­sta­niem zależ­no­ści z linio­wej i nie­li­nio­wej mecha­ni­ki pęka­nia oraz przy­kład uszko­dze­nia rze­czy­wi­ste­go koła zęba­te­go po eks­plo­ata­cji w pojeź­dzie samo­cho­do­wym, a tak­że zale­ca­ne mate­ria­ły i meto­dy powierzch­nio­we­go ulep­sza­nia kół zęba­tych.

Pod­ręcz­nik może słu­żyć stu­den­tom i mło­dym pra­cow­ni­kom nauko­wym do posze­rze­nia wie­dzy z zakre­su trwa­ło­ści sty­ko­wej kół zęba­tych, pit­tin­gu i mikro­pit­tin­gu w aspek­tach pro­jek­to­wa­nia, wytwa­rza­nia i eks­plo­ata­cji prze­kład­ni zęba­tych.

Autor: S. Bar­to­sie­wicz, M. Ozię­bło, J. Zacha­ra

Tytuł: Cen­tra logi­stycz­ne w Pol­sce. Prze­mia­ny i roz­wój

ISBN: 978−83−7938−200−2

Opis: Celem głów­nym mono­gra­fii jest uka­za­nie, w jakim sta­dium roz­wo­ju znaj­du­ją się powsta­ją­ce cen­tra logi­stycz­ne, co jest przy­czy­ną takie­go sta­nu i co zro­bić, aby było lepiej.

Głów­ny pro­blem badaw­czy kon­cen­tru­je się wokół zagad­nień doty­czą­cych eko­no­micz­no-orga­ni­za­cyj­ne­go funk­cjo­no­wa­nia cen­trów logi­stycz­nych w Pol­sce, gdzie na pierw­szy plan wysu­wa­ją się gru­py pro­ble­mów doty­czą­cych dzia­łań napraw­czych wspie­ra­ją­cych ich prze­mia­nę i roz­wój. Przed­mio­tem ana­liz i ocen są cen­tra logi­stycz­ne jako pod­mio­ty wpły­wa­ją­ce na roz­wój gospo­dar­ki.

Inten­cją auto­rów było utrzy­ma­nie bli­skie­go związ­ku z prak­ty­ką gospo­dar­czą w przed­sta­wia­niu pro­ble­mu. Stąd też czę­ste odwo­ły­wa­nie się do obec­nie wyko­rzy­sty­wa­nych roz­wią­zań przyj­mo­wa­nych w cen­trach logi­stycz­nych oraz wyni­ków róż­nych nauko­wych badań empi­rycz­nych, odno­szą­cych się do tych pod­mio­tów, szcze­gól­nie w Pol­sce.

Niniej­sza pozy­cja adre­so­wa­na jest zarów­no do prak­ty­ków, jak i teo­re­ty­ków. Mogą nią być zain­te­re­so­wa­ni stu­den­ci kie­run­ków eko­no­micz­nych, jak rów­nież oso­by, któ­re na co dzień mają do czy­nie­nia z cen­tra­mi logi­stycz­ny­mi.

 

Autor: M. Brze­ziń­ski

Tytuł: Mode­lo­wa­nie sys­te­mów i pro­ce­sów logi­stycz­nych w aspek­cie tech­no­lo­gii podwój­ne­go zasto­so­wa­nia

ISBN: 978−83−7938−219−4

Opis: W opra­co­wa­niu przed­sta­wio­no meto­dy pomia­ru i oce­ny efek­tyw­no­ści sys­te­mów szko­le­nio­wych za pomo­cą róż­nych mode­li ze szcze­gól­nym uwzględ­nie­niem mode­lu Kirk­pa­tric­ka. Model ten autor sto­so­wał w bada­niach sys­te­mu szko­le­nia per­so­ne­lu lot­ni­cze­go i przed­sta­wia moż­li­wość jego zasto­so­wa­nia w szko­le­niu per­so­ne­lu bez­za­ło­go­wych stat­ków powietrz­nych. Mono­gra­fia zawie­ra narzę­dzia i meto­dy­kę pomia­ru efek­tów szko­le­nio­wych na poszcze­gól­nych pozio­mach mode­lu Kirk­pa­tric­ka i meto­dy pro­wa­dze­nia badań porów­naw­czych.

Autor: M. Brze­ziń­ski

Tytuł: Oce­na sys­te­mów eks­plo­ata­cji tech­ni­ki wojsk lądo­wych

ISBN: 978−83−7938−220−0

Opis: Mono­gra­fia jest poświę­co­na pro­ble­ma­ty­ce jed­no­cze­sne­go bada­nia sys­te­mów i pro­ce­sów logi­sty­ki woj­sko­wej i logi­sty­ki w gospo­dar­ce naro­do­wej oraz zagad­nie­niom oce­ny moż­li­wo­ści wza­jem­ne­go zasto­so­wa­nia tech­no­lo­gii reali­za­cji pro­ce­sów logi­stycz­nych. Zawie­ra opra­co­wa­nie teo­re­tycz­ne pod­staw mode­lo­wa­nia koope­ra­cji woj­sko­wo-cywil­nej w aspek­cie reali­za­cji pro­ce­sów logi­stycz­nych podwój­ne­go zasto­so­wa­nia w SZ RP w cza­sie poko­ju, zagro­że­nia mili­tar­ne­go i woj­ny oraz oce­nę mode­li sys­te­mów i pro­ce­sów logi­sty­ki woj­sko­wej i logi­sty­ki cywil­nej w aspek­cie tech­no­lo­gii podwój­ne­go zasto­so­wa­nia. W opra­co­wa­niu przed­sta­wio­no pod­sta­wy mode­lo­wa­nia sys­te­mów i pro­ce­sów logi­stycz­nych, meto­dy ilo­ścio­we w mode­lo­wa­niu sys­te­mów i pro­ce­sów logi­stycz­nych oraz mode­le oce­no­we sys­te­mów i pro­ce­sów logi­stycz­nych w aspek­cie moż­li­wo­ści wza­jem­ne­go wyko­rzy­sta­nia tech­no­lo­gii logi­stycz­nych sto­so­wa­nych w gospo­dar­ce naro­do­wej i w siłach zbroj­nych. Zapre­zen­to­wa­ne mode­le sys­te­mów logi­stycz­nych w przed­się­bior­stwach i w siłach zbroj­nych zbu­do­wa­no przede wszyst­kim w opar­ciu o ana­li­zy wie­lo­kry­te­rial­ne, ana­li­zy sie­cio­we oraz teo­rię pro­ce­sów sto­cha­stycz­nych. Opra­co­wa­ne mode­le zosta­ły zwe­ry­fi­ko­wa­ne na wie­lu przy­kła­dach z obsza­ru logi­sty­ki w przed­się­bior­stwach i logi­sty­ki woj­sko­wej.

Autor: R. Typiak

Tytuł: Wpływ kon­fi­gu­ra­cji ukła­du akwi­zy­cji obra­zu na ste­ro­wa­nie bez­za­ło­go­wą maszy­ną robo­czą

ISBN: 978−83−7938−191−3

Opis: Wyni­ki prze­pro­wa­dzo­nych badań doświad­czal­nych, na opra­co­wa­nych ste­ro­wa­nych obiek­tach: osprzę­cie robo­czym oraz plat­for­mie bazo­wej, wyka­za­ły wpływ kon­fi­gu­ra­cji ukła­du akwi­zy­cji obra­zu na efek­tyw­ność ste­ro­wa­nia. Na pod­sta­wie otrzy­ma­nych wyni­ków wysu­nię­to wnio­sek, że ofe­ro­wa­ne w nie­któ­rych maszy­nach roz­wią­za­nia ukła­du akwi­zy­cji obra­zu mogą ogra­ni­czać zdol­ność reali­za­cji czę­ści zadań, pod­czas gdy inne roz­wią­za­nia zapew­nia­ją odczu­wal­nie więk­szą efek­tyw­ność ste­ro­wa­nia i zwięk­szo­ne bez­pie­czeń­stwo pra­cy. Jed­nak­że, w każ­dym z roz­pa­try­wa­nych przy­pad­ków obser­wo­wa­ny był zna­czą­cy wzrost cza­su reali­za­cji zadań wzglę­dem ste­ro­wa­nia zało­go­we­go. Zapro­po­no­wa­na meto­da badaw­cza i przed­sta­wio­ny wskaź­nik oce­ny efek­tyw­no­ści pra­cy mogą być wyko­rzy­sty­wa­ne do opra­co­wy­wa­nia kon­fi­gu­ra­cji ukła­dów akwi­zy­cji obra­zów dedy­ko­wa­nych dla maszyn wyko­nu­ją­cych spe­cy­ficz­ne zada­nia, bądź do efek­tyw­niej­sze­go wyko­rzy­sta­nia kom­po­nen­tów już ist­nie­ją­cych sys­te­mów wizyj­nych.