» » Nowości wydawnicze

Nowości wydawnicze

wpis w: Aktualności | 0

Przed­sta­wia­my Pań­stwu naj­now­sze publi­ka­cje Redak­cji Wydaw­nictw WAT. Peł­na ofer­ta wydaw­ni­cza dostęp­na jest na stro­nie Redak­cji w zakład­ce Ofer­ta wydaw­ni­cza.

Zmo­der­ni­zo­wa­na wer­sja naszej stro­ny zawie­ra nowe zakład­ki: Ety­ka wydaw­ni­cza oraz Aktu­al­no­ści. W Aktu­al­no­ściach zamiesz­czo­ne zosta­ło krót­kie pod­su­mo­wa­nie dzia­łal­no­ści wydaw­ni­czej za 2018 rok. W tej zakład­ce sys­te­ma­tycz­nie będą doda­wa­ne infor­ma­cje dla auto­rów i redak­to­rów cza­so­pism nauko­wych WAT, doty­czą­ce m.in. ter­mi­nów skła­da­nia publi­ka­cji do wyda­nia, przy­go­to­wa­nia mate­ria­łów do  dru­ku, a tak­że infor­ma­cje dla czy­tel­ni­ków.

Zapra­sza­my!

Rena­ta Bor­kow­ska
kie­row­nik Redak­cji Wydaw­nictw WAT

 

 

Autor: T. Szczu­rek

Tytuł: Wyzwa­nia dla bez­pie­czeń­stwa – nie­pew­na przy­szłość – mię­dzy zagro­że­nia­mi a szan­sa­mi

ISBN: 978 – 83-7938 – 201‑9

Opis:

„[…] w mono­gra­fii pod­ję­to bar­dzo trud­ne pro­ble­my doty­czą­ce przy­szło­ści Świa­ta, Euro­py, Pol­ski i indy­wi­du­al­nie każ­de­go Czło­wie­ka, ana­li­zo­wa­ne z per­spek­ty­wy sze­ro­ko i wie­lo­płasz­czy­zno­wo rozu­mia­ne­go bez­pie­czeń­stwa. Wyko­rzy­sta­no w niej wie­dzę z róż­nych dys­cy­plin nauko­wych w odnie­sie­niu do feno­me­nu bez­pie­czeń­stwa ana­li­zo­wa­ne­go na kil­ku krzy­żu­ją­cych się płasz­czy­znach przed­mio­to­wych. […] nowa­tor­stwo tego dzie­ła nie zawie­ra się tyl­ko w war­stwie mery­to­rycz­nej. Zasto­so­wa­no w nim bowiem inter- i trans­dy­scy­pli­nar­ną per­spek­ty­wę badaw­czą, któ­rej spo­so­bu wyko­rzy­sta­nia sys­te­ma­tycz­nie uczy­my się – zresz­tą nie tyl­ko w Pol­sce i w Euro­pie […] Z uzna­niem trze­ba przy­jąć spo­sób wyko­rzy­sta­nia w mono­gra­fii wie­dzy huma­ni­stycz­nej i spo­łecz­nej w połą­cze­niu z wie­dzą doty­czą­cą nowo­cze­snych tech­no­lo­gii, moż­li­wo­ści i spo­so­bów ich wyko­rzy­sta­nia oraz aktu­al­nych i poten­cjal­nych tego skut­ków. Umoż­li­wi­ło to Auto­ro­wi osią­gnię­cie zakła­da­nych celów badań, co moż­na uznać jako zna­czą­cy wkład w roz­wój nauk o bez­pie­czeń­stwie, czy – sze­rzej bio­rąc – w roz­wój nauk spo­łecz­nych
w war­stwie mery­to­rycz­nej i meto­do­lo­gicz­nej.” (z recen­zji prof. dr. hab. Maria­na Cie­ślar­czy­ka z Uni­wer­sy­te­tu Przy­rod­ni­czo-Huma­ni­stycz­ne­go w Sie­dl­cach)

„[…] mono­gra­fię cechu­je żywa myśl, śmia­łe uogól­nie­nia i bogac­two infor­ma­cji. Ory­gi­nal­ny obraz śro­do­wi­ska „trze­ciej fali cywi­li­za­cyj­nej”, jaki w nim widzi­my, sta­no­wi twór­czy wkład do nauk o bez­pie­czeń­stwie. Sze­ro­ka pano­ra­ma pro­ble­mo­wa dzie­ła zawie­ra istot­ne tre­ści z zakre­su bez­pie­czeń­stwa trans­na­ro­do­we­go, naro­do­we­go, infor­ma­cyj­ne­go, spo­łecz­ne­go i gospo­dar­cze­go, a ponad­to wska­za­nia edu­ka­cyj­ne. Może to być nie­odzow­na lek­tu­ra dla pro­jek­tan­tów nowej stra­te­gii kie­ro­wa­nia bez­pie­czeń­stwem naro­do­wym, a tak­że dłu­go­okre­so­wej stra­te­gii roz­wo­ju Pol­ski.” (z recen­zji prof. dr. hab. Kon­ra­da Walosz­czy­ka ze Szko­ły Głów­nej Służ­by Pożar­ni­czej w War­sza­wie)

Autor: A. Duka­ta, A.Kawalec, M. Okoń-Fąfa­ra, G. Tofel

Tytuł: Pod­sta­wy elek­tro­ma­gne­ty­zmu

ISBN: 978 – 83-7938 – 192‑0

Stu­dio­wa­nie zagad­nień elek­tro­ma­gne­ty­zmu jest spo­rym wyzwa­niem dla stu­den­tów więk­szo­ści uczel­ni, nie tyl­ko pol­skich, i dla­te­go poja­wie­nie się nowe­go pod­ręcz­ni­ka przy­bli­ża­ją­ce­go te zagad­nie­nia nale­ży powi­tać z uzna­niem. Trud­no­ści z per­cep­cją zagad­nień elek­tro­ma­gne­ty­zmu wyni­ka­ją z koniecz­no­ści odpo­wied­nie­go przy­go­to­wa­nia stu­den­tów do korzy­sta­nia z narzę­dzi mate­ma­tycz­nych oraz, co wyda­je się bar­dziej istot­ne, do ich inter­pre­ta­cji fizycz­nej (rozu­mie­nia zja­wisk opi­sy­wa­nych za pomo­cą wspo­mnia­nych narzę­dzi) (prof. dr hab. inż. Wło­dzi­mierz Zie­niu­tycz)

Skrypt może być bar­dzo cen­ną pozy­cją dydak­tycz­ną na pozio­mie zarów­no pod­sta­wo­wym, jak i zaawan­so­wa­nym (do pozio­mu dok­to­ran­tów włącz­nie). Mogę rów­nież stwier­dzić, że będzie sta­no­wił pozy­cję uni­kal­ną na pol­skim ryn­ku wydaw­nictw dydak­tycz­nych. (prof. dr hab. inż. Woj­ciech Gwa­rek)

Nasza pra­ca ze stu­den­ta­mi dru­gie­go seme­stru stu­diów inży­nier­skich Wydzia­łu Elek­tro­ni­ki Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej wska­za­ła na potrze­bę opra­co­wa­nia pod­ręcz­ni­ka, w któ­rym WSZYSTKO będzie opi­sa­ne krok po kro­ku z wyko­rzy­sta­niem odpo­wied­nie­go apa­ra­tu mate­ma­tycz­ne­go. Sta­ra­li­śmy się ująć roz­pa­try­wa­ne zagad­nie­nia w jak naj­prost­szy spo­sób, pomi­ja­jąc sto­so­wa­nie zwro­tów typu „po krót­kich prze­kształ­ce­niach otrzy­ma­my”, „łatwo wyka­zać, że”.

Zauwa­ży­li­śmy, że zbyt duże trud­no­ści w opa­no­wa­niu pod­staw teo­rii elek­tro­ma­gne­ty­zmu szyb­ko znie­chę­ca­ją do stu­dio­wa­nia nawet naj­zdol­niej­szych stu­den­tów. Zde­cy­do­wa­li­śmy się zatem na przed­sta­wie­nie mate­ria­łu w spo­sób obszer­ny, nie pomi­ja­jąc nawet pozor­nie oczy­wi­stych prze­kształ­ceń. W ten spo­sób ocze­ku­je­my, że stu­den­ci o mniej solid­nym przy­go­to­wa­niu będą mie­li szan­sę dorów­nać naj­lep­szym. (Auto­rzy)

Autor: T. Kochań­ski

Tytuł: Zarzą­dza­nie trans­por­tem w świe­tle wymo­gów Unii Euro­pej­skiej

ISBN: 978 – 83-7938 – 168‑5

Opis:

Przed­mio­tem roz­wa­żań niniej­szej mono­gra­fii jest sys­tem trans­por­to­wy, sta­no­wią­cy jeden z waż­niej­szych dzia­łów gospo­dar­ki naro­do­wej. Autor pre­cy­zyj­nie przed­sta­wił pod­sta­wy teo­re­tycz­ne obsza­ru trans­por­tu zwią­za­ne z jego poję­ciem, funk­cjo­no­wa­niem, kla­sy­fi­ka­cją i infra­struk­tu­rą. Wska­zał miej­sce, rolę i ogól­ne zada­nia sys­te­mu trans­por­to­we­go.

Kie­run­ki roz­wo­ju trans­por­tu w Pol­sce muszą z jed­nej stro­ny uwzględ­niać ten­den­cje świa­to­we, a z dru­giej być zgod­ne z obo­wią­zu­ją­cy­mi w UE akta­mi nor­mu­ją­cy­mi jego funk­cjo­no­wa­nie. Autor przed­sta­wił teo­re­tycz­ne usta­le­nia wska­zu­ją­ce, jak poszcze­gól­ne gałę­zie trans­por­tu powin­ny funk­cjo­no­wać w świe­tle pra­wa unij­ne­go. Duży nacisk poło­żył rów­nież na prak­tycz­ne aspek­ty dzia­łal­no­ści poten­cja­łu trans­por­to­we­go, któ­re­go efek­tyw­ne i sku­tecz­ne dzia­ła­nie może zaspo­ko­ić potrze­by gene­ro­wa­ne przez rynek.

Mono­gra­fia prze­zna­czo­na jest dla osób zawo­do­wo zaj­mu­ją­cych się zagad­nie­nia­mi funk­cjo­no­wa­nia trans­por­tu, jego orga­ni­za­cją i funk­cjo­no­wa­niem, jak rów­nież do coraz szer­sze­go gro­na Czy­tel­ni­ków inte­re­su­ją­cych się tą tema­ty­ką. (z recen­zji dr hab. inż. Z. Kura­siń­skie­go, prof. WAT)

Autor: K. Soło­du­cha, P. Sta­ce­wicz (red. nauk.)

Tytuł: Stu­dia z filo­zo­fii infor­ma­ty­ki

ISBN: 978 – 83-7938 – 194‑4

Opis:

Para­dyg­ma­tycz­na moc infor­ma­ty­ki wzra­sta z powo­du roz­po­wszech­nie­nia na świe­cie roz­wią­zań cyfro­wych i ich roli w orga­ni­za­cji życia codzien­ne­go. Co wię­cej, jej moż­li­wo­ści symu­la­cyj­ne spra­wia­ją, że doko­ny­wa­ne za jej pomo­cą odwzo­ro­wa­nie rze­czy­wi­sto­ści uła­twia wia­ry­god­ne bada­nie nie­któ­rych natu­ral­nych pro­ce­sów.

Wszyst­ko to spra­wia, że namysł nad infor­ma­ty­ką jako pod­sta­wą nowe­go świa­to­po­glą­du nauko­we­go oraz roz­wi­ja­ją­cą się dys­cy­pli­ną poznaw­czą i prak­tycz­ną wyda­je się natu­ral­nym zada­niem filo­zo­fii. Celem niniej­sze­go zbio­ru tek­stów jest poka­za­nie pod­staw tej szcze­gó­ło­wej dys­cy­pli­ny filo­zo­ficz­nej oraz wybra­nych aspek­tów pro­wa­dzo­nych w jej ramach roz­wa­żań.

Kon­stru­ując go, kie­ro­wa­li­śmy się więc dwo­ma prze­słan­ka­mi. Z jed­nej stro­ny chcie­li­śmy dostar­czyć aktu­al­ne­go, kom­pe­tent­ne­go prze­glą­du wybra­nych zagad­nień poru­sza­nych w ramach współ­cze­snej filo­zo­fii infor­ma­ty­ki (lub filo­zo­fii w infor­ma­ty­ce, jak chcą nie­któ­rzy), a z dru­giej poka­zać aktyw­ność nie­któ­rych, pol­skich i mię­dzy­na­ro­do­wych bada­czy upra­wia­ją­cych tę dys­cy­pli­nę filo­zo­ficz­ną. (Ze wstę­pu Krzysz­to­fa Soło­du­chy)

Autor: R. Gie­le­ta

Tytuł: Wytrzy­ma­łość mate­ria­łów. Zbiór zadań z roz­wią­za­nia­mi

ISBN: 978 – 83-7938 – 193‑7

Opis:

Pod­ręcz­nik jest zbio­rem roz­wią­za­nych zadań z pod­sta­wo­wych dzia­łów wytrzy­ma­ło­ści mate­ria­łów. Jest prze­zna­czo­ny dla stu­den­tów wydzia­łów mecha­nicz­nych, na stu­diach pierw­sze­go stop­nia.

Pod­ręcz­nik obej­mu­je nastę­pu­ją­ce dzia­ły: geo­me­tria figur pła­skich, wiel­ko­ści prze­kro­jo­we w bel­kach i ramach pła­skich, rozciąganie/ściskanie prę­tów pry­zma­tycz­nych, skrę­ca­nie swo­bod­ne prę­tów pry­zma­tycz­nych, zgi­na­nie pro­ste belek pry­zma­tycz­nych, zło­żo­ne przy­pad­ki wytrzy­ma­ło­ścio­we, zasto­so­wa­nie zasa­dy prac przy­go­to­wa­nych do wyzna­cza­nia prze­miesz­czeń w bel­kach i ramach pła­skich, meto­da sił roz­wią­zy­wa­nia belek i ram pła­skich sta­tycz­nie nie­wy­zna­czal­nych.