Strona główna » Aktualności » Nowoczesne metody pola walki z WAT w „Tygodniu polskiej nauki w WP”

Nowoczesne metody pola walki z WAT w „Tygodniu polskiej nauki w WP”

W „Tygo­dniu pol­skiej nauki w WP” dr Rafał Typiak z Insty­tu­tu Robo­tów i Kon­struk­cji Maszyn, Wydzia­łu Inży­nie­rii Mecha­nicz­nej Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej pre­zen­tu­je inno­wa­cyj­ne meto­dy pola wal­ki. Pro­jekt nasze­go naukow­ca to istot­ny krok w budo­wa­nie nowo­cze­snej armii zaopa­trzo­nej w sys­tem, dzię­ki któ­re­mu robo­ty będą „pra­co­wać” dla żoł­nie­rzy. Pra­ce badaw­cze pro­wa­dzo­ne są w ramach pro­jek­tu SCAR Naro­do­we­go Cen­trum Badań i Roz­wo­ju, pro­gra­mu badań nauko­wych na rzecz obron­no­ści i bez­pie­czeń­stwa pań­stwa „Przy­szło­ścio­we tech­no­lo­gie dla obron­no­ści – Kon­kurs Mło­dych Naukow­ców”.

Bada­nia, któ­re reali­zu­je mło­dy nauko­wiec z WAT kon­cen­tru­ją się na opra­co­wa­niu sys­te­mu łącz­no­ści, zbie­ra­niu infor­ma­cji, obra­zo­wa­niu i zarzą­dza­niu w struk­tu­rach woj­sko­wych. Inno­wa­cyj­ne roz­wią­za­nie ma koor­dy­no­wać dzia­ła­nia na mia­rę nowo­cze­sne­go pola wal­ki. W nie­da­le­kiej przy­szło­ści, żoł­nierz będzie miał do dys­po­zy­cji pod­od­dział dro­nów, któ­re pomo­gą mu oce­nić stan zagro­że­nia, wyko­na­ją roz­po­zna­nie i prze­ka­żą żoł­nie­rzo­wi wraż­li­we infor­ma­cje bez nara­ża­nia go na bez­po­śred­nie nie­bez­pie­czeń­stwo.

Cykl „Tydzień pol­skiej nauki w WP” pre­zen­tu­je pro­jek­ty mło­dych i kre­atyw­nych naukow­ców, któ­rzy two­rzą naj­no­wo­cze­śniej­sze roz­wią­za­nia w róż­nych dzie­dzi­nach nauki.

Zachę­ca­my do zapo­zna­nia się z pro­jek­tem dr. Rafa­ła Typia­ka.

Mate­riał dostęp­ny jest na por­ta­lu Wir­tu­al­na Pol­ska.

fot. źró­dło: Wir­tu­al­na Pol­ska