Strona główna » Aktualności » Nowo promowani oficerowie Wojska Polskiego

Nowo promowani oficerowie Wojska Polskiego

Armia zyska­ła nowych ofi­ce­rów. W pią­tek 9 sierp­nia na Pla­cu Mar­szał­ka Józe­fa Pił­sud­skie­go ofi­cer­skie szli­fy otrzy­ma­ło 233 absol­wen­tów pię­cio­let­nich stu­diów magi­ster­skich Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej. Na pierw­szy sto­pień ofi­cer­ski mia­no­wa­nych zosta­ło rów­nież 96 absol­wen­tów Stu­dium Ofi­cer­skie­go WAT i 49 absol­wen­tów Stu­dium Ofi­cer­skie­go Aka­de­mii Mary­nar­ki Wojen­nej. „Absol­wen­ci opusz­cza­ją­cy mury naszych uczel­ni to ludzie kom­pe­tent­ni i sku­tecz­ni w dzia­ła­niu, to wyso­kiej kla­sy spe­cja­li­ści, któ­rzy są przy­go­to­wa­ni do umie­jęt­ne­go wyko­rzy­sty­wa­nia zaawan­so­wa­nych tech­no­lo­gicz­nie sys­te­mów uzbro­je­nia i dowo­dze­nia” – powie­dział pod­czas uro­czy­sto­ści gen. bryg. dr hab. inż. Tade­usz Szczu­rek, rek­tor-komen­dant WAT. Aktu mia­no­wa­nia na sto­pień pod­po­rucz­ni­ka doko­na­li gen. bryg. dr hab. inż. Tade­usz Szczu­rek, rek­tor-komen­dant WAT; gen. bro­ni Michał Siko­ra, I zastęp­ca sze­fa Szta­bu Gene­ral­ne­go WP i gen. dyw. pilot Jan Śliw­ka, I zastęp­ca Dowód­cy Gene­ral­ne­go RSZ.

W skie­ro­wa­nym do uczest­ni­ków uro­czy­sto­ści liście Mariusz Błasz­czak, mini­ster obro­ny naro­do­wej pod­kre­ślił rolę Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej w kształ­to­wa­niu i edu­ka­cji przy­szłych dowód­ców. „Dro­ga, któ­ra dopro­wa­dzi­ła Was do tego miej­sca nie była łatwa. Woj­sko­wa Aka­de­mia Tech­nicz­na to pre­sti­żo­wa uczel­nia, któ­ra wie­le ofe­ru­je, ale rów­nież wie­le ocze­ku­je od swo­ich słu­cha­czy. Dzi­siej­szy dzień to pierw­szy waż­ny suk­ces w Waszej karie­rze ofi­ce­rów Woj­ska Pol­skie­go. Dołą­cza­cie do eli­tar­ne­go gro­na. Mun­dur z ofi­cer­ski­mi gwiazd­ka­mi to powód do dumy, zarów­no dla Was, jak i dla Waszych rodzin i bli­skich. (…) To duża odpo­wie­dzial­ność, któ­rą dziś przyj­mu­je­cie na swo­je bar­ki. Jestem jed­nak pewien, że dzię­ki przy­go­to­wa­niu oraz wykształ­ce­niu jakie otrzy­ma­li­ście w Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej dosko­na­le sobie z nią pora­dzi­cie” – napi­sał do absol­wen­tów szef MON. Obec­ny na uro­czy­sto­ści sekre­tarz sta­nu w MON Tomasz Zdzi­kot pod­kre­ślił, że bycie ofi­ce­rem Woj­ska Pol­skie­go to jed­no­cze­śnie wiel­kie wyróż­nie­nie i zobo­wią­za­nie. „Zdo­by­li­ście zna­ko­mi­te wykształ­ce­nie. Już dziś sta­je­cie się eli­tą pol­skich Sił Zbroj­nych. Posta­no­wi­li­ście zwią­zać Waszą przy­szłość, poświę­cić swój talent, zdol­no­ści i umie­jęt­no­ści dla dobra Ojczy­zny, czy­li dla nasze­go wspól­ne­go bez­pie­czeń­stwa. Pokła­da­my w Was ogrom­ne nadzie­je” – mówił mini­ster Zdzi­kot.

Tę naj­waż­niej­szą w życiu każ­de­go ofi­ce­ra uro­czy­stość zaszczy­ci­ło swo­ją obec­no­ścią wie­lu zna­mie­ni­tych gości, m.in. sekre­tarz sta­nu w MON Tomasz Zdzi­kot, prze­wod­ni­czą­cy Sej­mo­wej Komi­sji Obro­ny Naro­do­wej poseł Michał Jach, prze­wod­ni­czą­cy Krę­gu Pamię­ci Naro­do­wej poseł Andrzej Melak, pod­se­kre­tarz sta­nu w Mini­ster­stwie Edu­ka­cji Naro­do­wej Maciej Kopeć, rek­tor-komen­dant Aka­de­mii Mary­nar­ki Wojen­nej kontr­ad­mi­rał prof. dr hab. Tomasz Szu­brycht. Swo­ją obec­no­ścią zaszczy­ci­li nas rów­nież przed­sta­wi­cie­le: Szta­bu Gene­ral­ne­go WP, Dowódz­twa Gene­ral­ne­go RSZ, Dowódz­twa Ope­ra­cyj­ne­go RSZ, MON i insty­tu­cji cen­tral­nych resor­tu, SKW, ABW, SWW, ŻW, ducho­wień­stwa, insty­tu­tów nauko­wo-badaw­czych, cen­trów szko­le­nia sił zbroj­nych, Poli­cji, rek­to­rzy zaprzy­jaź­nio­nych uczel­ni oraz licz­ne gro­no przy­ja­ciół WAT.

Rek­tor-komen­dant WAT mówił o rosną­cych wyma­ga­niach współ­cze­sne­go woj­ska. „O sku­tecz­no­ści obro­ny decy­du­ją dzi­siaj zaawan­so­wa­ne tech­no­lo­gie. Woj­sko Pol­skie prze­cho­dzi grun­tow­ną moder­ni­za­cję. Pozy­sku­je naj­no­wo­cze­śniej­sze sys­te­my uzbro­je­nia i pod­no­si swo­je zdol­no­ści obron­ne na zie­mi, wodzie i w powie­trzu. Chce być sil­ne tak­że wobec zagro­żeń w cyber­prze­strze­ni. Woj­sko­wa Aka­de­mia Tech­nicz­na i Aka­de­mia Mary­nar­ki Wojen­nej dobrze wpi­su­ją się w zapo­trze­bo­wa­nie utech­nicz­nio­nej i zin­for­ma­ty­zo­wa­nej armii” – pod­kre­ślał gen. bryg. dr hab. inż. Tade­usz Szczu­rek. Zwra­ca­jąc się do absol­wen­tów dodał „Jestem prze­ko­na­ny, że spro­sta­cie powie­rzo­nym Wam obo­wiąz­kom i nie zawie­dzie­cie pokła­da­nych w Was nadziei. Wie­rzę, że zdo­by­ta wie­dza i doświad­cze­nie dadzą Wam siłę i będą trwa­łym fila­rem dal­sze­go roz­wo­ju”.

Po odczy­ta­niu posta­no­wie­nia Pre­zy­den­ta Rze­czy­po­spo­li­tej Pol­skiej o mia­no­wa­niu na pierw­szy sto­pień ofi­cer­ski, roz­po­czął się akt pro­mo­cji. Jako pierw­szy ofi­cer­skie szli­fy otrzy­mał pry­mus ppor. Sta­ni­sław Kaniec­ki, absol­went Wydzia­łu Nowych Tech­no­lo­gii i Che­mii. Za ukoń­cze­nie stu­diów z wyróż­nie­niem i uzy­ska­nie pierw­szej loka­ty (śred­nia ocen 4,80) Pre­zy­dent RP wyróż­nił ppor. Kaniec­kie­go hono­ro­wą bro­nią bia­łą. Dru­gą loka­tę tego­rocz­nej pro­mo­cji uzy­skał ppor. Jakub Maj­chro­wicz, absol­went Wydzia­łu Mecha­tro­ni­ki i Lot­nic­twa. Stu­dia w WAT ukoń­czył ze śred­nią ocen 4,69, za co otrzy­mał nagro­dę rze­czo­wą od mini­stra obro­ny naro­do­wej. Z kolei ppor. Damian Kra­ta, za uzy­ska­nie trze­ciej loka­ty otrzy­mał nagro­dę od rek­to­ra-komen­dan­ta WAT. Ppor. Kra­ta ukoń­czył stu­dia na Wydzia­le Cyber­ne­ty­ki ze śred­nią ocen 4,65.

Po zło­żo­nym ślu­bo­wa­niu ofi­cer­skim, zgod­nie z tra­dy­cją Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej, nowo pro­mo­wa­ni ofi­ce­ro­wie odśpie­wa­li „Hymn do miło­ści Ojczy­zny”, napi­sa­ny w 1774 roku przez Igna­ce­go Kra­sic­kie­go. Jego odśpie­wa­nie jest ele­men­tem kul­ty­wo­wa­nia w WAT tra­dy­cji Szko­ły Rycer­skiej zało­żo­nej w 1765 r. przez kró­la Sta­ni­sła­wa Augu­sta Ponia­tow­skie­go.

W imie­niu pro­mo­wa­nych, kadrze aka­de­mic­kiej podzię­ko­wał pry­mus pro­mo­cji. „Nasz suk­ces nie był­by moż­li­wy bez wyma­ga­ją­cej tru­du i poświę­ceń pra­cy kadry dowód­czej i  nauko­wo-dydak­tycz­nej, wło­żo­nej w  przy­go­to­wa­nie nas do peł­nie­nia służ­by w kor­pu­sie ofi­cer­skim. Pra­gnie­my wyra­zić głę­bo­ką wdzięcz­ność zarów­no ofi­ce­rom, któ­rzy sta­no­wi­li dla nas wzór do naśla­do­wa­nia, jak i wykła­dow­com, któ­rzy potra­fi­li zara­zić nas pasją do nauki” – powie­dział  ppor. Kaniec­ki.

Bło­go­sła­wień­stwa nowo pro­mo­wa­nym ofi­ce­rom udzie­li­li Biskup Polo­wy Woj­ska Pol­skie­go JE gen. bryg. dr Józef Guz­dek, repre­zen­tu­ją­cy Pra­wo­sław­ny Ordy­na­riat Woj­ska Pol­skie­go  ks. płk Alek­sy Andre­juk i repre­zen­tu­ją­cy Ewan­ge­lic­kie Dusz­pa­ster­stwo Woj­sko­we ks. ppłk Wie­sław Żydel. Odśpie­wa­nie „Pie­śni Repre­zen­ta­cyj­nej Woj­ska Pol­skie­go”, zło­że­nie wień­ca na pły­cie Gro­bu Nie­zna­ne­go Żoł­nie­rza oraz defi­la­da pod­od­dzia­łów, pro­wa­dzo­na przez dowód­cę uro­czy­sto­ści płk. Grze­go­rza Sobec­kie­go, zakoń­czy­ły tego­rocz­ną uro­czy­stość pro­mo­cji ofi­cer­skiej.

Pro­mo­cja ofi­cer­ska to dla absol­wen­tów uczel­ni woj­sko­wych zwień­cze­nie stu­diów i szko­le­nia woj­sko­we­go, ale tak­że wiel­kie świę­to dla ich rodzin, bli­skich oraz dowód­ców i wykła­dow­ców, któ­rzy towa­rzy­szy­li im rów­nież tego dnia. Teraz nowi ofi­ce­ro­wie tra­fią na sta­no­wi­ska służ­bo­we we wszyst­kich rodza­jach sił zbroj­nych. Zasi­lą kor­pu­sy oso­bo­we inży­nie­rii woj­sko­wej (10 ofi­ce­rów), kryp­to­lo­gii i cyber­bez­pie­czeń­stwa (9), logi­sty­ki (42), łącz­no­ści i infor­ma­ty­ki (135), mary­nar­ki wojen­nej (1), obro­ny przed bro­nią maso­we­go raże­nia (5), ogól­ny (3), prze­ciw­lot­ni­czy (17), roz­po­zna­nia i wal­ki elek­tro­nicz­nej (27), sił powietrz­nych (68), wojsk lądo­wych (8), wojsk spe­cjal­nych (2) oraz Żan­dar­me­rii Woj­sko­wej (2).

Ewa Jan­kie­wicz
rzecz­nik pra­so­wy WAT
fot. Grze­gorz Rosiń­ski