Strona główna » Aktualności » Nowe władze Uczelni rozpoczęły urzędowanie

Nowe władze Uczelni rozpoczęły urzędowanie

1 wrze­śnia roz­po­czę­ła się kaden­cja nowych władz Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej. Rek­tor-komen­dant WAT płk prof. dr hab. inż. Prze­my­sław Wachu­lak, pod­czas uro­czy­ste­go spo­tka­nia w Sali Sena­tu, wrę­czył akty powo­ła­nia na funk­cje pro­rek­to­rów i dzie­ka­nów wydzia­łów aka­de­mic­kich Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej w kaden­cji 2020–2024.

Akty powo­ła­nia na funk­cje pro­rek­to­rów otrzy­ma­li:

  • dr hab. inż. Kazi­mierz Wor­wa, prof. WAT – pro­rek­tor ds. kształ­ce­nia
  • prof. dr hab. inż. Andrzej Dobro­wol­ski – pro­rek­tor ds. nauko­wych

Nomi­na­cje na funk­cje dzie­ka­nów ode­bra­li:

  • płk dr hab. Szy­mon Mit­kow, prof. WAT – dzie­kan Wydzia­łu Bez­pie­czeń­stwa, Logi­sty­ki i Zarzą­dza­nia
  • dr hab. inż. Zbi­gniew Tara­pa­ta, prof. WAT– dzie­kan Wydzia­łu Cyber­ne­ty­ki
  • prof. dr hab. inż. Ryszard Szplet – dzie­kan Wydzia­łu Elek­tro­ni­ki
  • płk prof. dr hab. inż. Michał Kędzier­ski – dzie­kan Wydzia­łu Inży­nie­rii Lądo­wej i Geo­de­zji
  • prof. dr hab. inż. Jerzy Mała­chow­ski – dzie­kan Wydzia­łu Inży­nie­rii Mecha­nicz­nej
  • dr hab. inż. Sta­ni­sław Kachel, prof. WAT – dzie­kan Wydzia­łu Mecha­tro­ni­ki i Lot­nic­twa
  • prof. dr hab. inż. Krzysz­tof Czu­pryń­ski – dzie­kan Wydzia­łu Nowych Tech­no­lo­gii i Che­mii

Rek­tor-komen­dant WAT płk prof. dr hab. inż. Prze­my­sław Wachu­lak pogra­tu­lo­wał nowym wła­dzom Uczel­ni oraz życzył powo­dze­nia i suk­ce­sów na nowych sta­no­wi­skach służ­bo­wych. Wyra­ził przy tym nadzie­ję na dobrą i owoc­ną współ­pra­cę, któ­rej celem jest cią­gły roz­wój nauko­wy i dydak­tycz­ny Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej.

Ewa Jan­kie­wicz
rzecz­nik pra­so­wy WAT
fot. Seba­stian Jurek