Strona główna » Aktualności » Nowe rozwiązania biometryczne do odprawy granicznej osób

Nowe rozwiązania biometryczne do odprawy granicznej osób

Dru­ko­wa­ne maski sili­ko­no­we to jed­na z wie­lu metod kra­dzie­ży toż­sa­mo­ści. Po jej nało­że­niu kame­ry na przej­ściach gra­nicz­nych nie są w sta­nie ziden­ty­fi­ko­wać oso­by pod­szy­wa­ją­cej się pod kogoś inne­go. Naukow­cy z Insty­tu­tu Opto­elek­tro­ni­ki Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej uczest­ni­czą w pro­jek­cie o akro­ni­mie PROTECT (Per­va­si­ve and UseR Focu­sed Bio­me­Trics Bor­dEr Pro­jeCT), reali­zo­wa­nym w ramach pro­gra­mu Hory­zont 2020. Celem pro­jek­tu jest stwo­rze­nie sys­te­mu iden­ty­fi­ka­cji i wery­fi­ka­cji toż­sa­mo­ści przy uży­ciu nowa­tor­skich roz­wią­zań bio­me­trycz­nych, wyko­rzy­stu­ją­cych ludz­kie cechy fizycz­ne. „Pra­cu­je­my nad wpro­wa­dze­niem nowe­go spo­so­bu odpra­wy gra­nicz­nej z wyko­rzy­sta­niem metod bio­me­trycz­nych. Aktu­al­nie jeste­śmy na eta­pie inte­gro­wa­nia wszyst­kich pod­sys­te­mów pro­jek­tu i skła­da­nia go w całość” – mówi dr inż. Mar­cin Kowal­ski z Zespo­łu Sys­te­mów Bez­pie­czeń­stwa Insty­tu­tu Opto­elek­tro­ni­ki WAT.

Budżet pro­jek­tu to 5 mln EUR. Bada­nia roz­po­czę­ły się 1 wrze­śnia 2016 r., a zakoń­czą 31 sierp­nia 2019 r. W pro­jek­cie uczest­ni­czy 10 kon­sor­cjan­tów z kra­jów człon­kow­skich Unii Euro­pej­skiej. Naukow­cy z Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej odpo­wie­dzial­ni są m.in. za opra­co­wa­nie meto­dy roz­po­zna­wa­nia twa­rzy w zakre­sie dale­kiej pod­czer­wie­ni. „Na pod­sta­wie ter­mo­gra­mu z kame­ry doko­nu­je­my wery­fi­ka­cji twa­rzy. Meto­da ta ma róż­ne cie­ka­we wła­ści­wo­ści, ale jak dotąd w bio­me­trii była zna­na głów­nie w bada­niach nauko­wych” – doda­je dr inż. M. Kowal­ski.

Weryfikacja tożsamości w ruchu

Obec­nie wery­fi­ka­cja toż­sa­mo­ści odby­wa się w spo­sób sta­tycz­ny. Oso­ba, któ­ra pod­le­ga odpra­wie sta­je przed urzą­dze­niem, nazy­wa­nym czę­sto bram­ką bio­me­trycz­ną, gdzie wyko­nu­jąc wyświe­tla­ne pole­ce­nia pod­da­je się ska­no­wa­niu twa­rzy i linii papi­lar­nych pal­ca. „W sys­te­mie, nad któ­rym pra­cu­je­my zmie­ni­li­śmy zasa­dy odpra­wy tak, aby moż­na było doko­ny­wać ją w ruchu. Iden­ty­fi­ko­wa­ne oso­by nie muszą się zatrzy­my­wać. Opra­co­wa­ny został tzw. kory­tarz bio­me­trycz­ny, w któ­rym roz­miesz­czo­ne są róż­ne sen­so­ry (twa­rzy, siat­ków­ki, spo­so­bu cho­dze­nia). Sen­so­ry te, mówiąc potocz­nie ska­nu­ją oso­bę, któ­ra prze­cho­dzi przez ten kory­tarz. Wery­fi­ka­cja odby­wa się więc dyna­micz­nie” – obja­śnia dr inż. M. Kowal­ski.

Zdjęcie twarzy i odcisk palca to nie wszystko

W ramach pro­jek­tu PROTECT naukow­cy pra­cu­ją nad wyzna­cze­niem cech cha­rak­te­ry­stycz­nych osób, czy­li nad modal­no­ścia­mi bio­me­trycz­ny­mi, któ­re nie są obec­nie sto­so­wa­ne do odpra­wy podróż­nych. Po połą­cze­niu wszyst­kich opra­co­wa­nych w ramach pro­jek­tu pod­sys­te­mów, pew­ność iden­ty­fi­ka­cji wzro­śnie nie­mal do stu pro­cent. „Ist­nie­ją­ce sys­te­my iden­ty­fi­ku­ją oso­by naj­czę­ściej na pod­sta­wie zdję­cia twa­rzy, siat­ków­ki i odci­sku pal­ca. W ramach pro­jek­tu poszcze­gól­ne ośrod­ki badaw­cze pra­cu­ją m.in. nad roz­po­zna­wa­niem twa­rzy w zakre­sie pod­czer­wie­ni, wery­fi­ka­cją spo­so­bu cho­dze­nia oraz ana­li­zą zdję­cia ukła­du żył dło­ni i pal­ca. Dzię­ki zasto­so­wa­niu wie­lu modal­no­ści bio­me­trycz­nych, sys­tem ten pozwo­li na dużo więk­szą pew­ność iden­ty­fi­ka­cji osób” – mówi dr inż. Mar­cin Kowal­ski.

Naukow­cy z WAT pra­cu­ją nad roz­po­zna­wa­niem twa­rzy w zakre­sie dale­kiej pod­czer­wie­ni. Kame­ra ter­mo­wi­zyj­na sta­no­wi świet­ne uzu­peł­nie­nie dla kamer zakre­su świa­tła widzial­ne­go. Opra­co­wy­wa­na meto­da pozwa­la bar­dzo pre­cy­zyj­nie wykryć pró­by kra­dzie­ży toż­sa­mo­ści, takie jak np. uży­cie masek sili­ko­no­wych, któ­re są trud­ne do wychwy­ce­nia przy uży­ciu zwy­kłych kamer. Oprócz tego, meto­da pozwa­la na pra­cę sys­te­mów w trud­nych warun­kach oświe­tle­nio­wych, co jest szcze­gól­nie waż­ne w przy­pad­ku lądo­wych przejść gra­nicz­nych.  

Zasto­so­wa­nie sys­te­mu wyma­gać będzie jed­nak wymia­ny pasz­por­tów, ponie­waż obec­nie uży­wa­ne nie pozwa­la­ją na zapi­sa­nie tak wie­lu danych. Doku­men­ty ze spe­cjal­nie dosto­so­wa­ny­mi chi­pa­mi opra­co­wu­je już jeden z kon­sor­cjan­tów pro­jek­tu, nie­miec­ka fir­ma Veri­dos.

Testy i wdrożenie

Pro­jekt jest na eta­pie inte­gra­cji. Natu­ral­nym śro­do­wi­skiem do spraw­dze­nia jego moż­li­wo­ści jest lot­ni­sko, ale pozo­sta­łe przej­ścia gra­nicz­ne rów­nież mogą w peł­ni sko­rzy­stać z moż­li­wo­ści nowe­go sys­te­mu. Pro­jekt zakoń­czą dwie demon­stra­cje tech­no­lo­gii, któ­re odbę­dą się w czerw­cu w dwóch róż­nych miej­scach, na lądo­wym przej­ściu gra­nicz­nym w Pol­sce oraz na przej­ściu kole­jo­wym w Wiel­kiej Bry­ta­nii.

Pierw­szy pro­to­typ kory­ta­rza bio­me­trycz­ne­go wypo­sa­żo­ne­go w sys­te­my PROTECT został zapre­zen­to­wa­ny na tar­gach Secu­ri­ty Rese­arch Event w Bruk­se­li w grud­niu 2018 r.

Ewa Jan­kie­wicz
rzecz­nik pra­so­wy WAT
fot. Mag­da­le­na Wiśniew­ska-Kra­siń­ska