» » Nowe Centrum Wydziału Cybernetyki

Nowe Centrum Wydziału Cybernetyki

W dniu 15 wrze­śnia br. Wydział Cyber­ne­ty­ki Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej  posze­rzył swo­ją bazę dydak­tycz­no-nauko­wą o nowo powsta­łe Cen­trum Bez­pie­czeń­stwa Infor­ma­cji i Obli­czeń Kryp­to­gra­ficz­nych.

W Sali Sena­tu, rek­tor WAT gen. dyw. prof. Zyg­munt Mier­czyk, w obec­no­ści kie­row­nic­twa uczel­ni i dzie­ka­na  Wydzia­łu Cyber­ne­ty­ki prof. dr. hab. n. mat. Jerze­go  Gawi­nec­kie­go ser­decz­nie powi­tał przy­by­łych na otwar­cie Cen­trum gości m.in.: Cze­sła­wa Mrocz­ka-sekre­ta­rza sta­nu w MON, Beatę Oczko­wicz- pod­se­kre­ta­rza sta­nu w MON,  płk. Rober­ta Kurow­skie­go – zastęp­cę dyrek­to­ra Depar­ta­men­tu Nauki i Szkol­nic­twa Woj­sko­we­go MON, Mag­da­le­nę Gaj- pre­zes Urzę­du Komu­ni­ka­cji Elek­tro­nicz­nej, prof. Jerze­go Kątc­kie­go- z‑cę dyrek­to­ra Naro­do­we­go Cen­trum Badań i Roz­wo­ju, Krzysz­to­fa Wodec­kie­go- przed­sta­wi­cie­la Naro­do­we­go Cen­trum Kryp­to­lo­gii  a tak­że  sze­fów służb : ABW i SKW,  dyrek­to­rów i pre­ze­sów insty­tu­cji współ­pra­cu­ją­cych z WAT.

Utwo­rze­nie uni­ka­to­we­go Cen­trum Bez­pie­czeń­stwa Infor­ma­cji i Obli­czeń Kryp­to­gra­ficz­nych mia­ło ści­sły zwią­zek z uru­cho­mie­niem na Wydzia­le Cyber­ne­ty­ki nowe­go kie­run­ku stu­diów, jakim jest Kryp­to­lo­gia i Cyber­bez­pie­czeń­stwo. Dzia­łal­ność Cen­trum obej­mo­wać będzie pro­jek­ty badaw­czo-roz­wo­jo­we ( kryp­to­lo­gia, edu­ka­cja, opto­elek­tro­ni­ka) oraz bez­pie­czeń­stwo sie­ci, sys­te­mów infor­ma­tycz­nych, łączy świa­tło­wo­do­wych, obli­czeń roz­pro­szo­nych. Z efek­tów pra­cy tej komór­ki korzy­stać będą: Mini­ster­stwo Obro­ny Naro­do­wej, Agen­cja Bez­pie­czeń­stwa Wewnętrz­ne­go, Służ­ba Kontr­wy­wia­du Woj­sko­we­go, Naro­do­we Cen­trum Kryp­to­gra­fii,  Pol­ska Gru­pa Zbro­je­nio­wa, Woj­sko­we Cen­tral­ne Biu­ro Kon­struk­cyj­no ‑Tech­no­lo­gicz­ne S.A., Mini­ster­stwo Nauki i Szkol­nic­twa Wyż­sze­go, Mini­ster­stwo Admi­ni­stra­cji i Cyfry­za­cji.

”W dniu dzi­siej­szym otwie­ra­jąc  to Cen­trum poka­zu­je­my  zdol­no­ści, któ­re w WAT zosta­ły sku­pio­ne i roz­wi­nię­te do tego, by budo­wać zdol­ność i kom­pe­ten­cje, dzię­ki  spe­cja­li­stom, jakich  pozy­ska­my z kie­run­ku stu­diów kryp­to­lo­gia i cyber­bez­pie­czeń­stwo  /…/ Cho­dzi o to, żeby w takich wraż­li­wych obsza­rach, jak kryp­to­lo­gia mieć wła­sne roz­wią­za­nia. Bez nich, trud­no mówić o bez­pie­czeń­stwie”.- powie­dział Cze­sław Mro­czek, sekre­tarz sta­nu w MON.

Gra­ży­na Pal­czak

Foto: Joan­na Kul­ha­wik