» » Nowe centrum wiedzy

Nowe centrum wiedzy

13 paź­dzier­ni­ka br., pod­pi­sa­niem poro­zu­mie­nia o współ­pra­cy pomię­dzy dwie­ma naj­więk­szy­mi w swo­ich dziel­ni­cach uczel­nia­mi, Woj­sko­wą Aka­de­mią Tech­nicz­ną  a Uni­wer­sy­te­tem Kar­dy­na­ła Ste­fa­na Wyszyń­skie­go,  powo­ła­ne zosta­ło do życia Cen­trum Wie­dzy Bemo­wa i Bie­lan. Poro­zu­mie­nie pod­pi­sa­li rek­to­rzy obu uczel­ni – gen. dyw. prof. Zyg­munt Mier­czyk i ks. prof. Sta­ni­sław Dzie­koń­ski.

Celem  wspól­nej ini­cja­ty­wy uczel­nia­nej jest zacie­śnie­nie współ­pra­cy w kie­run­ku kon­so­li­da­cji funk­cjo­nal­nej i pro­gra­mo­wej słu­żą­cej stwo­rze­niu sil­ne­go ośrod­ka edu­ka­cyj­ne­go, badaw­cze­go i inno­wa­cyj­ne­go o zna­cze­niu mię­dzy­na­ro­do­wym. W ramach Cen­trum Wie­dzy Bemo­wa i Bie­lan /CWBiB/ będą podej­mo­wa­ne dzia­ła­nia zmie­rza­ją­ce do:

  • zde­fi­nio­wa­nia i wspól­ne­go roz­wi­ja­nia nowych obsza­rów badaw­czych nie­zbęd­nych, zda­niem obu stron, do zrów­no­wa­żo­ne­go roz­wo­ju spo­łecz­no – eko­no­micz­ne­go kra­ju i budo­wy kon­ku­ren­cyj­nej gospo­dar­ki,
  • opra­co­wa­nia i wpro­wa­dze­nia wspól­nych, nowych, inter­dy­scy­pli­nar­nych kie­run­ków stu­diów na wszyst­kich stop­niach kształ­ce­nia z wyko­rzy­sta­niem naj­now­szych, zaawan­so­wa­nych metod edu­ka­cyj­nych,

WAT i UKSW po wypra­co­wa­niu wza­jem­nie uzu­peł­nia­ją­cych się spo­so­bów trans­fe­ru wie­dzy i tech­no­lo­gii  do gospo­dar­ki, w ramach Cen­trum Wie­dzy Bemo­wa i Bie­lan, zamie­rza­ją pod­jąć dzia­ła­nia pro­wa­dzą­ce do komer­cja­li­za­cji roz­wią­zań tech­nicz­nych wytwo­rzo­nych w uczel­niach. Tak okre­ślo­ne cele dzia­ła­nia CWBiB reali­zo­wa­ne będą poprzez:

  • wspól­ne, sko­or­dy­no­wa­ne wysił­ki na rzecz pozy­ska­nia dofi­nan­so­wa­nia dzia­łań obu uczel­ni przez Mini­ster­stwo Nauki i Szkol­nic­twa Wyż­sze­go, Naro­do­we­go Cen­trum Badań i Roz­wo­ju oraz skła­da­nie wnio­sków o reali­za­cję wspól­nych pro­jek­tów badaw­czych wra­mach pro­gra­mów ramo­wych i innych pro­gra­mów UE,
  • inte­gra­cję poten­cja­łu badaw­cze­go i labo­ra­to­ryj­ne­go poprzez stwo­rze­nie wspól­nej prze­strze­ni badaw­czej obej­mu­ją­cej bazę badaw­czą uczel­ni, dostęp­ną na zasa­dzie wza­jem­no­ści z wyko­rzy­sta­niem e‑usług,
  • wzmoc­nie­nie współ­pra­cy pomię­dzy sfe­rą badaw­czo – roz­wo­jo­wą a przed­się­bior­stwa­mi w dzie­dzi­nie trans­fe­ru tech­no­lo­gii, na bazie roz­wią­zań powsta­łych w ramach wspól­nych pro­jek­tów badaw­czych oraz two­rze­nie wspól­nych firm typu spin off/start-up oraz spół­ek celo­wych,
  • roz­wój nowo­cze­snych form kształ­ce­nia, wspól­ne mię­dzy­uczel­nia­ne kie­run­ki stu­diów oraz zwią­za­nie kie­run­ków kształ­ce­nia ze stra­te­gią gospo­dar­czą kra­ju i popra­wę jako­ści kształ­ce­nia na wszyst­kich eta­pach edu­ka­cji,
  • wzmoc­nie­nie współ­pra­cy w zakre­sie budo­wy na tere­nie Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej Par­ku Nauko­wo-Tech­no­lo­gicz­ne­go Inży­nie­rii Bez­pie­czeń­stwa, pogłę­bia­nie współ­pra­cy z sek­to­rem gospo­dar­czym i pod­mio­ta­mi admi­ni­stra­cji publicz­nej.

Dla osią­gnię­cia mak­sy­mal­nej efek­tyw­no­ści współ­pra­cy – jak pod­kre­ślo­no w pod­pi­sa­nym poro­zu­mie­niu – uczel­nie mają roz­wi­jać wszyst­kie dostęp­ne for­my dzia­łań, w tym: two­rze­nie zespo­łów badaw­czych, wspól­ne wza­jem­nie uzna­wa­ne wykła­dy dla stu­den­tów, kształ­ce­nie na odle­głość, orga­ni­zo­wa­nie wspól­nych semi­na­riów i kon­fe­ren­cji nauko­wych, wystaw z udzia­łem zain­te­re­so­wa­nych orga­ni­za­cji i firm, itp. Mimo roz­bież­nych zda­wa­ło­by się pro­fi­lów uczel­ni obie insty­tu­cje mają wie­le wspól­nych płasz­czyzn badaw­czych i dydak­tycz­nych na przy­kład w obsza­rze inży­nie­rii bio­me­dycz­nej czy bio­tech­no­lo­gii, co potwier­dzi­ły prze­pro­wa­dzo­ne przez rek­to­rów roz­mo­wy.

Jerzy Mar­kow­ski

foto: Elż­bie­ta Dąbrow­ska