» » Nowa stołówka dla podchorążych

Nowa stołówka dla podchorążych

Wzrost licz­by pod­cho­rą­żych Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej w ostat­nich latach powo­du­je roz­wój zaple­cza logi­stycz­ne­go uczel­ni. Powsta­ją nowe aka­de­mi­ki, sale wykła­do­we czy obiek­ty spor­to­we. Pra­ce budow­la­ne i remon­to­we w WAT reali­zo­wa­ne są bar­dzo inten­syw­nie, a ich celem jest zapew­nie­nie naszym stu­den­tom bar­dzo dobrych warun­ków dydak­tycz­nych i byto­wych. W śro­dę 8 maja odda­no do użyt­ku sto­łów­kę woj­sko­wą nr 2, któ­rej remont roz­po­czął się 29 sierp­nia 2017 r., a jego koszt wyniósł 10,5 mln zł brut­to.

W peł­ni wypo­sa­żo­na sto­łów­ka, przy zatrud­nie­niu kom­plet­nej ilo­ści obsłu­gi, będzie w sta­nie żywić do 1200 osób dzien­nie. Sala kon­sump­cyj­na może pomie­ścić jed­no­ra­zo­wo oko­ło 300 osób, a powierzch­nia użyt­ko­wa SW 2 to 1813 m2 (piw­ni­ca i par­ter). Podob­nie jak sto­łów­ka woj­sko­wa nr 1, obiekt posia­da opra­co­wa­ny sys­tem zapew­nie­nia i kon­tro­li bez­pie­czeń­stwa żyw­no­ści i żywie­nia w opar­ciu o zasa­dy sys­te­mu HACCP (Sys­tem Ana­li­zy Zagro­żeń i Kry­tycz­nych Punk­tów Kon­tro­l­nych, z ang. Hazard Ana­ly­sis and Cri­ti­cal Con­trol Points Sys­tem) oraz dobrej prak­ty­ki higie­nicz­nej GHP i dobrej prak­ty­ki pro­duk­cyj­nej GMP.

Tekst i fot. Hubert Kaź­mier­ski