» » Nowa jakość kształcenia językowego

Nowa jakość kształcenia językowego

Przed­sta­wi­cie­le mini­sterstw obro­ny, woj­sko­wych ośrod­ków języ­ko­wych oraz uczel­ni woj­sko­wych, w tym Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej, wzię­li udział w dorocz­nej kon­fe­ren­cji Bure­au for Inter­na­tio­nal Lan­gu­age Coor­di­na­tion NATO BILC, któ­ra odby­ła się 27 – 30 maja w uczel­ni the Bal­tic Defen­ce Col­le­ge w Esto­nii. Pod­czas kon­fe­ren­cji przed­sta­wio­no pra­wie 30 pre­zen­ta­cji, w tym jed­no przed­sta­wi­ciel­ki WAT zaty­tu­ło­wa­ne „Fore­ign lan­gu­age not so fore­ign. Lan­gu­age poli­cy and secu­ri­ty”.

Kon­fe­ren­cje BILC orga­ni­zo­wa­ne są od 1967 roku. Coraz wię­cej uczel­ni woj­sko­wych oraz agend mini­ste­rial­nych dostrze­ga istot­ną rolę poli­ty­ki języ­ko­wej we współ­cze­snym kształ­ce­niu spe­cja­li­stów w mun­du­rach. Tego­rocz­na kon­fe­ren­cja zaty­tu­ło­wa­na „From the Clas­sro­om to the Boots-on-the-Gro­und: The Sta­ke­hol­ders’ Per­spec­ti­ve” mia­ła na celu wymia­nę doświad­czeń i ana­li­zę pro­jek­tów doty­czą­cych wzmoc­nie­nia inte­ro­pe­ra­cyj­no­ści poprzez dosko­na­le­nie umie­jęt­no­ści języ­ko­wych zarów­no pra­cow­ni­ków woj­sko­wych, jak i cywil­nych. Nastą­pi­ło rów­nież prze­ka­za­nie pre­zy­den­cji BILC Sło­we­nii przez dotych­cza­so­wą prze­wod­ni­czą­cą Emi­li­ję Neshe­vą oraz sekre­ta­rza płk. Pet­ko Pet­ko­va z Buł­ga­rii. Posie­dze­nie zgro­ma­dzi­ło ponad 90 przed­sta­wi­cie­li z państw nale­żą­cych do NATO, państw uczest­ni­czą­cych w pro­gra­mie PfP Part­ner­stwo dla Poko­ju oraz Austra­lii. Woj­sko­wa Aka­de­mia Tech­nicz­na była repre­zen­to­wa­na na kon­fe­ren­cji BILC po raz pierw­szy.

Biu­ro BILC zaj­mu­je się orga­ni­za­cją i roz­po­wszech­nia­niem infor­ma­cji o wyda­rze­niach zwią­za­nych ze szko­le­nia­mi języ­ko­wy­mi, semi­na­ria­mi, pod­czas któ­rych doko­nu­je się prze­glą­du prac i zadań doty­czą­cych koor­dy­na­cji poli­ty­ki języ­ko­wej NATO, dla człon­ków Soju­szu Pół­noc­no­atlan­tyc­kie­go oraz państw sto­wa­rzy­szo­nych. BILC speł­nia rolę dorad­czą w  zakre­sie bie­gło­ści języ­ko­wej zgod­nie z opi­sem sta­no­wisk.

Aga­ta Jagieł­ło-Ton­de­ra
fot. Aga­ta Jagieł­ło-Ton­de­ra; BILC; Bal­tic Defen­ce Col­le­ge