» » Nominacja profesorska dla dr. hab. inż. Tomasza Czujko

Nominacja profesorska dla dr. hab. inż. Tomasza Czujko

wpis w: Aktualności | 0

3 paź­dzier­ni­ka Pre­zy­dent Rze­czy­po­spo­li­tej Pol­skiej Andrzej Duda wrę­czył akty nomi­na­cyj­ne 54 nauczy­cie­lom aka­de­mic­kim oraz pra­cow­ni­kom nauki i sztu­ki. Tytuł nauko­wy pro­fe­so­ra nauk tech­nicz­nych otrzy­mał dr hab. inż. Tomasz Czuj­ko, kie­row­nik Kate­dry Zaawan­so­wa­nych Mate­ria­łów i Tech­no­lo­gii Wydzia­łu Nowych Tech­no­lo­gii i Che­mii WAT.

Pod­czas uro­czy­sto­ści w Pała­cu Pre­zy­denc­kim, Pre­zy­dent Andrzej Duda zwra­ca­jąc się do zgro­ma­dzo­nych pro­fe­so­rów ape­lo­wał o pol­skie­go Nobla. „Wiem, że to nie jest łatwe, ale wie­rzę, że prę­dzej, czy póź­niej, pol­ski nauko­wiec za bada­nia pro­wa­dzo­ne w naszym kra­ju tego Nobla przy­nie­sie. Musi na to zapra­co­wać wie­le ele­men­tów, przede wszyst­kim Pań­stwa ambi­cja i inte­lekt oraz wia­ra, że da się to osią­gnąć” – powie­dział Pre­zy­dent. Pro­sił rów­nież nowo mia­no­wa­nych pro­fe­so­rów o opie­kę nad kolej­nym poko­le­niem naukow­ców i odpo­wied­nie przy­go­to­wa­nie ich, zwłasz­cza w warun­kach nowej usta­wy o szkol­nic­twie wyż­szym.

Prof. dr hab. inż. Tomasz Czuj­ko od lat zaj­mu­je się pro­ble­ma­ty­ką badaw­czą doty­czą­cą imple­men­ta­cji gospo­dar­ki wodo­ro­wej w Pol­sce. Obszar jego zain­te­re­so­wań nauko­wych obej­mu­je cha­rak­te­ry­sty­kę nano­ma­te­ria­łów do maga­zy­no­wa­nia wodo­ru, zaawan­so­wa­nych mate­ria­łów nad­prze­wod­ni­ko­wych oraz tech­ni­ki przy­ro­sto­we. Jest człon­kiem Zarzą­du Głów­ne­go Pol­skie­go Towa­rzy­stwo Mate­ria­ło­znaw­cze­go, Inter­dy­scy­pli­nar­ne­go zespo­łu ds. współ­pra­cy nauko­wej z zagra­ni­cą MNiSW, Pol­skie­go Towa­rzy­stwa Wodo­ru i Ogniw Pali­wo­wych, Zespo­łu Nano­ma­te­ria­łów Komi­te­tu Nauki o Mate­ria­łach PAN, Euro­pe­an Defen­ce Skills Stra­te­gy i wie­lu innych orga­ni­za­cji nauko­wych. Ponad­to, jest auto­rem i współ­au­to­rem trzech mono­gra­fii poświę­co­nych mate­ria­łom do maga­zy­no­wa­nia wodo­ru oraz 68 licz­nie cyto­wa­nych publi­ka­cji z listy JCR (1477 cyto­wań wg Web of Scien­ce Core Col­lec­tion, H = 23).

Prof. Czuj­ko uzy­skał tytuł magi­stra inży­nie­ra w 1991 r. na Wydzia­le Che­mii i Fizy­ki Tech­nicz­nej WAT, na kie­run­ku fizy­ka tech­nicz­na. W 1998 r. otrzy­mał tytuł dok­to­ra nauk tech­nicz­nych na tym samym wydzia­le, w dys­cy­pli­nie inży­nie­ria mate­ria­ło­wa i spe­cjal­no­ści meta­lo­znaw­stwo fizycz­ne. W latach 2000 – 2001 pro­wa­dził bada­nia w ramach pro­gra­mu sty­pen­dial­ne­go dla mło­dych dok­to­rów NATO Fel­low­ship na Uni­wer­sy­te­cie Water­loo w Kana­dzie. Od 2004 r. do 2009 r. był zatrud­nio­ny w Depart­ment of Mecha­ni­cal and Mecha­tro­nics Engi­ne­ering, Uni­ver­si­ty of Water­loo, jako Rese­arch Asso­cia­te Pro­fes­sor. W latach 2009 – 2010 odbył staż nauko­wy w Can­me­tE­NER­GY, Hydro­gen Fuel Cells and Trans­por­ta­tion, Natu­ral Reso­ur­ces Cana­da, jako Rese­arch Offi­cer. Od 2011 r. zatrud­nio­ny jest na eta­cie pro­fe­so­ra nad­zwy­czaj­ne­go w Kate­drze Zaawan­so­wa­nych Mate­ria­łów i Tech­no­lo­gii Wydzia­łu Nowych Tech­no­lo­gii i Che­mii WAT.

Ewa Jan­kie­wicz
rzecz­nik pra­so­wy WAT
fot. źró­dło: pre​zy​dent​.pl