Strona główna » Aktualności » Nominacja profesorska dla dr. hab. inż. Jerzego Małachowskiego

Nominacja profesorska dla dr. hab. inż. Jerzego Małachowskiego

Pre­zy­dent Rze­czy­po­spo­li­tej Pol­skiej Andrzej Duda wrę­czył 2 kwiet­nia nomi­na­cje pro­fe­sor­skie 65 nauczy­cie­lom aka­de­mic­kim oraz pra­cow­ni­kom nauki i sztu­ki. Tytuł nauko­wy pro­fe­so­ra nauk tech­nicz­nych otrzy­mał dr hab. inż. Jerzy Mała­chow­ski, dzie­kan Wydzia­łu Mecha­nicz­ne­go Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej. Uro­czy­stość odby­ła się w Pała­cu Pre­zy­denc­kim.

Prof. dr hab. inż. Jerzy Mała­chow­ski reali­zu­je bada­nia w nastę­pu­ją­cych dzie­dzi­nach: mecha­ni­ka, meto­dy kom­pu­te­ro­we mecha­ni­ki, inży­nie­ria mecha­nicz­na, bio­me­dycz­na oraz inży­nie­ria obli­cze­nio­wa. Stu­dia ukoń­czył w 1993 r. na Wydzia­le Inży­nie­rii Lądo­wej i Geo­de­zji WAT. Sto­pień dok­to­ra nauk tech­nicz­nych w dys­cy­pli­nie mecha­ni­ka uzy­skał w 2001 r. na Wydzia­le Mecha­nicz­nym WAT, nato­miast sto­pień dok­to­ra habi­li­to­wa­ne­go, tak­że w dys­cy­pli­nie mecha­ni­ka i na tym samym wydzia­le, otrzy­mał w roku 2011. Prof. Mała­chow­ski jest sty­pen­dy­stą fun­da­cji NATO Fel­low­ship Pro­gram­me i US Rese­arch Coun­cil, dzię­ki któ­rym odbył sta­że nauko­we na Flo­ri­da Sta­te Uni­ver­si­ty i India­na Sta­te Uni­ver­si­ty w USA. Roz­wi­ja aktyw­nie współ­pra­cę z licz­ny­mi ośrod­ka­mi uni­wer­sy­tec­ki­mi w Euro­pie (m. in. Uni­ver­si­ty of Agder z Nor­we­gii, Riga Tech­ni­cal Uni­ver­si­ty z Łotwy, Uni­ver­si­ty of Flo­ren­ce i Uni­ver­si­ty of Milan z Włoch, E. O. Paton Elec­tric Welding Insti­tu­te z Ukra­iny).

Prof. Mała­chow­ski jest człon­kiem 5 sto­wa­rzy­szeń nauko­wych, jak rów­nież sta­le recen­zu­je publi­ka­cje w oko­ło 45 cza­so­pi­smach nauko­wych z listy JCR. Jest rów­nież człon­kiem Komi­te­tu Mecha­ni­ki PAN w kaden­cji 2016 – 2020  (przy­na­le­ży do Sek­cji Bio­me­cha­ni­ki i Sek­cji Metod Obli­cze­nio­wych i Opty­ma­li­za­cji). Jest współautorem/autorem ponad 450 publi­ka­cji, wśród któ­rych są licz­ne pre­lek­cje i wystą­pie­nia kon­fe­ren­cyj­ne, publi­ka­cje z listy A i B MNiSW oraz roz­dzia­ły w opra­co­wa­niach zbio­ro­wych, a tak­że dwa wydaw­nic­twa o cha­rak­te­rze mono­gra­ficz­nym. Jego indek­sy biblio­me­trycz­ne wyno­szą: 74 publi­ka­cje, indeks Hir­sha 10 i 304 cyto­wa­nia według bazy Web of Scien­ce; 88 publi­ka­cji, indeks Hir­sha 11 i 441 cyto­wań według bazy Sco­pus. Pro­fe­sor jest/był człon­kiem komi­te­tów nauko­wych oko­ło 30 kon­fe­ren­cji kra­jo­wych i mię­dzy­na­ro­do­wych. Wypro­mo­wał 6 dok­to­rów i pro­wa­dzi opie­kę nauko­wą w kolej­nych 7 postę­po­wa­niach dok­tor­skich. Był recen­zen­tem 23 roz­praw dok­tor­skich i wnio­sków habi­li­ta­cyj­nych.

Nowo mia­no­wa­ny pro­fe­sor uczest­ni­czył w bada­niach, w któ­rych prze­wa­ża­ją­ca tema­ty­ka doty­czy­ła imple­men­ta­cji zaawan­so­wa­nych metod kom­pu­te­ro­wych mecha­ni­ki (głów­ne dla potrzeb symu­la­cji nume­rycz­nych zło­żo­nych zja­wisk i pro­ce­sów), słu­żą­cych poszu­ki­wa­niu opty­mal­nych roz­wią­zań. Obej­mo­wa­ły one takie obsza­ry jak: inży­nie­ria bio­me­dycz­na (np. sten­ty naczy­nio­we), ele­men­ty uzbro­je­nia (np. kara­bi­nek MSBS), inży­nie­ria mecha­nicz­na (np. bada­nia kon­struk­cji obcią­żo­nych falą wybu­chu, bada­nia par cier­nych, symu­la­cja dzia­ła­nia ukła­du pod­wo­zia samo­lo­tu, bada­nie inte­rak­cji pomię­dzy kon­struk­cją mostu, a pod­wo­ziem samo­cho­du cię­ża­ro­we­go, bez­pie­czeń­stwo pasa­że­rów pojaz­dów w trak­cie zde­rze­nia, itp.), ener­ge­ty­ka (np. małe tur­bi­ny wia­tro­we).

oprac. Ewa Jan­kie­wicz
rzecz­nik pra­so­wy WAT
fot. źró­dło: pre​zy​dent​.pl