Strona główna » Aktualności » Nominacja prof. Janusza Bogusza na prezydenta Komisji 3. Międzynarodowej Asocjacji Geodezji

Nominacja prof. Janusza Bogusza na prezydenta Komisji 3. Międzynarodowej Asocjacji Geodezji

Komi­sja 3. Mię­dzy­na­ro­do­wej Aso­cja­cji Geo­de­zji („Earth Rota­tion and Geo­dy­na­mics” of the Inter­na­tio­nal Asso­cia­tion of Geo­de­sy) ma nowe­go pre­zy­den­ta. Nomi­na­cję na to sta­no­wi­sko otrzy­mał w ponie­dzia­łek 20 maja prof. dr hab. inż. Janusz Bogusz z Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej, pra­cow­nik Wydzia­łu Inży­nie­rii Lądo­wej i Geo­de­zji. Nowo wybra­ny pre­zy­dent stał się jed­no­cze­śnie człon­kiem ści­słe­go, 11-oso­bo­we­go gro­na władz Aso­cja­cji.

Pro­fe­sor Bogusz został wybra­ny na pre­zy­den­ta Komi­sji 3. przez przed­sta­wi­cie­li kra­jów człon­kow­skich Mię­dzy­na­ro­do­wej Aso­cja­cji Geo­de­zji, a o tę pre­sti­żo­wą pozy­cję rywa­li­zo­wał z naukow­ca­mi z Japo­nii (prof. Yoshiy­uki Tana­ka) oraz Chin (prof. Cheng-Li Huang). Ofi­cjal­ne wrę­cze­nie nomi­na­cji i prze­ję­cie obo­wiąz­ków przez prof. Bogu­sza odbę­dzie się pod­czas cyklicz­ne­go spo­tka­nia Mię­dzy­na­ro­do­wej Unii Geo­de­zji i Geo­fi­zy­ki w lip­cu tego roku w Mont­re­alu.

Mię­dzy­na­ro­do­wa Aso­cja­cja Geo­de­zji jest orga­ni­za­cją nauko­wą, któ­rej misją jest sze­ro­ko rozu­mia­ny roz­wój geo­de­zji. Misja ta jest wdra­ża­na przez wspie­ra­nie teo­rii geo­de­zyj­nej za pomo­cą badań nauko­wych i edu­ka­cji, gro­ma­dze­nie, ana­li­zo­wa­nie, mode­lo­wa­nie i inter­pre­to­wa­nie danych obser­wa­cyj­nych, sty­mu­lo­wa­nie roz­wo­ju tech­no­lo­gicz­ne­go oraz zapew­nia­nie spój­nej repre­zen­ta­cji kształ­tu, rota­cji i pola gra­wi­ta­cyj­ne­go Zie­mi wraz z ich zmia­na­mi cza­so­wy­mi. Cele dzia­łal­no­ści IAG obej­mu­ją bada­nie wszyst­kich pro­ble­mów geo­de­zyj­nych zwią­za­nych z obser­wa­cją Zie­mi i zmia­na­mi glo­bal­ny­mi, a jej począt­ki się­ga­ją utwo­rzo­nej w 1886 roku orga­ni­za­cji o nazwie „Inter­na­tio­na­le Erd­mes­sung”. IAG obok 8 innych Aso­cja­cji współ­two­rzy Mię­dzy­na­ro­do­wą Unię Geo­de­zji i Geo­fi­zy­ki (IUGG – Inter­na­tio­nal Union of Geo­de­sy and Geo­phy­sics), któ­ra jest poza­rzą­do­wą, nauko­wą orga­ni­za­cją utwo­rzo­ną w 1919 r. i ukie­run­ko­wa­ną na mię­dzy­na­ro­do­wą pro­mo­cję i koor­dy­na­cję fizycz­nych, che­micz­nych i mate­ma­tycz­nych badań nauko­wych zwią­za­nych z Zie­mią i prze­strze­nią kosmicz­ną.

Anna Kłos