Strona główna » Aktualności » Patronat naukowy nad kieleckim liceum

Patronat naukowy nad kieleckim liceum

Do gro­na szkół obję­tych patro­na­tem Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej dołą­czy­ło I Liceum Ogól­no­kształ­cą­ce im. Ste­fa­na Żerom­skie­go w Kiel­cach. W ponie­dzia­łek 27 maja pod wspól­nie wypra­co­wa­nym poro­zu­mie­niem swo­je pod­pi­sy zło­ży­li: Wal­de­mar Pukal­ski, dyrek­tor I Liceum Ogól­no­kształ­cą­ce­go w Kiel­cach  oraz dr hab. inż. Marze­na Tykar­ska, pro­rek­tor WAT ds. stu­denc­kich.

Pre­zen­ta­cja poten­cja­łu nauko­wo-dydak­tycz­ne­go Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej, któ­rą przed­sta­wił mgr inż. Wie­sław Szczy­giel­ski, koor­dy­na­tor współ­pra­cy WAT ze szko­ła­mi, roz­po­czę­ła spo­tka­nie z dele­ga­cją z Kielc. W spo­tka­niu uczest­ni­czy­li: dyrek­tor I Liceum Ogól­no­kształ­cą­ce­go w Kiel­cach Wal­de­mar Pukal­ski, wice­dy­rek­tor Jolan­ta Choj­nec­ka, nauczy­ciel Zbi­gniew Kowal­ski oraz prze­wod­ni­czą­cy Komi­sji Edu­ka­cji i Kul­tu­ry Rady Mia­sta Kiel­ce Jaro­sław Bukow­ski. Spo­tka­nie popro­wa­dzi­ła dr hab. inż. Marze­na Tykar­ska, pro­rek­tor WAT ds. stu­denc­kich. „Bar­dzo mi miło, że I Liceum Ogól­no­kształ­cą­ce w Kiel­cach wybra­ło wła­śnie nas jako uczel­nię, z któ­rą chcia­ło­by współ­pra­co­wać. Posia­da­my boga­te zaple­cze nauko­wo-dydak­tycz­ne, któ­re z pew­no­ścią wspo­mo­że kształ­ce­nie Waszych uczniów” – mówi­ła dr hab. inż. Marze­na Tykar­ska wita­jąc gości.

Pod­pi­sa­ny doku­ment umoż­li­wia reali­za­cję wspól­nych przed­się­wzięć, badań i eks­pe­ry­men­tów oraz zapew­nia wza­jem­ne wspar­cie dla cie­ka­wych ini­cja­tyw nauko­wych. Przed­sta­wi­cie­le oby­dwu stron wyra­zi­li nadzie­ję, że współ­pra­ca i wymia­na doświad­czeń posłu­żą roz­wo­jo­wi zarów­no I Liceum Ogól­no­kształ­cą­ce­mu w Kiel­cach, jak i Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej. „Nasze Liceum od kil­ku już lat bie­rze udział w kon­kur­sach orga­ni­zo­wa­nych w WAT. Pierw­szym z nich był pro­jekt Z WAT nauka jest fascy­nu­ją­ca reali­zo­wa­ny w 2015 r., któ­ry cie­szył się dużym zain­te­re­so­wa­niem wśród uczniów. (…) Część naszych absol­wen­tów już wstą­pi­ło w sze­re­gi stu­den­tów Aka­de­mii” – mówił Wal­de­mar Pukal­ski, dyrek­tor kie­lec­kie­go liceum.

Pod­czas wizy­ty dele­ga­cja zwie­dzi­ła tak­że część bazy labo­ra­to­ryj­nej Aka­de­mii. W Labo­ra­to­rium Zobra­zo­wa­nia Wiel­ko­for­ma­to­we­go oraz Symu­la­cji Roz­sze­rzo­nej na Wydzia­le Cyber­ne­ty­ki, ppor. mgr inż. Mar­cin Kukieł­ka przed­sta­wił symu­la­to­ry słu­żą­ce do szko­le­nia stu­den­tów. Nato­miast na Wydzia­le Mecha­nicz­nym, zastęp­ca dyrek­to­ra Insty­tu­tu Budo­wy Maszyn dr inż. Krzysz­tof Grze­lak zapo­znał gości z róż­ny­mi meto­da­mi dru­ku 3D oraz zapre­zen­to­wał Labo­ra­to­rium Wir­tu­al­ne­go Pola Wal­ki Wojsk Inży­nie­ryj­nych.

Moni­ka Przy­był
fot. Seba­stian Jurek, Moni­ka Przy­był