Strona główna » Aktualności » Naukowcy z WAT opracowują system do ochrony granicy rzecznej

Naukowcy z WAT opracowują system do ochrony granicy rzecznej

Naukow­cy z Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej opra­co­wu­ją sys­tem do wykry­wa­nia i zobra­zo­wa­nia osób i środ­ków trans­por­tu prze­kra­cza­ją­cych nie­le­gal­nie gra­ni­cę pań­stwo­wą na obsza­rach pod­mo­kłych, przy­brzeż­nych i rze­kach. Pierw­sze testy sys­te­mu, któ­ry będzie wyko­rzy­sty­wa­ny przez Straż Gra­nicz­ną odby­ły się pod koniec maja nad rze­ką Elbląg.  

Sys­tem powsta­je w ramach pro­jek­tu River­GU­ARD (nr DOB-BIO9/25/01/2018), reali­zo­wa­ne­go na rzecz obron­no­ści i bez­pie­czeń­stwa pań­stwa i współ­fi­nan­so­wa­ne­go przez Naro­do­we Cen­trum Badań i Roz­wo­ju. Obok Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej, któ­ra jest lide­rem pro­jek­tu, w skład kon­sor­cjum wcho­dzą Aka­de­mia Mary­nar­ki Wojen­nej oraz fir­ma Vor­tex Sp. z o.o. Pro­jekt reali­zo­wa­ny jest pod kie­row­nic­twem płk. dr. hab. inż. Nor­ber­ta Pał­ki z Insty­tu­tu Opto­elek­tro­ni­ki WAT.

W celu wykry­wa­nia osób nie­le­gal­nie prze­kra­cza­ją­cych gra­ni­cę rzecz­ną uży­wa­ne są naj­no­wo­cze­śniej­sze tech­no­lo­gie wyko­rzy­stu­ją­ce czuj­ki sej­smicz­ne, geo­fo­ny, czuj­ki mikro­fa­lo­we wyko­rzy­stu­ją­ce efekt Doppler’a, barie­ry mikro­fa­lo­we, czuj­ki piro­elek­trycz­ne, elek­tro­ma­gne­tycz­ne kable sen­so­ro­we oraz rada­ry pery­me­trycz­ne, a tak­że kame­ry wizyj­ne i ter­mo­wi­zyj­ne z zaawan­so­wa­ną ana­li­zą ruchu. Wykry­ta poten­cjal­na sytu­acja alar­mo­wa, jest następ­nie obra­zo­wa­na i wery­fi­ko­wa­na przy pomo­cy kamer wizyj­nych i ter­mo­wi­zyj­nych umiesz­czo­nych na gło­wi­cach uchyl­no-obro­to­wych.

Testy prze­pro­wa­dzo­no zgod­nie ze sta­ran­nie zde­fi­nio­wa­ny­mi sce­na­riu­sza­mi, według któ­rych okre­śla­no praw­do­po­do­bień­stwo wykry­cia pon­to­nu i pły­wa­ka na rze­ce oraz oso­by i samo­cho­du zbli­ża­ją­cych się do rze­ki. Ana­li­za danych z testów pozwo­li na wyty­po­wa­nie zesta­wu czu­jek i kamer opty­mal­nych dla ochro­ny roz­pa­try­wa­ne­go odcin­ka gra­ni­cy. Wybra­ne w ten spo­sób urzą­dze­nia w następ­nych eta­pach pro­jek­tu zosta­ną zin­te­gro­wa­ne w jeden spój­ny sys­tem i pod­da­ne testom na rze­ce Bug w oko­li­cach Doro­hu­ska.

Jaro­sław Młyń­czak
fot. Vor­tex Sp. z o.o.