Strona główna » Aktualności » Naukowcy z Greckiej Akademii Lotniczej z wizytą w WAT

Naukowcy z Greckiej Akademii Lotniczej z wizytą w WAT

Od ofi­cjal­ne­go spo­tka­nia z pro­rek­to­rem ds. woj­sko­wych płk. dr. inż. Artu­rem Kró­lem roz­po­czę­ła się 4 lute­go robo­cza wizy­ta w WAT pro­fe­so­rów z Grec­kiej Aka­de­mii Lot­ni­czej (Hel­le­nic Air For­ce Aca­de­my) z Aten. Pod­czas spo­tka­nia wymie­nio­no się dotych­cza­so­wy­mi doświad­cze­nia­mi w zakre­sie współ­pra­cy nauko­wo-dydak­tycz­nej.

Hel­le­nic Air For­ce Aca­de­my kształ­ci pilo­tów na potrze­by grec­kich sił zbroj­nych, ale tak­że odpo­wia­da za szko­le­nia inży­nie­rów lot­ni­czych oraz pro­wa­dzi dzia­łal­ność nauko­wo-badaw­czą. Grec­ka uczel­nia bie­rze rów­nież czyn­ny udział w wymia­nie stu­den­tów woj­sko­wych przy­sy­ła­jąc do WAT stu­den­tów na szko­le­nia zwią­za­ne z moni­to­ro­wa­niem gra­nic Unii Euro­pej­skiej, a tak­że  na zawo­dy spor­to­we oraz przyj­mu­jąc naszych stu­den­tów na modu­ły zwią­za­ne ze Wspól­ną Poli­ty­ką Bez­pie­czeń­stwa i Współ­pra­cy w Unii Euro­pej­skiej.

Współ­pra­ca naszych uczel­ni ma wie­lo­let­nią tra­dy­cję. „Do tej pory wspo­mi­nam współ­pra­cę naukow­ców z WAT oraz grec­kiej HAFA nad pro­jek­ta­mi z zakre­su wpro­wa­dze­nia wspól­ne­go pali­wa dla woj­ska” – pod­kre­ślał pod­czas spo­tka­nia płk dr inż. Artur Król.

Po ofi­cjal­nym przy­wi­ta­niu, goście uda­li się na roz­mo­wy do Wydzia­łu Mecha­tro­ni­ki i Lot­nic­twa, gdzie dzie­kan dr hab. inż. Sta­ni­sław Kachel przed­sta­wił bie­żą­cą dzia­łal­ność i osią­gnię­cia Wydzia­łu. Goście nato­miast zapre­zen­to­wa­li pro­jek­ty badaw­cze pro­wa­dzo­ne w Aka­de­mii Sił Powietrz­nych Gre­cji i pro­po­zy­cje współ­pra­cy w zakre­sie wymia­ny stu­den­tów i dyplo­man­tów oraz wspól­ne­go pro­wa­dze­nia badań. Przed­sta­wi­cie­le grec­kiej uczel­ni odwie­dzi­li rów­nież Labo­ra­to­rium Napę­dów Lot­ni­czych, gdzie szcze­gól­nie zain­te­re­so­wa­ły ich bada­nia pro­wa­dzo­ne nad  nowa­tor­ski­mi roz­wią­za­nia­mi kon­struk­cji sil­ni­ków lot­ni­czych. Odwie­dzi­li tak­że Labo­ra­to­rium Aero­dy­na­mi­ki, tunel aero­dy­na­micz­ny małych pręd­ko­ści i tunel nad­dźwię­ko­wy, a następ­nie Labo­ra­to­rium Sil­ni­ków Lot­ni­czych i Labo­ra­to­rium Ter­mo­dy­na­mi­ki. Wizy­tę zakoń­czy­ła dys­ku­sja doty­czą­ca prak­tycz­nej reali­za­cji dal­szej współ­pra­cy.

płk Mariusz Gon­tar­czyk
fot. Seba­stian Jurek