Strona główna » Aktualności » Naukowcy WAT w gronie 2% najczęściej cytowanych naukowców na świecie

Naukowcy WAT w gronie 2% najczęściej cytowanych naukowców na świecie

W gro­nie naj­wy­bit­niej­szych naukow­ców na świe­cie, któ­rych pra­ce są naj­czę­ściej cyto­wa­ne w lite­ra­tu­rze nauko­wej, znaj­du­ją się ucze­ni Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej. Maga­zyn „PLOS Bio­lo­gy” opu­bli­ko­wał wła­śnie naj­now­sze zesta­wie­nie TOP 2%, przy­go­to­wa­ne przez Uni­wer­sy­tet Stan­for­da, kon­cern wydaw­ni­czy Else­vier i fir­mę Sci­Tech Stra­te­gies.

Na pre­sti­żo­wej liście 2% naj­czę­ściej cyto­wa­nych naukow­ców na świe­cie znaj­du­je się 726 uczo­nych z Pol­ski, w tym ośmiu z Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej, (nazwi­ska przed­sta­wia­my zgod­nie z kolej­no­ścią poda­ną w ran­kin­gu):

  • prof. dr hab. inż. Anto­ni Rogal­ski, czło­nek rze­czy­wi­sty PAN, Wydział Nowych Tech­no­lo­gii i Che­mii WAT – pią­ty w ran­kin­gu wśród pol­skich naukow­ców
  • prof. dr hab. inż. Sta­ni­sław Osow­ski, Wydział Elek­tro­ni­ki WAT
  • prof. dr hab. inż. Roman Dąbrow­ski, Wydział Nowych Tech­no­lo­gii i Che­mii WAT
  • śp. prof. dr hab. inż. Józef Kalisz, Wydział Elek­tro­ni­ki WAT
  • dr hab. inż. Jacek Świ­der­ski, Insty­tut Opto­elek­tro­ni­ki WAT
  • prof. dr hab. inż. Hen­ryk Fie­do­ro­wicz, Insty­tut Opto­elek­tro­ni­ki WAT
  • prof. dr hab. inż. Leszek R. Jaro­sze­wicz, czło­nek kore­spon­dent PAN, Wydział Nowych Tech­no­lo­gii i Che­mii WAT
  • dr hab. inż. Andrzej Bart­nik, Insty­tut Opto­elek­tro­ni­ki WAT

Zesta­wie­nie obej­mu­je pra­wie 160 tys. bada­czy. Uwzględ­nio­no ich doro­bek nauko­wy z całe­go życia do 2019 r. Ran­king powstał na pod­sta­wie zło­żo­ne­go algo­ryt­mu, obej­mu­ją­ce­go m.in. indeks Hir­scha.

Peł­na lista 159 683 naukow­ców

Publi­ka­cja

oprac. Ewa Jan­kie­wicz
rzecz­nik pra­so­wy WAT