» » Naukowcy WAT na COP24

Naukowcy WAT na COP24

wpis w: Aktualności | 0

Z ini­cja­ty­wy Pol­skie­go Sto­wa­rzy­sze­nia Geo­ter­micz­ne­go, współ­pra­cu­ją­ce­go z pol­skim Mini­ster­stwem Śro­do­wi­ska, na Szczyt Kli­ma­tycz­ny w Kato­wi­cach zosta­li zapro­sze­ni pra­cow­ni­cy Insty­tu­tu Sys­te­mów Bez­pie­czeń­stwa i Obron­no­ści Wydzia­łu Logi­sty­ki WAT, dr Kata­rzy­na Świerszcz i dr inż. Bog­dan Ćwik. 

W czwar­tek 13 grud­nia w ramach tzw. „The Heating Day” zor­ga­ni­zo­wa­na zosta­ła sesja nt. „Geo­ther­mal Ener­gy in Poland – per­spec­ti­ves of low-emis­sion heating for cli­ma­te miti­ga­tion and susta­ina­ble deve­lop­ment”, któ­rej prze­wod­ni­czy­li: pre­zes Zarzą­du Pol­skie­go Sto­wa­rzy­sze­nia Geo­ter­micz­ne­go prof. dr hab. inż. Beata Kępiń­ska, dr Ewa Kurow­ska repre­zen­tu­ją­ca Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Geo­ter­micz­ne oraz Grze­gorz Burek z Glo­bE­ner­gia.

Przed­sta­wi­cie­le WAT uczest­ni­czy­li w spo­tka­niu, któ­re­mu prze­wod­ni­czył Ova­is Sar­mad, UN Cli­ma­te Chan­ge Depu­ty Exe­cu­ti­ve Secre­ta­ry. Cie­ka­wa wymia­na doświad­czeń mia­ła miej­sce z przed­sta­wi­cie­la­mi Mini­ster­stwa Śro­do­wi­ska i Ochro­ny Natu­ry Kame­ru­nu oraz Far­ha­na Tabas­sum Yamin z Wysp Mar­shal­la, prze­wod­ni­czą­cą sekre­ta­ria­tu ONZ dla Obsza­ru Azji i Pacy­fi­ku. W dys­ku­sji zabra­ny został głos doty­czą­cy moż­li­wo­ści wyko­rzy­sta­nia zaso­bów geo­ter­mal­nych do zmniej­sze­nia ubó­stwa ener­ge­tycz­ne­go i jego wpły­wu na poziom zanie­czysz­cze­nia powie­trza (dr Kata­rzy­na Świerszcz) oraz moż­li­wo­ści wyko­rzy­sta­nia ener­gii geo­ter­mal­nej w sys­te­mach obron­nych (dr inż. Bog­dan Ćwik).

Bog­dan Ćwik, Kata­rzy­na Świerszcz