» » NATO TIDE Sprint – wygrana programistów Wydziału Cybernetyki

NATO TIDE Sprint – wygrana programistów Wydziału Cybernetyki

Pra­cow­ni­cy i stu­den­ci Wydzia­łu Cyber­ne­ty­ki WAT – por. mgr inż. Mar­cin Kukieł­ka, sierż. pchor. inż. Paweł Pie­czon­ka i sierż. pchor. inż. Tomasz Gutow­ski, bazu­jąc i roz­sze­rza­jąc funk­cjo­nal­ność apli­ka­cji SAME, poko­na­li dru­gi naj­lep­szy zespół z Hac­ka­to­nu i wygra­li 31 TIDE Sprint – spo­tka­nie robo­cze tech­no­lo­gów NATO. Wyda­rze­nie mia­ło miej­sce w dniach 9 – 13 kwiet­nia we Wło­szech w Genui.

Zespół ARMED z Wydzia­łu Cyber­ne­ty­ki, zwy­cięz­ca NATO TIDE Hac­ka­ton Coding Chal­lan­ge, zapre­zen­to­wał spe­cja­li­zo­wa­ną apli­ka­cję SAME – Situ­ation Awa­re­ness Mobi­le Envi­ron­ment. Zada­niem kon­kur­so­wym było roz­sze­rze­nie ist­nie­ją­ce­go pro­to­ty­pu apli­ka­cji mobil­nej zapew­nia­ją­cej współ­pra­cę z usłu­ga­mi dostar­czo­ny­mi przez orga­ni­za­to­rów, m.in. sys­te­ma­mi wspo­ma­ga­nia dowo­dze­nia (C4ISR), ser­we­ra­mi mapo­wy­mi (WMS), usłu­ga­mi komu­ni­ka­cyj­ny­mi (JChat), źró­dła­mi danych o woj­skach sprzy­mie­rzo­nych (FFI, NVG) oraz usłu­gą umoż­li­wia­ją­cą pozy­ska­nie sym­bo­li zna­ków tak­tycz­nych zgod­nych ze stan­dar­dem APP-6A.

Zespół ARMED opra­co­wał cie­ka­we roz­sze­rze­nia swo­je­go opro­gra­mo­wa­nia, wyko­rzy­stu­ją­ce dostar­czo­ne mecha­ni­zmy narzę­dzi Smart City. Zin­te­gro­wał je jako źró­dła infor­ma­cji sen­so­rycz­nej, wpro­wa­dza­jąc tym samym kil­ka inno­wa­cyj­nych pomy­słów wyko­rzy­sta­nia roz­sze­rzo­nej rze­czy­wi­sto­ści do orien­to­wa­nia tak­tycz­ne­go i topo­gra­ficz­ne­go poje­dyn­cze­go żoł­nie­rza. Apli­ka­cja inte­gru­je usłu­gi infra­struk­tu­ry IoT (Inter­net rze­czy) pozy­sku­jąc dane z sie­ci sen­so­rycz­nych oraz komu­ni­ka­cję z bez­za­ło­go­wy­mi stat­ka­mi powietrz­ny­mi, umoż­li­wia zdal­ne pozy­ska­nie obra­zu wideo ze stat­ku powietrz­ne­go, a tak­że stru­mie­nio­wa­nie trans­mi­sji wideo pomię­dzy użyt­kow­ni­ka­mi apli­ka­cji w ramach lokal­nej sie­ci (RTSP).

TIDE Sprint to forum dla dowód­ców, wywia­du oraz kadry infor­ma­tycz­nej, naukow­ców nad­zo­ru i roz­po­zna­nia, inży­nie­rów, mene­dże­rów i ope­ra­to­rów z rzą­dów kra­jo­wych, woj­ska, prze­my­słu i śro­do­wi­ska aka­de­mic­kie­go do współ­pra­cy, wymia­ny pomy­słów i inno­wa­cji w celu osią­gnię­cia wspól­nych roz­wią­zań dla wie­lu naj­bar­dziej naglą­cych wyzwań w zakre­sie inte­ro­pe­ra­cyj­no­ści sto­ją­cych przed NATO.

NATO TIDE Sprint odby­wa się dwa razy w roku, w Euro­pie i w USA. Wyda­rze­nia te pochła­nia­ją wie­le prac pod­ję­tych w hac­ka­to­nach NATO i sprin­tach TIDE. Bada­cze ana­li­zu­ją rów­nież wyni­ki zda­rzeń eOplo­ra­tion, eXpe­ri­men­ta­tion, eXplo­ra­tion, eXer­ci­se (CWIX) Coali­tion War­rior, któ­re eks­pe­ry­men­tu­ją i testu­ją inte­ro­pe­ra­cyj­ność mię­dzy kom­pu­te­ro­wy­mi sys­te­ma­mi infor­ma­tycz­ny­mi Allian­ce i Part­ner Nations. Łącząc te wyda­rze­nia, Allied Com­mand Trans­for­ma­tion toru­je dro­gę bar­dziej nowa­tor­skie­mu podej­ściu do inte­ro­pe­ra­cyj­no­ści w ramach fede­ra­cji NATO, aby nie­ustan­nie łączyć siły, szyb­ciej i spraw­niej iden­ty­fi­ko­wać i roz­wią­zy­wać naj­pil­niej­sze pro­ble­my z inte­ro­pe­ra­cyj­no­ścią.

Mariusz Chmie­lew­ski