Strona główna » Aktualności » Nasz patriotyzm to solidna służba

Nasz patriotyzm to solidna służba

W pią­tek 8 listo­pa­da w Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej odbył się uro­czy­sty apel z oka­zji Naro­do­we­go Świę­ta Nie­pod­le­gło­ści, w któ­rym uczest­ni­czy­ła kadra, ofi­ce­ro­wie oraz dzie­ka­ni. Uro­czy­stość roz­po­czę­ła się mel­dun­kiem o goto­wo­ści pod­od­dzia­łów, któ­ry rek­tor-komen­dant WAT gen. bryg. dr hab. inż. Tade­usz Szczu­rek przy­jął od pro­rek­to­ra ds. woj­sko­wych płk. dr. inż. Artur Kró­la. Po prze­glą­dzie pod­od­dzia­łów nastą­pi­ło pod­nie­sie­nie fla­gi i ode­gra­nie hym­nu pań­stwo­we­go.

Z oka­zji zbli­ża­ją­ce­go się świę­ta, odczy­ta­no list mini­stra obro­ny naro­do­wej Mariu­sza Błasz­cza­ka skie­ro­wa­ny do żoł­nie­rzy i pra­cow­ni­ków woj­ska. Następ­nie wrę­czo­no akty mia­no­wań:

  • na sto­pień woj­sko­wy kapi­ta­na – 13 żoł­nie­rzom,
  • na sto­pień woj­sko­wy porucz­ni­ka – 19 żoł­nie­rzom,
  • na sto­pień woj­sko­wy młod­sze­go cho­rą­że­go – 1 żoł­nie­rzo­wi,
  • na sto­pień woj­sko­wy star­sze­go sier­żan­ta – 1 żoł­nie­rzo­wi.

Rek­tor-komen­dant WAT gen. bryg. dr hab. inż. Tade­usz Szczu­rek skła­da­jąc życze­nia z oka­zji Naro­do­we­go Świę­ta Nie­pod­le­gło­ści zgro­ma­dzo­nym na pla­cu ape­lo­wym WAT żoł­nie­rzom, nawią­zał do histo­rii Pol­ski i jej odro­dze­nia po ponad stu­let­nim okre­sie nie­wo­li. „Cele­bru­je­my Naro­do­we Świę­to Nie­pod­le­gło­ści, pamię­ta­jąc o tym, że 101 lat temu dopie­ro odra­dza­ła się, po 123 latach nie­wo­li, nie­pod­le­gła Pol­ska, któ­ra jesz­cze nie mia­ła gra­nic. Były one ryso­wa­ne krwią pol­skie­go żoł­nie­rza. Dziś jeste­śmy w tej kom­for­to­wej sytu­acji, że nie ma koniecz­no­ści odda­wa­nia życia czy krwi za wol­ną i nie­pod­le­głą Pol­skę, bo ją mamy. Ale, jak napi­sał w liście mini­ster Błasz­czak, ta wol­ność nie jest dana raz na zawsze. Dziś nasz patrio­tyzm to przede wszyst­kim solid­na służ­ba dla ojczy­zny. A tak­że nie­ustan­ne ćwi­cze­nie umie­jęt­no­ści i przy­go­to­wy­wa­nie się do obro­ny w przy­pad­ku zagro­że­nia. Oce­niam, że ta służ­ba jest peł­nio­na bar­dzo dobrze, bowiem mamy osią­gnię­cia nauko­we, edu­ka­cyj­ne i spor­to­we, odno­si­my suk­ce­sy na wie­lu polach. Te wszyst­kie osią­gnię­cia two­rzą wize­ru­nek Aka­de­mii, bowiem jeste­śmy postrze­ga­ni jako jed­na wiel­ka wspól­no­ta aka­de­mic­ka. Dla­te­go tak waż­na jest współ­pra­ca i dba­nie o dobre imię naszej Alma Mater. Wasza codzien­na, bar­dzo dobra służ­ba jest dostrze­ga­na, o czym świad­czy duża gru­pa żoł­nie­rzy awan­so­wa­nych dziś na wyż­sze stop­nie woj­sko­we. Chciał­bym ser­decz­nie Wam pogra­tu­lo­wać i mam nadzie­ję, że będą one moty­wa­cją do jesz­cze lep­szej pra­cy na rzecz Aka­de­mii, sił zbroj­nych i naszej ojczy­zny. W dniu tak waż­ne­go dla nas wszyst­kich świę­ta, życzę Pań­stwu powo­dze­nia i satys­fak­cji z reali­za­cji posta­wio­nych zadań oraz żoł­nier­skie­go szczę­ścia” – powie­dział gen. bryg. dr hab. inż. Tade­usz Szczu­rek.

Uro­czy­stość, któ­rej dowód­cą był płk Kon­rad Boro­wiec­ki, zakoń­czy­ła Pieśń Repre­zen­ta­cyj­na Woj­ska Pol­skie­go.

Hubert Kaź­mier­ski
fot. Seba­stian Jurek