Strona główna » Aktualności » Najnowocześniejsze rozwiązania teleinformatyczne na Wydziale Elektroniki WAT

Najnowocześniejsze rozwiązania teleinformatyczne na Wydziale Elektroniki WAT

We wto­rek 26 listo­pa­da w Insty­tu­cie Tele­ko­mu­ni­ka­cji Wydzia­łu Elek­tro­ni­ki Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej odby­ła się uro­czy­stość otwar­cia dwóch nowych labo­ra­to­riów szkol­no-tre­nin­go­wych: Zauto­ma­ty­zo­wa­ne­go Sys­te­mu Zarzą­dza­nia Wal­ką HMS C3IS JAŚMIN oraz Węzłów Tele­in­for­ma­tycz­nych (WTi). Pierw­sze z nich zosta­ło wypo­sa­żo­ne w nie­zbęd­ną licz­bę licen­cji HMS C3IS JAŚMIN oraz naj­now­szej gene­ra­cji Węzeł Tele­in­for­ma­tycz­ny (zawie­ra­ją­cy pełen zestaw woj­sko­wych urzą­dzeń szkol­no-tre­nin­go­wych, znaj­du­ją­cych się w wer­sji prze­no­śnej oraz kon­te­ne­ro­wej WTi), nato­miast dru­gie w kolej­ny iden­tycz­ny zestaw WTi.

W uro­czy­sto­ści udział wzię­li przed­sta­wi­cie­le fir­my Tel­dat  Sp. z o.o. sp.k.: pre­zes dr inż. Hen­ryk Kru­szyń­ski, dyrek­tor Depar­ta­men­tu Inno­wa­cyj­nych Tech­no­lo­gii Infor­ma­tycz­nych Łukasz Apie­cio­nek, dyrek­tor Depar­ta­men­tu Wdro­żeń i Utrzy­ma­nia Sys­te­mów Tomasz Zale­siak oraz Łukasz Blech­man, inży­nier Depar­ta­men­tu Mar­ke­tin­gu i Han­dlu. Woj­sko­wą Aka­de­mię Tech­nicz­ną repre­zen­to­wa­li: dzie­kan Wydzia­łu Elek­tro­ni­ki prof. dr hab. inż. Andrzej Dobro­wol­ski wraz z dyrek­to­rem Insty­tu­tu Tele­ko­mu­ni­ka­cji płk. dr. hab. inż. Zbi­gnie­wem Pio­trow­skim, z‑cą dyrek­to­ra ISŁ dr. inż. Artu­rem Baj­dą oraz dr. inż. Pio­trem Łub­kow­skim, kie­row­ni­kiem Zakła­du Sys­te­mów Tele­ko­mu­ni­ka­cyj­nych.

Nowo otwar­te labo­ra­to­ria to pierw­sze tego rodza­ju pla­ców­ki dydak­tycz­ne w ska­li kra­ju, któ­rych wypo­sa­że­nie pozwo­li zna­czą­co pod­nieść jakość pro­ce­su kształ­ce­nia przy­szłych kadr ofi­cer­skich. Licz­ne i wyso­ce wyspe­cja­li­zo­wa­ne narzę­dzia sprzę­to­we oraz opro­gra­mo­wa­nie, w któ­re zosta­ły wypo­sa­żo­ne labo­ra­to­ria, efek­tyw­nie i nowo­cze­śnie wspie­ra­ją zarzą­dza­nie walką/dowodzenie woj­ska­mi oraz dzia­ła­nia wojsk, zapew­nia­ją też nowo­cze­sną i wydaj­ną łącz­ność oraz zarzą­dza­nie, kon­fi­gu­ra­cje, moni­to­ring i obsłu­gę Węzłów Tele­in­for­ma­tycz­nych. Oba wymie­nio­ne roz­wią­za­nia dostar­cza do pol­skiej armii spół­ka Tel­dat.

Węzły Tele­in­for­ma­tycz­ne (w wer­sji prze­no­śnej i kon­te­ne­ro­wej) oraz sys­tem HMS C3IS JASMIN słu­żą do zabez­pie­cze­nia tele­in­for­ma­tycz­ne­go bie­żą­cych dzia­łań Sił Zbroj­nych RP w kra­ju i za gra­ni­cą, w tym zapew­nie­nia spraw­ne­go dowo­dze­nia i dzia­ła­nia ich związ­ków ope­ra­cyj­nych, oddzia­łów i pod­od­dzia­łów.

Zre­ali­zo­wa­na inwe­sty­cja to kolej­ny przy­kład potwier­dza­ją­cy wio­dą­cą rolę Wydzia­łu Elek­tro­ni­ki w pro­ce­sie kształ­ce­nia pod­cho­rą­żych Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej w kor­pu­sie łącz­no­ści i elek­tro­ni­ki.

Tomasz Zale­siak, Tel­dat  Sp. z o.o. sp.k.
Piotr Łub­kow­ski, WAT
fot. Seba­stian Jurek

Wię­cej infor­ma­cji na stro­nie Wydzia­łu Elek­tro­ni­ki WAT