Strona główna » Aktualności » Najlepsi żołnierze sportowcy mobilizują do ćwiczeń

Najlepsi żołnierze sportowcy mobilizują do ćwiczeń

4 stycz­nia rusza­ją Woj­sko­we Ferie onli­ne – Ćwicz z nami! Naj­lep­si żoł­nie­rze spor­tow­cy razem z rodzi­na­mi i przy­ja­ciół­mi zachę­ca­ją do wspól­nych ćwi­czeń. W cza­sie ferii, któ­re według zale­ceń epi­de­mio­lo­gów war­to spę­dzić w domu, pomo­gą  dbać o for­mę fizycz­ną i wzmac­niać w ten spo­sób ogól­ną kon­dy­cję, wytrzy­ma­łość i odpor­ność. Od ponie­dział­ku do piąt­ku przez całe ferie będzie moż­na poznać taj­ni­ki tre­nin­gów i róż­ne dys­cy­pli­ny spor­to­we: lek­ko­atle­ty­kę, zapa­sy, strze­lec­two, wio­ślar­stwo, bia­th­lon, MMA. Kapral Mar­cin Lewan­dow­ski będzie ćwi­czył razem ze swo­imi cór­ka­mi, któ­re mają 5 i 7 lat, Tomasz Majew­ski pla­nu­je zaję­cia z synem. Zoba­czy­my tak­że trój­kę zapa­śni­ków: st. chor. sztab. rez. Józef Tracz będzie ćwi­czył z bra­tan­kiem st. szer. Micha­łem Tra­czem oraz st. szer. Dawi­dem Klim­kiem.  Razem tre­no­wać będzie tak­że mał­żeń­stwo bia­th­lo­ni­stów ppor. Kry­sty­na Guzik i szer. rez. Grze­gorz Guzik. Pozo­sta­li żoł­nie­rze zawod­ni­cy zapro­si­li do wspól­nych zajęć swo­ich spor­to­wych przy­ja­ciół np. szer. Rado­sław Kawęc­ki – Oty­lię Jędrzej­czak, szer. Mate­usz Ber­na­tek – Andrze­ja Supro­na. Cie­ka­wie zapo­wia­da się też spo­tka­nie kpr. rez. Damia­na Jani­kow­skie­go i st. szer. Agniesz­ki Wiesz­czek-Kor­dus.  Strza­łem w dzie­siąt­kę może oka­zać się wspól­ny tre­ning  kpr. Karo­li­ny Kowal­czyk  i Rena­ty Mau­er-Różań­skiej. „Bez lania wody” – obie­cu­ją pły­wacz­ki szer. Ali­cja Tchórz i wio­ślarz Paweł Rań­da. 

Szcze­gó­ło­wy har­mo­no­gram „Woj­sko­wych Ferii onli­ne”: 

W ponie­dzia­łek (4.01.) zaję­cia popro­wa­dzą szer. Mate­usz Ber­na­tek, srebr­ny meda­li­sta Mistrzostw Świa­ta 2017 w zapa­sach w sty­lu kla­sycz­nym i Andrzej Supron pre­zes Pol­skie­go Związ­ku Zapa­śni­cze­go, srebr­ny meda­li­sta IO Moskwa 1980. 

We wto­rek (5.01.) zaję­cia popro­wa­dzą st. szer. Mari­ka Popo­wicz uczest­nicz­ka IO Lon­dyn 2012 i Rio de Jane­iro 2016, dwu­krot­na brą­zo­wa meda­list­ka Mistrzostw Euro­py 2010, 2012 w bie­gu szta­fe­to­wym 4x100m i st. sierż. rez. Seba­stian Chma­ra dwu­krot­ny Halo­wy Mistrz Świa­ta Walen­cja 1998 i Moeba­shi 1999.  

W śro­dę (6.01.) zaję­cia popro­wa­dzą szer. Ali­cja Tchórz Mistrzy­ni Euro­py 2019 na krót­kim base­nie, uczest­nicz­ka IO Lon­dyn 2012 i Rio de Jane­iro  2016 oraz Paweł Rań­da, srebr­ny meda­li­sta IO Pekin 2008 w wio­ślar­stwie (czwór­ka bez ster­ni­ka wagi lek­kiej). 

W czwar­tek (7.01.) zaję­cia popro­wa­dzą kpr. Karo­li­na Kowal­czyk dru­ży­no­wa Mistrzy­ni Świa­ta 2014 w strze­lec­twie na 300 m i Rena­ta Mau­er-Różań­ska, Mistrzy­ni Olim­pij­ska Atlan­ta 1996 i Syd­ney 2000 w strze­lec­twie oraz brą­zo­wa meda­list­ka IO Atlan­ta 1996. 

W pią­tek (8.01.) zaję­cia popro­wa­dzi Tomasz Majew­ski dwu­krot­ny zło­ty meda­li­sta IO Pekin 2008 i Lon­dyn 2012 w pchnię­ciu kulą. 

W ponie­dzia­łek (11.01.) zaję­cia popro­wa­dzą ppor. Kry­sty­na Guzik trzy­krot­na meda­list­ka Mistrzostw Świa­ta w bia­th­lo­nie, uczest­nicz­ka IO 2006, 2010, 2014, 2018 i szer. rez. Grze­gorz Guzik brą­zo­wy meda­li­sta Mistrzostw Euro­py w super-mik­ście.  

We wto­rek (12.01.) zaję­cia popro­wa­dzą zapa­śni­cy: st. chor. sztab. rez. Józef Tracz, trzy­krot­ny meda­li­sta olim­pij­ski: srebr­ny IO Bar­ce­lo­na 1992, brą­zo­wy IO Seul 1988 i Atlan­ta 1996 oraz st. szer. Michał Tracz, dwu­krot­ny meda­li­sta Woj­sko­wych Mistrzostw Świa­ta w zapa­sach w sty­lu kla­sycz­nym, a tak­że st. szer. Dawid Kli­mek, dwu­krot­ny Mistrz Euro­py Kade­tów w zapa­sach w sty­lu kla­sycz­nym. 

W śro­dę (13.01.) zaję­cia popro­wa­dzą kpr. rez. Damian Jani­kow­ski, brą­zo­wy meda­li­sta IO Lon­dyn 2012 w zapa­sach w sty­lu kla­sycz­nym, zawod­nik MMA oraz st. szer. Agniesz­ka Wiesz­czek-Kor­dus, brą­zo­wa meda­list­ka IO Pekin 2008 w zapa­sach. 

W czwar­tek (14.01.) zaję­cia popro­wa­dzi kpr. Mar­cin Lewan­dow­ski, brą­zo­wy meda­li­sta Mistrzostw Świa­ta 2019 w bie­gu na 1500 m, trzy­krot­ny meda­li­sta Mistrzostw Euro­py, uczest­nik IO. 

W pią­tek (15.01.) zaję­cia popro­wa­dzą szer. Rado­sław Kawęc­ki, trzy­krot­ny Mistrz Świa­ta 2012, 2014 i 2016 na krót­kim base­nie na dystan­sie 200 m sty­lem grzbie­to­wym i Oty­lia Jędrzej­czak Mistrzy­ni Olim­pij­ska Ate­ny 2004 na 200 m sty­lem motyl­ko­wym oraz dwu­krot­na srebr­na meda­list­ka IO. 

 

 

Wydział Pra­so­wy
Cen­trum Ope­ra­cyj­ne Mini­stra Obro­ny Naro­do­wej