Strona główna » Aktualności » Najlepsi z najlepszych – prymusi promocji oficerskiej 2019

Najlepsi z najlepszych – prymusi promocji oficerskiej 2019

Naj­lep­si stu­den­ci na roku, wzo­ro­wi pod­cho­rą­żo­wie, już dzi­siaj pod­po­rucz­ni­cy Woj­ska Pol­skie­go. Dro­ga do ofi­cer­skich gwiaz­dek nie była łatwa. Godze­nie stu­diów tech­nicz­nych ze szko­le­niem woj­sko­wym wyma­ga­ło wie­lu wyrze­czeń i wysił­ku, ale w kon­se­kwen­cji dało ogrom­ną satys­fak­cję – uzy­ska­nie tytu­łu magi­stra inży­nie­ra z naj­lep­szy­mi loka­ta­mi na roku i awans ofi­cer­ski.  To im szcze­gól­nie gra­tu­lo­wał pod­czas pro­mo­cji ofi­cer­skiej 9 sierp­nia mini­ster obro­ny naro­do­wej Mariusz Błasz­czak. „Szcze­gól­ne wyra­zy uzna­nia nale­żą się pry­mu­som, któ­rzy osią­gnę­li wybit­ne wyni­ki. Sami naj­le­piej wie­cie, ile tru­du i wysił­ku kosz­to­wa­ło Was to osią­gnię­cie” – napi­sał w liście do absol­wen­tów szef MON. Mini­ster Błasz­czak wyra­ził jed­no­cze­śnie sło­wa uzna­nia wobec wszyst­kich absol­wen­tów naszej uczel­ni, któ­rzy tego dnia zosta­li pro­mo­wa­ni na pierw­szy sto­pień ofi­cer­ski.

Poznaj­my bli­żej pry­mu­sów pro­mo­cji ofi­cer­skiej 2019.

Ewa Jan­kie­wicz
rzecz­nik pra­so­wy WAT

ppor. mgr inż. Stanisław Kaniecki, prymus promocji oficerskiej – I lokata

Pry­mus tego­rocz­nej pro­mo­cji ppor. mgr inż. Sta­ni­sław Kaniec­ki ukoń­czył stu­dia na Wydzia­le Nowych Tech­no­lo­gii i Che­mii ze śred­nią ocen 4.80, zdo­by­wa­jąc rów­nież tytuł pry­mu­sa wydzia­łu. Lau­re­ata I loka­ty pro­mo­cji ofi­cer­skiej Pre­zy­dent Rze­czy­po­spo­li­tej Pol­skiej Andrzej Duda nagro­dził hono­ro­wą bro­nią bia­łą.

Ppor. mgr inż. Sta­ni­sław Kaniec­ki od 2014 r. stu­dio­wał na kie­run­ku che­mia (spe­cjal­ność ochro­na przed ska­że­nia­mi). Już przed roz­po­czę­ciem nauki w WAT odno­sił licz­ne suk­ce­sy w kon­kur­sach che­micz­nych zdo­by­wa­jąc dwu­krot­nie tytuł fina­li­sty Olim­pia­dy Che­micz­nej. Stu­dia w Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej wybrał, aby móc roz­wi­jać swo­je zain­te­re­so­wa­nia z zakre­su che­mii woj­sko­wej oraz nauk przy­rod­ni­czych. Naj­lep­szy stu­dent na roku był kil­ku­krot­nie wyróż­nio­ny przez Rek­to­ra-Komen­dan­ta WAT tytu­łem hono­ro­wym „Wzo­ro­wy Pod­cho­rą­ży”. W 2016 roku otrzy­mał tak­że nagro­dę Bisku­pa Polo­we­go dla naj­lep­sze­go stu­den­ta z obsza­ru nauk ści­słych spo­śród kan­dy­da­tów na żoł­nie­rzy zawo­do­wych w Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej. Od trze­cie­go roku stu­diów ppor. Kaniec­ki uczest­ni­czył w reali­za­cji pro­jek­tów badaw­czych Zespo­łu Nano­tech­no­lo­gii Insty­tu­tu Opto­elek­tro­ni­ki (IOE), gdzie pod opie­ką swo­je­go pro­mo­to­ra ppłk. dr. inż. Bar­tło­mie­ja Jan­kie­wi­cza zaj­mo­wał się bada­nia­mi w zakre­sie wytwa­rza­nia i zasto­so­wań czą­stek ditlen­ku tyta­nu. Pra­cę inży­nier­ską pt. „Bada­nie wła­ści­wo­ści foto­ka­ta­li­tycz­nych sub­mi­kro­czą­stek ditlen­ku tyta­nu” obro­nił z wyróż­nie­niem.  W trak­cie stu­diów II stop­nia w ramach pro­jek­tów Zespo­łu Nano­tech­no­lo­gii IOE, kon­cen­tro­wał się na zagad­nie­niach zwią­za­nych z ana­li­zą instru­men­tal­ną. Pod­sta­wą jego pra­cy magi­ster­skiej pt. „Zasto­so­wa­nie desorp­cji lase­ro­wej w detek­cji wybra­nych mate­ria­łów wybu­cho­wych przy uży­ciu spek­tro­me­trii ruchli­wo­ści jonów” były wyni­ki pro­jek­tu Euro­pej­skiej Agen­cji Obro­ny „Con­fir­ma­tion, Iden­ti­fi­ca­tion and Air­bor­ne Ear­ly War­ning of IEDs”. Che­mia to nie jedy­na pasja ppor. Kaniec­kie­go.  Inten­syw­nie roz­wi­jał swo­je umie­jęt­no­ści w zakre­sie rze­mio­sła woj­sko­we­go. W trak­cie stu­diów zdo­by­wał nowe doświad­cze­nia i spraw­no­ści w ramach uczel­nia­nej orga­ni­za­cji stu­denc­kiej „Woda Ląd Powie­trze” oraz Sek­cji Sko­ków Spa­do­chro­no­wych „S3 WAT”. Swo­ją przy­szłość wią­że z sze­ro­ko rozu­mia­ną che­mią woj­sko­wą. Jed­no­cze­śnie jest prze­ko­na­ny, że wie­dza oraz kom­pe­ten­cje, któ­re zdo­był pod­czas stu­diów w Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej będą bar­dzo przy­dat­ne w dal­szej służ­bie woj­sko­wej.

ppor. mgr inż. Jakub Majchrowicz, prymus promocji oficerskiej – II lokata

Absol­went Wydzia­łu Mecha­tro­ni­ki i Lot­nic­twa kie­run­ku mecha­tro­ni­ka (spe­cjal­ność: eks­plo­ata­cja prze­ciw­lot­ni­czych zesta­wów rakie­to­wych). Stu­dia ukoń­czył ze śred­nią ocen 4,69 jako pry­mus wydzia­łu. Od naj­młod­szych lat pasjo­no­wał się zagad­nie­nia­mi tech­nicz­ny­mi i marzył o wstą­pie­niu do woj­ska. Przed roz­po­czę­ciem stu­diów w WAT brał udział w wie­lu kon­kur­sach zawo­do­wych m. in. w Olim­pia­dzie Wie­dzy Tech­nicz­nej i Ogól­no­pol­skiej Olim­pia­dzie Wie­dzy Elek­trycz­nej i Elek­tro­nicz­nej. W trak­cie stu­diów uczest­ni­czył w Mię­dzy­na­ro­do­wej Kon­fe­ren­cji Stu­den­tów „CERC 2019” zor­ga­ni­zo­wa­nej przez Mili­ta­ry Tech­ni­cal Aca­de­my Fer­di­nand I w Buka­resz­cie. Ppor. Maj­chro­wicz repre­zen­to­wał rów­nież uczel­nię w kom­pa­nii hono­ro­wej pod­czas wie­lu uro­czy­sto­ści woj­sko­wych. Włą­czał się w dzia­ła­nia zwią­za­ne z pro­mo­cją Aka­de­mii na tar­gach edu­ka­cyj­nych. Pra­cę magi­ster­ską pt. „Bada­nia przy­dat­no­ści ste­ro­wa­nia gło­so­we­go w wybra­nych zasto­so­wa­niach mili­tar­nych”, reali­zo­wa­ną pod opie­ką dr. Wal­de­ma­ra Śmie­tań­skie­go obro­nił na oce­nę bar­dzo dobrą. W okre­sie stu­diów został czte­ro­krot­nie wyróż­nio­ny tytu­łem hono­ro­wym „Wzo­ro­wy Pod­cho­rą­ży”. Dal­szą karie­rę woj­sko­wą ppor. Maj­chro­wicz wią­że z eks­plo­ata­cją nowo­cze­snych sys­te­mów prze­ciw­lot­ni­czych, w któ­re ma być w nie­da­le­kiej przy­szło­ści wypo­sa­żo­ne Woj­sko Pol­skie.

ppor. mgr inż. Damian Krata, prymus promocji oficerskiej – III lokata

 

Stu­dio­wał na Wydzia­le Cyber­ne­ty­ki na kie­run­ku Infor­ma­ty­ka (spe­cjal­ność: kryp­to­lo­gia). Sze­ścio­krot­nie wyróż­nio­ny tytu­łem „Wzo­ro­wy Pod­cho­rą­ży”. Stu­dia ukoń­czył ze śred­nią ocen 4,65 zdo­by­wa­jąc tytuł pry­mu­sa wydzia­łu. W trak­cie stu­diów uczest­ni­czył w reali­za­cji pro­jek­tów nauko­wo-badaw­czych w Insty­tu­cie Mate­ma­ty­ki i Kryp­to­lo­gii. Stu­dia w WAT pod­jął po uzy­ska­niu tytu­łu licen­cja­ta na Wydzia­le Fizy­ki Tech­nicz­nej, Infor­ma­ty­ki i Mate­ma­ty­ki Sto­so­wa­nej Poli­tech­ni­ki Łódz­kiej, na spe­cjal­no­ści Mode­lo­wa­nie Mate­ma­tycz­ne. Z wyróż­nie­niem obro­nił pra­cę magi­ster­ską pt. „Ana­li­za moż­li­wo­ści sprzę­to­wej imple­men­ta­cji szy­fru blo­ko­we­go opar­te­go o algo­rytm Anu­bis w spo­sób uod­par­nia­ją­cy na ata­ki kana­łem bocz­nym” reali­zo­wa­ną pod opie­ką kpt. dr. Micha­ła Wroń­skie­go. Ppor. Kra­ta z pasją reali­zu­je swo­je zain­te­re­so­wa­nia. Pod­czas stu­diów w Łodzi uczęsz­czał na kurs ana­li­ty­ka gieł­do­we­go i kurs księ­go­wo­ści. Dwu­krot­nie odbył prak­ty­kę w Inde­sit Com­pa­ny na sta­no­wi­skach: kon­tro­ler jako­ści oraz czło­nek zespo­łu w dzia­le tech­nicz­nym. Wyko­ny­wał przy tym zada­nia zwią­za­ne z wpro­wa­dze­niem sys­te­mu opty­ma­li­za­cji pro­ce­sów pro­duk­cyj­nych – Inde­sit Manu­fac­tu­ring Excel­len­ce. Dodat­ko­wo w czerw­cu 2018 roku ukoń­czył naukę w ramach stu­diów pody­plo­mo­wych w Aka­de­mii Sztu­ki Wojen­nej na kie­run­ku Zarzą­dza­nie Bez­pie­czeń­stwem Infor­ma­cji Wydzia­łu Zarzą­dza­nia i Dowo­dze­nia.

ppor. mgr inż. Joanna Biskup, prymuska Wydziału Elektroniki

Stu­dia w Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej ukoń­czy­ła na kie­run­ku Elek­tro­ni­ka i Tele­ko­mu­ni­ka­cja zdo­by­wa­jąc naj­wyż­szą śred­nią 4,33. Pra­cę magi­ster­ską napi­sa­ła na temat „Sta­no­wi­ska labo­ra­to­ryj­ne­go do pro­jek­to­wa­nia ukła­dów regu­la­cji meto­dą linii pier­wiast­ko­wych”.  Jak twier­dzi, Woj­sko­wą Aka­de­mię Tech­nicz­ną wybra­ła z kil­ku powo­dów. Z jed­nej stro­ny chcia­ła kon­ty­nu­ować tra­dy­cje rodzin­ne i słu­żyć Ojczyź­nie, z dru­giej zaś roz­wi­jać swo­je tech­nicz­ne i spor­to­we pasje. Wizja uzy­ska­nia wykształ­ce­nia tech­nicz­ne­go oraz jed­no­cze­śnie tytu­łu ofi­ce­ra Woj­ska Pol­skie­go była bar­dzo dobrą alter­na­ty­wą. Po ukoń­cze­niu stu­diów chce spraw­dzić w prak­ty­ce wie­dzę, któ­rą zdo­by­ła w Aka­de­mii. Swój roz­wój zawo­do­wy łączy ze służ­bą w pol­skiej armii. Zawsze sta­wia­ła sobie wyso­ko poprzecz­kę chcąc osią­gać wyso­kie wyni­ki, zarów­no w nauce, jak i w spo­rcie.

ppor. mgr inż. Wojciech Dawid, prymus Wydziału Inżynierii Lądowej i Geodezji

Absol­went kie­run­ku Geo­de­zja i Kar­to­gra­fia. Stu­dia ukoń­czył ze śred­nią 4,64. Zdo­był pierw­sze miej­sce na Mię­dzy­na­ro­do­wej Kon­fe­ren­cji Stu­den­tów „CERC 2019” zor­ga­ni­zo­wa­nej przez Mili­ta­ry Tech­ni­cal Aca­de­my Fer­di­nand I w Buka­resz­cie oraz w kon­kur­sie stu­denc­kim pod­czas kon­fe­ren­cji „ICMT” (Inter­na­tio­nal Con­fe­ren­ce on Mili­ta­ry Tech­no­lo­gies) w Brnie.  Na Ogól­no­pol­skiej Kon­fe­ren­cji Stu­den­tów Geo­de­zji wywal­czył trze­cią loka­tę. Aktyw­nie upra­wia sport. Trzy­krot­nie uzy­skał mistrzo­stwo Wyż­sze­go Szkol­nic­twa Woj­sko­we­go w pił­ce siat­ko­wej. Pra­cę magi­ster­ską pod tytu­łem „Ana­li­zy moż­li­wo­ści wyko­rzy­sta­nia wybra­nych ser­we­rów GIS opar­tych na licen­cji open sour­ce do opra­co­wa­nia geo­por­ta­lu woj­sko­wych danych kar­to­gra­ficz­nych” obro­nił na oce­nę bar­dzo dobrą. W okre­sie stu­diów został dwu­krot­nie wyróż­nio­ny tytu­łem hono­ro­wym „Wzo­ro­wy Pod­cho­rą­ży”. Ppor. Dawid będzie peł­nił służ­bę w Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej, gdzie rów­nież roz­pocz­nie stu­dia w Szko­le Dok­tor­skiej.

ppor. mgr inż. Daniela Szpaczyńska, prymuska Wydziału Mechanicznego

Ukoń­czy­ła stu­dia na kie­run­ku mecha­ni­ka i budo­wa maszyn uzy­sku­jąc śred­nią ocen 4,64. Jej pra­ce dyplo­mo­we, zarów­no inży­nier­ska, jak i magi­ster­ska doty­czy­ły pro­jek­to­wa­nia robo­tów saper­skich. Za pra­cę inży­nier­ską zosta­ła wyróż­nio­na przez Sze­fa Zarzą­du Inży­nie­rii Woj­sko­wej Inspek­to­ra­tu Rodza­ju Wojsk Dowódz­twa Gene­ral­ne­go oraz uzy­ska­ła II miej­sce w Kon­kur­sie Rek­tor­skim na naj­lep­szą pra­cę dyplo­mo­wą. Pra­ca magi­ster­ska pt. „Wstęp­ny pro­jekt lek­kie­go robo­ta do roz­po­zna­nia pól mino­wych” przed­sta­wia stwo­rzo­ną przez pry­mu­skę kon­cep­cję robo­ta, któ­ry jest w sta­nie zastą­pić całą dru­ży­nę sape­rów pod­czas wykry­wa­nia kla­sycz­nych zapór mino­wych. Ppor. Szpa­czyń­ska dwu­krot­nie uczest­ni­czy­ła w Semi­na­rium Kół Nauko­wych Wydzia­łu Mecha­nicz­ne­go WAT, a razem z żoł­nie­rza­mi innych państw wzię­ła tak­że udział w Świa­to­wych Dniach Mło­dzie­ży w Kra­ko­wie.