» » Nagrody Benemerenti

Nagrody Benemerenti

Nun­cja­tu­ra Apo­stol­ska w Pol­sce, Dębliń­ska Szko­ła Orląt i Fun­da­cja Dzie­ło Nowe­go Tysiąc­le­cia to tego­rocz­ni lau­re­aci nagród Bene­me­ren­ti przy­zna­wa­nych przez Bisku­pa Polo­we­go Woj­ska Pol­skie­go. Gala, pod­czas któ­rej ogło­szo­no lau­re­atów, odby­ła się w Klu­bie Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej na war­szaw­skim Bemo­wie. Uro­czy­stość połą­czo­na była z kon­cer­tem kolęd w wyko­na­niu Anto­ni­ny Krzysz­toń oraz Repre­zen­ta­cyj­ne­go Zespo­łu Arty­stycz­ne­go WP

Uro­czy­stość wrę­cze­nia wyróż­nień Bene­me­ren­ti otwie­ra obcho­dy 25-lecia przy­wró­ce­nia Ordy­na­ria­tu Polo­we­go w Pol­sce, przy­wró­co­ne­go przez św. Jana Paw­ła II 21 stycz­nia 1991 roku.

Pierw­szym lau­re­atem Bene­me­ren­ti zosta­ła Nun­cja­tu­ra Apo­stol­ska w Pol­sce, któ­rą uho­no­ro­wa­no „za sta­łą tro­skę o spra­wy Kościo­ła w Pol­sce, życz­li­wość oraz wspar­cie dzia­łal­no­ści dusz­pa­ster­skiej w Woj­sku Pol­skim i służ­bach mun­du­ro­wych, a w szcze­gól­no­ści za odno­wie­nie przed 25 laty Ordy­na­ria­tu Polo­we­go w Pol­sce”

Odbie­ra­jąc nagro­dę abp Cele­sti­no Miglio­re, nun­cjusz apo­stol­ski w Pol­sce, któ­ry przed dwu­dzie­stu pię­ciu laty brał udział w pra­cach nad odno­wie­niem dusz­pa­ster­stwa woj­sko­we­go w naszym kra­ju, podzię­ko­wał, za dostrze­że­nie wkła­du nun­cja­tu­ry w reak­ty­wo­wa­nie ordy­na­ria­tu polo­we­go. Zade­dy­ko­wał Bene­me­ren­ti abp. Józe­fo­wi Kowal­czy­ko­wi, ówcze­sne­mu nun­cju­szo­wi oraz jego współ­pra­cow­ni­kom. – Cie­szę się, że uro­czy­stość odby­wa się w gma­chu Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej zasłu­żo­nej i dostoj­nej uczel­ni, któ­rej dewi­zą są sło­wa „Wszyst­ko dla Ojczy­zny”. Dziś z per­spek­ty­wy cza­su widzi­my, że odno­wie­nie Ordy­na­ria­tu Polo­we­go przy­nio­sło dobre owo­ce – pod­kre­ślił. W dowód uzna­nia dla Ordy­na­ria­tu, posłu­gi bp. Józe­fa Guzd­ka oraz kape­la­nów prze­ka­zał ordy­na­riu­szo­wi woj­sko­we­mu medal pamiąt­ko­wy pon­ty­fi­ka­tu Ojca Świę­te­go Fran­cisz­ka.

Dru­gim lau­re­atem zosta­ła Wyż­sza Szko­ła Ofi­cer­ska Sił Powietrz­nych w Dębli­nie, któ­ra obcho­dzi w tym roku 90-lecie ist­nie­nia. Dębliń­ska Szko­ła Orląt zosta­ła nagro­dzo­na za wier­ność naj­wyż­szym war­to­ściom: Bóg, Honor, Ojczy­zna wypi­sa­nym na woj­sko­wych sztan­da­rach oraz  budo­wa­nie patrio­tycz­nych postaw kolej­nych poko­leń pol­skich lot­ni­ków. W jej imie­niu nagro­dę ode­brał gen. bryg. pil Jan Raj­chel, komen­dant Szko­ły Orląt. Wraz z nim meda­le Mili­to pro Chri­sto ode­bra­li trzej człon­ko­wie kadry nauko­wej uczel­ni. Dzię­ku­jąc za wyróż­nie­nie gen. Raj­chel przy­wo­łał sło­wa Ojca Świę­te­go Jana Paw­ła II, któ­ry zwra­ca­jąc się do mło­dzie­ży na Jasnej Górze  w 1983 roku powie­dział: „Musi­cie od sie­bie wyma­gać, nawet gdy­by inni od was nie wyma­ga­li”. – Te sło­wa Ojca Świę­te­go są dla nas dro­go­wska­zem. To wyróż­nie­nie jest dla nas bodź­cem do jesz­cze więk­szej pra­cy – powie­dział.

Kolej­nym wyróż­nio­nym pod­czas gali Bene­me­ren­ti lau­re­atem zosta­ła Fun­da­cja Dzie­ło Nowe­go Tysiąc­le­cia, za wyrów­ny­wa­nie szans edu­ka­cyj­nych zdol­nej mło­dzie­ży z nie­za­moż­nych rodzin, pod­trzy­my­wa­nie kon­tak­tu z Pola­ka­mi prze­by­wa­ją­cy­mi poza gra­ni­ca­mi kra­ju, tro­skę o kształ­to­wa­nie sumień pol­skiej mło­dzie­ży oraz za zaufa­nie kolej­nym poko­le­niom mło­dych ludzi i wspie­ra­niu cywi­li­za­cji miło­ści. W imie­niu fun­da­cji i odzna­czo­nych jej sty­pen­dy­stów za wyróż­nie­nie podzię­ko­wał  ks. pra­łat Jan Drob. Prze­wod­ni­czą­cy Zarzą­du Fun­da­cji pod­kre­ślił, że trak­tu­je wyróż­nie­nie jako podzię­ko­wa­nie dla wszyst­kich fun­da­to­rów sty­pen­diów dla ubo­giej mło­dzie­ży. – Jest to wyróż­nie­nie, ale myślę że jest to tak­że bar­dzo duże zobo­wią­za­nie na przy­szłość wobec Jana Paw­ła II i wobec Pola­ków. Pozwól­cie, że zade­dy­ku­je­my to wyróż­nie­nie dar­czyń­com, bo to dzię­ki zbiór­ce publicz­nej i przy­ko­ściel­nej może­my fun­do­wać sty­pen­dia. Niech dar­czyń­cy tak­że czu­ją się wyróż­nie­ni tą nagro­dą – powie­dział.

Biskup polo­wy z oka­zji 25-lecia odno­wie­nia Ordy­na­ria­tu Polo­we­go odzna­czył meda­lem Mili­to pro Chri­sto pięć zasłu­żo­nych dla dusz­pa­ster­stwa woj­sko­we­go osób:  Jaro­sła­wa Kurow­skie­go, żoł­nie­rza peł­nią­ce­go służ­bę w kon­tyn­gen­cie sił poko­jo­wych w Bośni, któ­ry choć był wyróż­nio­ny  nagro­dą Bene­me­ren­ti w 1997 nie mógł ode­brać jej oso­bi­ście, ze wzglę­du na odnie­sio­ne rany i zły stan zdro­wia; gen. dyw. Jerzy Micha­łow­skie­go, zastęp­cę dowód­cy gene­ral­ne­go, któ­ry poma­gał w orga­ni­zo­wa­niu licz­nych przed­się­wzięć ordy­na­ria­tu, Krzysz­to­fa Ded­ka, pre­ze­sa Masko­po­lu współ­or­ga­ni­zu­ją­ce­go piel­grzym­ki woj­ska na Jasną Górę, Wal­de­ma­ra Jarząb­ka, wie­lo­let­nie­go foto­gra­fa ordy­na­ria­tu, uwiecz­nia­ją­ce­go wyda­rze­nia z udzia­łem bp. Sła­wo­ja Lesz­ka Głó­dzia oraz st. bryg. Sta­ni­sła­wa Sulen­tę, pro­rek­to­ra Szko­ły Głów­nej Służ­by Pożar­ni­czej, któ­ry wspie­ra dusz­pa­ster­stwo woj­sko­we w licz­nych wyda­rze­niach kościel­nych.

W imie­niu odzna­czo­nych głos zabrał gen. dyw. Jerzy Micha­łow­ski, któ­ry podzię­ko­wał, bisku­po­wi polo­we­mu i kape­la­nom, za wspie­ra­nie żoł­nie­rzy w chwi­lach trud­nych. Pod­kre­ślił, że kape­la­ni towa­rzy­szą żoł­nie­rzom w codzien­nej służ­bie na poli­go­nie, w kra­ju i pod­czas misji poko­jo­wych.

Pod­czas uro­czy­sto­ści odczy­ta­ny został list Pre­zy­den­ta RP Andrze­ja Dudy.  – Wyra­zy głę­bo­kie­go sza­cun­ku skła­dam wszyst­kim, któ­rzy przez minio­ne ćwierć­wie­cze współ­two­rzy­li nowy roz­dział w histo­rii kato­lic­kiej kape­la­nii pol­skich sił zbroj­nych. W dniu inau­gu­ra­cji obcho­dów jubi­le­uszu 25-lecia Ordy­na­ria­tu wyra­żam wdzięcz­ność i uzna­nie wszyst­kim bene­me­ren­ti­bus – dobrze zasłu­żo­nym dla jego reak­ty­wo­wa­nia i roz­wo­ju. Wszyst­kie te oso­by two­rzą szcze­gól­ne­go rodza­ju wspól­no­tę. Spa­ja ją prze­świad­cze­nie o waż­nej roli, jaką odgry­wa sta­le dostęp­na, uwzględ­nia­ją­ca spe­cy­fi­kę służ­by woj­sko­wej posłu­ga dusz­pa­ster­ska wobec żoł­nie­rzy – napi­sał Andrzej Duda.

Pre­zy­dent Duda przy­po­mniał, że duchow­ni towa­rzy­szy­li woj­skom pol­skim od cza­sów naj­daw­niej­szych. – Trze­ba pod­kre­ślić, że powo­ła­nie Ordy­na­ria­tu Polo­we­go w roku 1991 nie było niczym innym, jak tyl­ko powro­tem do sytu­acji nor­mal­nej, do wie­lo­wie­ko­wej tra­dy­cji prze­rwa­nej jedy­nie kil­ko­ma deka­da­mi komu­ni­stycz­ne­go znie­wo­le­nia. War­to pamię­tać, że sta­łe, sfor­ma­li­zo­wa­ne dusz­pa­ster­stwo w woj­sku pol­skim ist­nie­je od roku 1690, kie­dy z ini­cja­ty­wy kró­la Jana III Sobie­skie­go usta­no­wił je Sejm War­szaw­ski – pod­kre­ślił.

Zwierzch­nik Sił Zbroj­nych napi­sał, że bez­pie­czeń­stwo i pokój naszej Ojczy­zny zale­żą nie tyl­ko od wyszko­le­nia, uzbro­je­nia, przy­go­to­wa­nia fizycz­ne­go i psy­chicz­ne­go, ale tak­że od wyso­kie­go mora­le i świa­do­mo­ści ide­ałów, w imię któ­rych ryzy­ku­ją zdro­wie i życie. – Dla­te­go pra­ca wycho­waw­cza i posłu­ga duchow­na podej­mo­wa­na przez kape­la­nów woj­sko­wych jest rów­nież dzi­siaj, we współ­cze­snej pol­skiej armii, nie­zmier­nie waż­na – napi­sał pre­zy­dent Duda.
List od Zwierzch­ni­ka Sił Zbroj­nych odczy­tał prof. Andrzej Zyber­to­wicz, dorad­ca pre­zy­den­ta Andrze­ja Dudy.

Głos zabrał tak­że Bar­tosz Kow­nac­ki, sekre­tarz sta­nu w mini­ster­stwie obro­ny naro­do­wej. – Przy­padł mi w udzia­le zaszczyt pogra­tu­lo­wać tego­rocz­nym lau­re­atom, w imie­niu mini­stra obro­ny naro­do­wej Anto­nie­go Macie­re­wi­cza oraz wła­snym. To wy dali­ście świa­dec­two praw­dzie i spra­wie­dli­wo­ści.  I za to, to wyróż­nie­nie wam się nale­ża­ło. Ale każ­de tego rodza­ju wyróż­nie­nie jest rów­nież zobo­wią­za­niem na przy­szłość. Zobo­wią­za­niem, aże­by to świa­dec­two dawać  rów­nież przez następ­ne lata i następ­nym lau­re­atom sta­wiać jak naj­wyż­szą poprzecz­kę – powie­dział Bar­tosz Kow­nac­ki.

Sekre­tarz sta­nu w MON pod­kre­ślił, że dzi­siej­sza uro­czy­stość inau­gu­ru­je obcho­dy 25-lecia odno­wie­nia Ordy­na­ria­tu Polo­we­go w Pol­sce. – Pięk­nie wspo­mniał Pan Pre­zy­dent w liście o histo­rii dusz­pa­ster­stwa woj­sko­we­go, o tym, że od same­go począt­ku nie­ro­ze­rwal­nie jest ono zwią­za­ne z histo­rią Pol­ski, z histo­rią orę­ża pol­skie­go. Że od same­go począt­ku duchow­ni wska­zy­wa­li żoł­nie­rzom Woj­ska Pol­skie­go dro­gę miło­ści i wier­no­ści Ojczyź­nie. Wie­lo­krot­nie pono­si­li ofia­rę życia – w cza­sie woj­ny – tu nale­ży wspo­mnieć ks. Sko­rup­kę. Ale tak­że w cza­sie poko­ju. W tym miej­scu chciał­bym wspo­mnieć bisku­pa polo­we­go, któ­ry zgi­nął 10 kwiet­nia 2010 roku, Tade­usza Pło­skie­go oraz jego sekre­ta­rza ks. płk. Jana Osiń­skie­go. Odro­dzo­ny Ordy­na­riat Woj­sko­wy ma inne, trud­niej­sze zada­nia. Okres dra­ma­tu II woj­ny świa­to­wej, okres komu­ni­zmu doko­nał  nie­by­wa­łe­go spu­sto­sze­nia w eli­tach pań­stwa pol­skie­go i zada­niem odro­dzo­ne­go dusz­pa­ster­stwa woj­sko­we­go jest odbu­do­wa tych elit. Ja nie mam wąt­pli­wo­ści, i nikt nie powi­nien mieć wąt­pli­wo­ści, że żoł­nierz Woj­ska Pol­skie­go był zawsze eli­tą naro­du. I obo­wiąz­kiem dusz­pa­ste­rzy jest odbu­do­wa tej eli­ty, tak żeby mogła dobrze słu­żyć nie­pod­le­głej  Ojczyź­nie. I tego księ­że bisku­pie życzę wszyst­kim dusz­pa­ste­rzom  – powie­dział.

Życze­nia zło­żył tak­że Adam Stru­zik, mar­sza­łek woje­wódz­twa mazo­wiec­kie­go, któ­ry wrę­czył bisku­po­wi polo­we­mu pamiąt­ko­we meda­le hono­ro­we „Pro Maso­via”.

W uro­czy­sto­ści uczest­ni­czy­li gene­ra­ło­wie, ofi­ce­ro­wie i pod­ofi­ce­ro­wie Woj­ska Pol­skie­go, pra­cow­ni­cy woj­ska z rodzi­na­mi, przed­sta­wi­cie­le służb mun­du­ro­wych i mediów.

Uro­czy­stość połą­czo­na była z kon­cer­tem kolęd w wyko­na­niu zespo­łu Repre­zen­ta­cyj­ne­go Zespo­łu Arty­stycz­ne­go WP. Muzycz­nym gościem spe­cjal­nym gali była  Anto­ni­na Krzysz­toń.

Wyróż­nie­nie Bene­me­ren­ti („dobrze zasłu­żo­nym”) Ordy­na­ria­tu Polo­we­go WP usta­no­wił dekre­tem biskup polo­wy WP Sła­woj Leszek Głódź dnia 23 lute­go 1995 r. Przy­zna­wa­ne jest „dla pod­kre­śle­nia zasług osób, któ­re dają świa­dec­two naj­wyż­szym war­to­ściom, jaki­mi w życiu jed­nost­ki i spo­łe­czeń­stwa są praw­da i spra­wie­dli­wość”. Jako pierw­si – w 1995 r. – wyróż­nie­nie to otrzy­ma­li red. Elż­bie­ta Jawo­ro­wicz, autor­ka pro­gra­mu „Spra­wa dla repor­te­ra” i ówcze­sny rzecz­nik pra­so­wy Wojsk Lot­ni­czych i Obro­ny Powietrz­nej mjr Euge­niusz Mle­czak.

Pier­wot­nie nagro­da mia­ła for­mę dyplo­mu i pamiąt­ko­we­go pucha­ru obec­nie nagro­dę sta­no­wi sta­tu­et­ka.

Wyróż­nie­nie Bene­me­ren­ti otrzy­ma­li m.in. Woj­sko­wa Aka­de­mia Tech­nicz­na (2011), śp. gen. Marek Papa­ła (pośmiert­nie), red. Wal­de­mar Mile­wicz (pośmiert­nie), dzien­ni­karz Tele­wi­zji Pol­skiej, Chór Repre­zen­ta­cyj­ne­go Zespo­łu Arty­stycz­ne­go Woj­ska Pol­skie­go (2001), Fun­da­cja Anny Dym­nej „Mimo wszystko”(2007), Bata­lion Repre­zen­ta­cyj­ny WP (2007), „Sza­le­chet­na Pacz­ka” (2015).

Lau­re­ata­mi Bene­me­ren­ti są tak­że abp Józef Kowal­czyk, Ryszard Kaczo­row­ski, ostat­ni pre­zy­dent RP na uchodź­stwie, Muzeum Powsta­nia War­szaw­skie­go i Pol­skie Radio S.A.. W ubie­głym roku wyróż­nie­nie Bene­me­ren­ti otrzy­ma­li: Liga Kato­lic­ka Pomo­cy Reli­gij­nej Pol­sce i Polo­nii, Sto­wa­rzy­sze­nie „Wspól­no­ta Pol­ska”, Fun­da­cja „Pomoc Pola­kom na Wscho­dzie”, Sto­wa­rzy­sze­nie Kom­ba­tan­tów Misji Poko­jo­wych ONZ oraz Sto­wa­rzy­sze­nie Ran­nych i Poszko­do­wa­nych w Misjach Poza Gra­ni­ca­mi Kra­ju.

źró­dło: mate­ria­ły pra­so­we Ordy­na­ria­tu Polo­we­go WP