Strona główna » Aktualności » Nagroda Polskiej Akademii Nauk dla prof. Antoniego Rogalskiego

Nagroda Polskiej Akademii Nauk dla prof. Antoniego Rogalskiego

W czwar­tek 7 grud­nia pre­zes Pol­skiej Aka­de­mii Nauk przy­znał nagro­dę nauko­wą za rok 2017 prof. dr. hab. inż. Anto­nie­mu Rogal­skie­mu, czł. rzecz. PAN za wkład w roz­wój teo­rii i tech­no­lo­gii mate­ria­łów pół­prze­wod­ni­ko­wych sto­so­wa­nych w detek­cji pro­mie­nio­wa­nia pod­czer­wo­ne­go.

To już kolej­na pre­sti­żo­wa nagro­da uzy­ska­na w tym tygo­dniu przez prof. Rogal­skie­go. Dzień wcze­śniej zespół badaw­czy Wydzia­łu Nowych Tech­no­lo­gii i Che­mii WAT w skła­dzie: prof. dr hab. inż. Anto­ni Rogal­ski, prof. dr hab. inż. Józef Pio­trow­ski, ppłk dr hab. inż. Piotr Mar­ty­niuk i dr inż. Wal­de­mar Gaw­ron otrzy­mał Nagro­dę I Stop­nia Mini­stra Obro­ny Naro­do­wej w V Kon­kur­sie na naj­lep­szą pra­cę nauko­wą lub roz­wo­jo­wą z obsza­ru obron­no­ści za pro­jekt pt. „Detek­to­ry HOT o krót­kiej sta­łej cza­so­wej”.

Sta­ni­sław Cudzi­ło