Strona główna » Aktualności » Nagroda główna dla Młodych Mistrzów z WAT

Nagroda główna dla Młodych Mistrzów z WAT

Stu­den­ci z Wydzia­łu Cyber­ne­ty­ki Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej wywal­czy­li nagro­dę głów­ną Rady Pro­gra­mo­wej i Oddzia­łu Mazo­wiec­kie­go Pol­skie­go Towa­rzy­stwa Infor­ma­tycz­ne­go w kon­kur­sie Mło­dzi Mistrzo­wie, orga­ni­zo­wa­nym w ramach Forum Tele­in­for­ma­ty­ki. Kon­kurs adre­so­wa­ny jest do stu­den­tów stu­diów I, II i III stop­nia pre­zen­tu­ją­cych wła­sne kon­cep­cje infor­ma­tycz­ne, pro­gra­my lub prak­tycz­ne zasto­so­wa­nia w prze­my­śle infor­ma­tycz­nym. Mistrzo­wie z WAT – Syl­wia Sła­wiń­ska, Filip Gło­wac­ki i Piotr Witow­ski wraz z opie­ku­nem nauko­wym ppłk. dr. inż. Mariu­szem Chmie­lew­skim zosta­li doce­nie­ni za tele­in­for­ma­tycz­ny sys­tem Nerve, prze­zna­czo­ny do moni­to­ro­wa­nia sta­nu zdro­wia dzie­ci cho­rych na epi­lep­sję. Nato­miast dok­to­rant Piotr Szcze­pań­czyk, rów­nież z Wydzia­łu Cyber­ne­ty­ki WAT, zdo­był Nagro­dę Pre­ze­sa Pol­skie­go Towa­rzy­stwa Infor­ma­tycz­ne­go „Poza hory­zont…” za opra­co­wa­nie doty­czą­ce wykry­wa­nia dzia­łań dez­in­for­ma­cyj­nych w sie­ci. Opie­ku­nem nauko­wym lau­re­ata jest ppłk dr inż. Rafał Kasprzyk.

W ponie­dzia­łek 11 mar­ca w Mini­ster­stwie Cyfry­za­cji mia­ło miej­sce uro­czy­ste wrę­cze­nie nagród lau­re­atom kon­kur­su. Spo­tka­nie otwo­rzył prof. Bole­sław Sza­frań­ski, któ­ry zapo­wie­dział odświe­że­nie for­mu­ły kon­kur­su w roku 2020. Prze­wod­ni­czą­cy Jury Witold Wie­te­ska przy­wo­łał nazwi­ska lau­re­atów kon­kur­su wyło­nio­nych pod­czas XXIV Forum Tele­in­for­ma­ty­ki. Następ­nie uczest­ni­cy spo­tka­nia mie­li oka­zję zapo­znać się z pro­jek­ta­mi zwy­cięz­ców. Za zaję­cie pierw­sze­go miej­sca zespół z WAT otrzy­mał m.in. voucher na bez­płat­ny udział w kon­fe­ren­cji FedC­SIS, któ­ry w imie­niu Oddzia­łu Mazo­wiec­kie­go PTI wrę­czył Tomasz Kuli­sie­wicz. W imie­niu Pio­tra Szcze­pań­czy­ka Nagro­dę Pre­ze­sa Pol­skie­go Towa­rzy­stwa Infor­ma­tycz­ne­go „Poza hory­zont…” ode­brał dr hab. inż. Andrzej Choj­nac­ki.

Dwie Nagro­dy Spe­cjal­ne – Mini­stra Cyfry­za­cji oraz Naro­do­we­go Ban­ku Pol­skie­go – zosta­ły przy­zna­ne stu­den­tom Uni­wer­sy­te­tu im. Ada­ma Mic­kie­wi­cza w Pozna­niu i Wyż­szej Szko­ły Ban­ko­wej: Oska­ro­wi Jabłoń­skie­mu, Patry­cji Kogut oraz Adria­no­wi Mirow­skie­mu. Pod opie­ką dr Krzysz­to­fa Krzyw­dziń­skie­go opra­co­wa­li oni apli­ka­cję do nauki pro­gra­mo­wa­nia PixBlocks. Wpro­wa­dza on w taj­ni­ki kodo­wa­nia młod­sze dzie­ci dzię­ki pro­gra­mo­wa­niu blo­ko­we­mu, a star­szym uczniom poma­ga opa­no­wać język Python. W kate­go­rii „Pra­ca o naj­więk­szym pier­wiast­ku algo­ryt­micz­nym” zwy­cię­żył Piotr Mora­wiec­ki, któ­ry przy­go­to­wał wzór symu­la­cji efek­tyw­no­ści pozy­ski­wa­nia ener­gii z bio­ma­sy. Nato­miast za naj­lep­szy występ ora­tor­ski uzna­no wystą­pie­nie Piotr Żar­now­skie­go o apli­ka­cji Dro­go­wskaz.

Spo­tka­nie zakoń­czy­ło wystą­pie­nie mini­stra cyfry­za­cji Mar­ka Zagór­skie­go, któ­ry pod­kre­ślił zna­cze­nie inno­wa­cyj­nych roz­wią­zań cyfro­wych dla roz­wo­ju gospo­dar­ki.

Zgło­sze­nia w obec­nej edy­cji kon­kur­su przyj­mo­wa­ne są do 10 maja 2019 r. 

Źró­dło: por​tal​.pti​.org​.pl/​n​a​g​r​o​d​y​-​d​l​a​-​m​l​o​d​y​c​h​-​m​i​s​t​r​z​o​w​-​w​r​e​c​z​one