Strona główna » Aktualności » Nabór do organizacji studenckiej „Woda Ląd Powietrze”

Nabór do organizacji studenckiej „Woda Ląd Powietrze”

W śro­dę 1 lip­ca 2020 r. w Stu­dium Wycho­wa­nia Fizycz­ne­go odbę­dzie się nabór do orga­ni­za­cji stu­denc­kiej „Woda Ląd Powie­trze”.

Zgło­sze­nia nale­ży wysy­łać na adres e‑mail wlpwat.​zarzad@​gmail.​com. Nie­zbęd­ne infor­ma­cje zosta­ną udzie­lo­ne kan­dy­da­tom za pośred­nic­twem pocz­ty elek­tro­nicz­nej.

W ramach kwa­li­fi­ka­cji odbę­dą się testy spraw­no­ścio­we, któ­re obej­mu­ją:

  • bieg na spor­to­wo na 3000 m,
  • pod­cią­ga­nie siło­we na drąż­ku wyso­kim,
  • ugi­na­nie ramion na porę­czach (dla kobiet pomp­ki),
  • skło­ny tuło­wia w cza­sie 120 s,
  • bieg waha­dło­wy 10x10 m.

Zapra­sza­my wszyst­kich chęt­nych!