» » Na edukacyjnej drodze

Na edukacyjnej drodze

Kil­ka tysię­cy uczniów naj­star­szych klas lice­ów i tech­ni­ków z War­sza­wy i Mazow­sza odwie­dzi­ło war­szaw­ski Salon Matu­rzy­stów Per­spek­tyw, któ­ry w dniach 10 – 11 wrze­śnia br. odbył się w  Gma­chu Głów­ny Poli­tech­ni­ki War­szaw­ski. Tak jak co roku aktyw­nie uczest­ni­czy­ła w Salo­nie nasza Aka­de­mia. To jed­na z naj­więk­szych, lokal­nych imprez edu­ka­cyj­nych w Pol­sce.

Ofi­cjal­ne­go otwar­cia Salo­nu doko­na­li wspól­nie: prof. dr hab. nauk medycz­nych Rena­ta Gór­ska – pro­rek­tor War­szaw­skie­go Uni­wer­sy­te­tu Medycz­ne­go,  prof. dr. hab. inż. Krzysz­tof Lewen­ste­in – pro­rek­tor Poli­tech­ni­ki War­szaw­skiej, Wło­dzi­mierz Paszyń­ski – wice­pre­zy­dent m. st. War­sza­wy, Anna Fren­kiel – dyrek­tor Okrę­go­wej Komi­sji Egza­mi­na­cyj­nej w War­sza­wie, Albert Sto­ma – mazo­wiec­ki wice­ku­ra­tor oświa­ty oraz Wal­de­mar Siwiń­ski – pre­zes Fun­da­cji Edu­ka­cyj­nej Per­spek­ty­wy. Pod­czas uro­czy­stej inau­gu­ra­cji obec­nie byli rek­to­rzy i pro­rek­to­rzy wszyst­kich sto­łecz­nych uczel­ni. Naszą repre­zen­to­wał w czwar­tek JM Rek­tor – Komen­dant WAT gen. dyw. prof. Zyg­munt Mier­czyk

Goście hono­ro­wi pod­kre­śla­li w swo­ich wystą­pie­niach, że klu­czem do życio­we­go suk­ce­su jest doko­na­nie dobre­go wybo­ru dro­gi edu­ka­cji. Takim wybo­rom sprzy­ja pomoc ze stro­ny przed­sta­wi­cie­li uczel­ni licz­nie zgro­ma­dzo­nych pod­czas impre­zy. Dyrek­tor OKE w War­sza­wie – Anna Fren­kiel doda­ła, że Salon Matu­rzy­stów, to zna­ko­mi­ta oka­zja do tego, żeby matu­rzy­ści dosta­li „z pierw­szej ręki” infor­ma­cje doty­czą­ce matu­ry.

Jak co roku, ogrom­nym zain­te­re­so­wa­niem cie­szą się pre­zen­ta­cje eks­per­tów OKE w War­sza­wie doty­czą­ce egza­mi­nu matu­ral­ne­go w roku 2016. Dużo mło­dych ludzi bra­ło tak­że udział w spo­tka­niach z przed­sta­wi­cie­la­mi war­szaw­skich uczel­ni na temat warun­ków rekru­ta­cji. Dwa spo­tka­nia infor­ma­cyj­ne o warun­kach stu­dio­wa­nia w WAT prze­pro­wa­dził kie­row­nik sek­cji w Dzia­le Orga­ni­za­cji Kształ­ce­nia mgr Sła­wo­mir Szcze­pań­ski.

Do dys­po­zy­cji gości Salo­nu, jak co roku, byli rów­nież dorad­cy zawo­do­wi, któ­rzy uła­twia­ją mło­dym ludziom doko­na­nie wybo­ru zgod­ne­go z ich pre­dys­po­zy­cja­mi. Wie­lu odwie­dza­ją­cych impre­zę się­ga­ło po roz­da­wa­ny bez­płat­nie „Infor­ma­tor dla Matu­rzy­stów 2016”. Ale naj­cen­niej­sze uwa­gi i spo­strze­że­nia wymie­nia­ne były na uczel­nia­nych sto­iskach. Chęt­nych do zasię­gnię­cia infor­ma­cji o WAT nie bra­ko­wa­ło tak­że na sto­isku naszej uczel­ni, któ­ra tra­dy­cyj­nie co roku uczest­ni­czy w Salo­nie war­szaw­skim i kil­ku innych odby­wa­ją­cych się w całej Pol­sce. Już we wto­rek na przy­kład pra­cow­ni­cy DOK wyjeż­dża­ją do Lubli­na na tam­tej­szy Salon dla matu­rzy­stów. Jak było w War­sza­wie naj­le­piej poka­zu­je repor­taż zdję­cio­wy zamiesz­czo­ny poni­żej.

Jerzy Mar­kow­ski

foto: Pau­li­na Łuczak, Sła­wo­mir Szcze­pań­ski