Strona główna » Aktualności » Z myślą o sztucznym sercu

Z myślą o sztucznym sercu

Medy­cy­na to istot­ny sek­tor dla zasto­so­wań tech­no­lo­gii dru­ku 3D. Nie­zwy­kła pre­cy­zja i – co nie jest bez zna­cze­nia- efek­tyw­ność kosz­to­wa, pozwa­la­ją two­rzyć bar­dzo dokład­ne mode­le, któ­re mogą słu­żyć naukow­com do badań i udo­sko­na­la­nia goto­wych pro­duk­tów.

Naukow­cy  z Wydzia­łu Cyber­ne­ty­ki WAT: dr inż. Krzysz­tof Muraw­ski, dr inż. Leszek Grad, dr inż. Artur Arciuch wspól­nie z  zespo­łem prof. Pustel­ne­go z Kate­dry Opto­elek­tro­ni­ki Poli­tech­ni­ki Ślą­skiej, któ­ry zapo­cząt­ko­wał pra­ce, opra­co­wu­ją inno­wa­cyj­ne meto­dy pomia­ro­we, któ­rych isto­ta pole­ga mię­dzy inny­mi na zasto­so­wa­niu w tech­ni­ce sen­so­ro­wej rze­czy­wi­sto­ści roz­sze­rzo­nej oraz sztucz­nych sie­ci neu­ro­no­wych.

Cho­dzi tu przede wszyst­kim o opra­co­wa­nie ukła­du czuj­ni­ko­we­go dla pro­te­zy ser­ca, czy­li stwo­rze­nie kom­pu­te­ro­we­go sys­te­mu wbu­do­wa­ne­go (opro­gra­mo­wa­nia i czuj­ni­ków), któ­re­go zada­niem jest okre­śla­nie w cza­sie rze­czy­wi­stym chwi­lo­wej obję­to­ści wyrzu­to­wej krwi z komo­ry krwi­stej pneu­ma­tycz­nej, pul­sa­cyj­nej, poza­ustro­jo­wej pom­py wspo­ma­ga­nia ser­ca. Bada­nia prak­tycz­ne pro­wa­dzo­ne są na mode­lach komór ser­ca, wyko­na­nych w tech­no­lo­gii 3D na dru­kar­kach Zor­trax M200. Tech­no­lo­gia ta istot­nie przy­czy­ni­ła się do reali­za­cji całe­go pro­jek­tu, gdyż pozwa­la na two­rze­nie goto­wych mode­li we wła­snym zakre­sie.

Obec­nie opra­co­wa­ne  mode­le słu­żą do wery­fi­ka­cji przyj­mo­wa­nych hipo­tez badaw­czych oraz badań eks­pe­ry­men­tal­nych, w któ­rych oce­nia się sku­tecz­ność tech­nik pomia­ro­wych. Naukow­cy mają nadzie­ję, że pro­wa­dzo­ne bada­nia pozwo­lą w przy­szło­ści zwięk­szyć bez­pie­czeń­stwo użyt­ko­wa­nia sztucz­ne­go ser­ca.

Gra­ży­na Pal­czak

RekonstrukcjaRekon­struk­cja mem­bra­ny w prze­strze­ni 3D

TBM_8247Model sztucz­ne­go ser­ca opra­co­wa­ny do pomia­ru
chwi­lo­wej obję­to­ści wyrzu­to­wej z uży­ciem  sen­so­rów optycz­nych

TBM_8258Sili­ko­no­wa mem­bra­na wiot­ka dla mode­lu sztucz­ne­go ser­ca