Strona główna » Aktualności » My i maszyny – WAT zaprasza na 23. Piknik Naukowy

My i maszyny – WAT zaprasza na 23. Piknik Naukowy

W dzi­siej­szych cza­sach nie wyobra­ża­my sobie funk­cjo­no­wa­nia bez maszyn. Od tych naj­prost­szych – dźwi­gni, kli­nów czy koło­wro­tów aż po kom­pu­te­ry, auta, tele­fo­ny, nie wspo­mi­na­jąc o tych ratu­ją­cych życie, jak na przy­kład roz­rusz­nik ser­ca. Żyje­my z nimi w sym­bio­zie tak głę­bo­kiej, że nawet tego na co dzień nie zauwa­ża­my. Już w naj­bliż­szą sobo­tę 11 maja pod­czas 23. Pik­ni­ku Nauko­we­go Pol­skie­go Radia i Cen­trum Nauki Koper­nik, któ­re­go hasło prze­wod­nie brzmi – „My i maszy­ny” będzie­my mogli zoba­czyć i poznać świat maszyn nie­mal z każ­dej per­spek­ty­wy. Cza­sa­mi będzie­my zasko­cze­ni i zdu­mie­ni tym co może kryć się pod poję­ciem maszy­na.

Ofer­ta tego­rocz­ne­go pik­ni­ku jest impo­nu­ją­ca, ponad 200 wystaw­ców przy­go­to­wa­ło aż 1000 poka­zów. Wszyst­ko po to, aby poka­zać uczest­ni­kom, tym małym i tym dużym, że nauka może być inte­re­su­ją­ca, wcią­ga­ją­ca i zro­zu­mia­ła dla wszyst­kich. Naukow­cy Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej zade­mon­stru­ją nawet skom­pli­ko­wa­ne zagad­nie­nia nauko­we w for­mie pro­stych eks­pe­ry­men­tów i doświad­czeń.

Poka­zy, któ­re zapre­zen­tu­ją stu­den­ci oraz naukow­cy WAT dosko­na­le wpi­su­ją się w tema­ty­kę zwią­za­ną z maszy­na­mi, choć bynaj­mniej nie będą to żad­ne zespo­ły czę­ści wypo­sa­żo­ne w mecha­nizm napę­do­wy – jak opi­su­je sło­wo maszy­na Wiki­pe­dia. „Maszy­na to nie tyl­ko urzą­dze­nie zawie­ra­ją­ce koła zęba­te czy tło­ki, jest nią bowiem każ­dy układ, któ­ry zamie­nia zawar­tą w sobie ener­gię w pra­cę” – tłu­ma­czy Karol Zalew­ski, prze­wod­ni­czą­cy Koła Nauko­we­go Che­mi­ków WAT. Jed­nym z doświad­czeń che­micz­nych, któ­re zapre­zen­tu­ją na pik­ni­ku człon­ko­wie koła jest eks­pe­ry­ment o nazwie Sil­nik rakie­to­wy. „Taki sil­nik rakie­to­wy rów­nież jest maszy­ną, ponie­waż zamie­nia ener­gię che­micz­ną zamknię­tą w pali­wie rakie­to­wym na ener­gię kine­tycz­ną gazów wylo­to­wych. Isto­ta tego zja­wi­ska zosta­nie zapre­zen­to­wa­na w bez­piecz­ny spo­sób przez napę­dze­nie urzą­dze­nia przy­po­mi­na­ją­ce­go młyń­skie koło. Sil­nik rakie­to­wy zosta­nie nakie­ro­wa­ny dyszą pro­sto­pa­dle do łopat koła, co roz­krę­ci je podob­nie jak pły­ną­ca rze­ka” – wyja­śnia stu­dent Karol Zalew­ski. Kolej­nym, cie­ka­wym eks­pe­ry­men­tem pre­zen­to­wa­nym na pik­ni­ku będzie odtwo­rze­nie dzia­ła­nia rakie­ty ze zwy­kłej butel­ki. Rakie­to­wa butel­ka powsta­nie poprzez wymie­sza­nie w niej wody z cie­kłym azo­tem. Nastą­pi wów­czas gwał­tow­ne przej­ście ze sta­nu cie­kłe­go w stan gazo­wy dają­cy ciąg, któ­ry napę­dza butel­kę.

Insty­tut Opto­elek­tro­ni­ki WAT zapre­zen­tu­je nowo­cze­sne tech­no­lo­gie, któ­re zmie­nia­ją i ulep­sza­ją nasze codzien­ne życie. „Będzie­my opo­wia­dać o skrzyn­ce z narzę­dzia­mi dla bio­lo­ga, czy­li o bar­dzo małych, ale bar­dzo uży­tecz­nych biał­kach, któ­re wyko­rzy­stu­je­my w labo­ra­to­rium. Dzię­ki biał­kom może­my doko­ny­wać kolej­nych odkryć, two­rzyć leki i bez­piecz­niej­sze szcze­pion­ki, mody­fi­ko­wać rośli­ny, zwie­rzę­ta i mikro­or­ga­ni­zmy, aby słu­ży­ły naszym celom” –  wyja­śnia dr Ali­cja Trę­biń­ska-Stry­jew­ska z Cen­trum Inży­nie­rii Bio­me­dycz­nej IOE WAT. Nie zabrak­nie atrak­cji w posta­ci kon­kur­sów i nagród. „W cza­sie poka­zu, wspól­nie z uczest­ni­ka­mi zbu­du­je­my czą­stecz­kę DNA z puz­zli, roz­wią­że­my zagad­ki z kodem gene­tycz­nym w roli głów­nej i spraw­dzi­my do cze­go moż­na wyko­rzy­stać w labo­ra­to­rium świe­cą­ce biał­ka” – zachę­ca do udzia­łu w pik­ni­ku dr Trę­biń­ska-Stry­jew­ska. Chęt­ni będą mogli zapo­znać się tak­że z auto­ma­tycz­ną odpra­wę pasz­por­to­wą do uspraw­nia­nia pro­ce­su odpra­wy gra­nicz­nej osób, z meto­da­mi lase­ro­wej mody­fi­ka­cji war­stwy wierzch­niej mate­ria­łów, symu­la­to­rem lądo­wa­nia na księ­ży­cu, czy też sys­te­ma­mi wykry­wa­nia mate­ria­łów nie­bez­piecz­nych. „W dzi­siej­szych cza­sach obser­wu­je­my wzrost zagro­że­nia ata­ka­mi ter­ro­ry­stycz­ny­mi, w tym z zasto­so­wa­niem mate­ria­łów wybu­cho­wych. W Insty­tu­cie Opto­elek­tro­ni­ki WAT od wie­lu lat pro­wa­dzo­ne są pra­ce badaw­cze nad opra­co­wa­niem sys­te­mu do iden­ty­fi­ka­cji mate­ria­łów nie­bez­piecz­nych. Pod­czas Pik­ni­ku Nauko­we­go zapre­zen­tu­je­my wybra­ne sys­te­my wykry­wa­nia tych mate­ria­łów, w tym spek­tro­metr Rama­na, prze­zna­czo­ny do detek­cji mate­ria­łów wybu­cho­wych na robo­cie” – mówi ppłk dr inż. Bar­tło­miej Jan­kie­wicz z Insty­tu­tu Opto­elek­tro­ni­ki.

Cie­ka­wost­ki zwią­za­ne z tech­no­lo­gią dru­ku 3D przy­go­tu­ją nato­miast człon­ko­wie Koła Nauko­we­go Zmę­cze­nia Kon­struk­cji i Kom­pu­te­ro­we­go Wspo­ma­ga­nia Pro­jek­to­wa­nia, któ­re pro­wa­dzi swo­ją dzia­łal­ność na Wydzia­le Mecha­nicz­nym. „Zapre­zen­tu­je­my zasto­so­wa­nie inży­nie­rii odwrot­nej w obsza­rze bio­in­ży­nie­rii, czy­li moż­li­wo­ści odtwa­rza­nia czę­ści ludz­kie­go cia­ła z wyko­rzy­sta­niem tech­ni­ki dru­ku 3D. Będzie­my rów­nież pre­zen­to­wać zagad­nie­nia zwią­za­ne z wspar­ciem lub zastęp­stwem czło­wie­ka przez maszy­nę – robo­ta” – zapo­wia­da dr inż. Krzysz­tof Grze­lak, opie­kun koła mecha­ni­ków. „Robo­ty­za­cja czyn­no­ści wyko­ny­wa­nych przez czło­wie­ka pozwa­la m.in. na zwięk­sze­nie wydaj­no­ści i pre­cy­zji, jak rów­nież na mini­ma­li­za­cję nara­że­nia zdro­wia i życia czło­wie­ka w sytu­acjach jego zagro­że­nia lub dzia­ła­nia w śro­do­wi­sku nie­bez­piecz­nym” – doda­je dr inż. Grze­lak. Uczest­ni­cy, któ­rzy popraw­nie odpo­wie­dzą na przy­go­to­wa­ne przez koło nauko­we pyta­nia, będą mie­li moż­li­wość otrzy­ma­nia mode­lu swo­jej dło­ni, wydru­ko­wa­ne­go tech­no­lo­gią 3D.

Człon­ko­wie Koła Nauko­we­go Fizy­ków Wydzia­łu Nowych Tech­no­lo­gii i Che­mii spraw­dzą, czy moż­na nała­do­wać tele­fon domo­wym spo­so­bem, uży­wa­jąc jedy­nie owo­cu, prze­wo­du i dwóch kawał­ków meta­lu. „Sok z cytry­ny w naszym ukła­dzie ma być kata­li­za­to­rem ogni­wa elek­tro­che­micz­ne­go, dzię­ki któ­re­mu pozy­ska­my prąd elek­trycz­ny. Natu­ral­ne ogni­wo, w naszym przy­pad­ku owoc, gene­ru­je prąd elek­trycz­ny, któ­ry wzra­sta poprzez doda­nie kolej­ne­go ogni­wa. Za pomo­cą wol­to­mie­rza może­my kon­tro­lo­wać napię­cie w zbu­do­wa­nym przez nas obwo­dzie. Celem eks­pe­ry­men­tu będzie uzy­ska­nie wystar­cza­ją­ce­go napię­cia, któ­re zasi­li tele­fon komór­ko­wy lub dio­dę Led” – wyja­śnia Kamil Nie­dzia­łek, czło­nek Koła Nauko­we­go Fizy­ków.

Tego­rocz­ny pik­nik po raz pierw­szy zosta­nie podzie­lo­ny na 7 stref tema­tycz­nych: Stre­fa Przy­szło­ści, Zdro­wia, Kul­to­wych Eks­pe­ry­men­tów, Rodzi­ny, Cywi­li­za­cji, Gości Zagra­nicz­nych oraz „Zrób to sam”. Taki podział uła­twi odwie­dza­ją­cym odna­leźć inte­re­su­ją­ce ich poka­zy.

Zachę­ca­my do odwie­dze­nia sta­no­wisk Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej na 23. Pik­ni­ku Nauko­wym już w naj­bliż­szą sobo­tę 11 maja, w godzi­nach 11.00 – 20.00 na PGE Naro­do­wym w War­sza­wie. Udział pra­cow­ni­ków i stu­den­tów WAT w Pik­ni­ku Nauko­wym wspie­ra Dział Nauki Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej.

Wstęp na pik­nik jest wol­ny. Wię­cej infor­ma­cji oraz mapa ze sta­no­wi­ska­mi znaj­du­ją się na stro­nie pik­ni­ku.

Ewa Jan­kie­wicz, Moni­ka Przy­był