» » Młodzi naukowcy WAT

Młodzi naukowcy WAT

wpis w: Aktualności | 0

Zapra­sza­my do lek­tu­ry wyda­nia spe­cjal­ne­go „Gło­su Aka­de­mic­kie­go” – Mło­dzi naukow­cy WAT.

Współ­cze­sny patrio­tyzm wyma­ga pro­fe­sjo­na­li­zmu

Choć nauka nie ma ojczy­zny, uczo­ny ją posia­da (Louis Pasteur), pozwa­la to racjo­nal­nie oce­niać wkład i doro­bek naukow­ców z poszcze­gól­nych kra­jów, ośrod­ków nauko­wych i uczel­ni w pozna­wa­nie i odkry­wa­nie świa­ta. Woj­sko­wa Aka­de­mia Tech­nicz­na może pochwa­lić się nie­ma­łą gru­pą mło­dych naukow­ców, reali­zu­ją­cych swo­je pro­jek­ty badaw­cze doce­nio­ne w śro­do­wi­sku nauko­wym. Wśród nich znaj­dzie­my zarów­no pra­cow­ni­ków cywil­nych, jak i woj­sko­wych. Odwa­ga, pasja i rze­tel­na pra­ca mło­dych naukow­ców z Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej odpo­wia­da współ­cze­sne­mu poję­ciu patrio­ty­zmu. Suk­ce­sy nauko­we są wyznacz­ni­kiem pro­fe­sjo­nal­ne­go podej­ścia do wła­sne­go roz­wo­ju i pra­cy dla dobra nas wszyst­kich. Panie i Pano­wie naukow­cy zapre­zen­to­wa­ni w niniej­szym spe­cjal­nym wyda­niu „Gło­su Aka­de­mic­kie­go” pro­wa­dzą bada­nia w sze­ro­kim zakre­sie. Reali­zo­wa­ne pro­jek­ty doty­czą nano­ma­te­ria­łów, cie­kłych krysz­ta­łów, pół­prze­wod­ni­ków, ale tak­że zagad­nień geo­de­zji, geo­fi­zy­ki, elek­tro­ni­ki i mecha­tro­ni­ki. Są wśród nich rów­nież pro­jek­ty pro­gra­mu Hory­zont 2o2o Unii Euro­pej­skiej. Mini­ster­stwo Nauki i Szkol­nic­twa Wyż­sze­go, Fun­da­cja na Rzecz Nauki Pol­skiej, Naro­do­we Cen­trum Nauki oraz Naro­do­we Cen­trum Badań i Roz­wo­ju otwie­ra­ją wie­le pro­gra­mów kie­ro­wa­nych do mło­dych naukow­ców, na począt­ku ich karie­ry. To dobrze świad­czy o naszej uczel­ni, że mamy w nich istot­ny udział. Potra­fi­my zapew­nić naukow­com atrak­cyj­ne miej­sca pra­cy, mimo duże­go zapo­trze­bo­wa­nia prze­my­słu na mło­dych, zdol­nych pra­cow­ni­ków i zna­czą­cej popra­wy warun­ków zatrud­nie­nia w sek­to­rze prze­my­sło­wym.

Rek­tor-Komen­dant
Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej
płk dr hab. inż. Tade­usz Szczu­rek

War­to być docie­kli­wym

Sły­szę i zapo­mi­nam
Widzę i pamię­tam
Robię i rozu­miem.

Myśl Kon­fu­cju­sza jest wciąż aktu­al­na – szcze­gól­nie w ośrod­ku aka­de­mic­kim, gdzie zro­zu­mie­nie jest pod­sta­wą popraw­ne­go wyko­na­nia doświad­czeń, obli­czeń i sta­wia­nia traf­nych dia­gnoz. Dzię­ki temu coraz lepiej rozu­mie­my ota­cza­ją­cą nas rze­czy­wi­stość, a przez to nasze życie sta­je się lep­sze. Nie­zmier­nie mnie cie­szy, że w gro­nie osób, któ­re czy­nią nasz świat lep­szym, jest tylu mło­dych ludzi – tym więk­szą dumą napa­wa mnie fakt, że jest wśród nich wie­lu naukow­ców z Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej. Ich inte­li­gen­cję, cie­ka­wość świa­ta (zarów­no w ska­li makro, jaki i mikro), docie­kli­wość, wytrwa­łość i pra­co­wi­tość dostrze­ga­ją tak­że gre­mia spo­za naszej uczel­ni, cze­go dowo­dem jest niniej­szy numer spe­cjal­ny nasze­go mie­sięcz­ni­ka. Znaj­dzie­cie tu Pań­stwo syl­wet­ki naukow­ców (wraz z krót­ki­mi opi­sa­mi pro­jek­tów), któ­rzy otrzy­ma­li sty­pen­dia, gran­ty i wyróż­nie­nia w dowód uzna­nia wie­lu komi­sji i orga­nów pro­mu­ją­cych naukę. Wie­rzę, że te wyróż­nie­nia będą zachę­tą do dal­szej wytę­żo­nej pra­cy – dla nich oraz ich kole­gów i kole­ża­nek zaj­mu­ją­cych się nauką zawo­do­wo.

Ser­decz­nie im gra­tu­lu­ję, a Pań­stwa zapra­szam do lek­tu­ry.

Pro­rek­tor ds. nauko­wych
Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej
prof. dr hab. inż. Krzysz­tof Czu­pryń­ski