Strona główna » Aktualności » Mistrzowskie tytuły naszych trójboistów

Mistrzowskie tytuły naszych trójboistów

W dniach 2 – 3 mar­ca w Bia­łym­sto­ku odby­ły się Mistrzo­stwa Pol­ski Junio­rów w Trój­bo­ju Siło­wym, a dwa tygo­dnie póź­niej 16 – 17 mar­ca Mistrzo­stwa Pol­ski Senio­rów. Zawod­ni­cy KU AZS WAT po pasjo­nu­ją­cej wal­ce odnie­śli sze­reg suk­ce­sów.

Na pierw­szy bój wyru­szy­ła nasza repre­zen­ta­cja junio­rów w skła­dzie: kpr. pchor. Dariusz Rafal­ski, kpr. pchor. Jan Duma, Rafał Łazic­ki oraz Krzysz­tof Stan­gret. Tytuł Mistrza Pol­ski Junio­rów w kat. 120 kg zdo­był Krzysz­tof Stan­gret, a debiu­tu­ją­cy na tak dużej impre­zie kpr. pchor. Dariusz Rafal­ski wywal­czył brą­zo­wy medal w kat. 66 kg. Pozo­sta­łe wyni­ki to V loka­ta Rafa­ła Łazic­kie­go oraz VII miej­sce kpr. pchor. Jana Dumy. Nasza repre­zen­ta­cja dru­ży­no­wo upla­so­wa­ła się na III miej­scu wśród naj­lep­szych zespo­łów w Pol­sce.

Po dwóch tygo­dniach do rywa­li­za­cji przy­stą­pi­li senio­rzy odno­sząc jesz­cze więk­sze suk­ce­sy. Nie zawiódł nasz naj­lep­szy zawod­nik Piotr Sadow­ski, któ­ry zdo­był zło­ty medal w kat. + 120 kg popra­wia­jąc przy oka­zji rekor­dy Pol­ski w mar­twym cią­gu oraz w trój­bo­ju. Tytuł Mistrza Pol­ski, ale w kat. 93 kg. zdo­był rów­nież ppor. Mate­usz Cze­chy­ra popra­wia­jąc wła­sne rekor­dy życio­we.  krok od zło­ta był ppor. Daniel Ilczy­szyn, któ­ry mimo swo­ich „życió­wek„ wywal­czył tytuł Wice­mi­strza Pol­ski w kat. 83 kg. , świet­nie wystar­to­wa­li pozo­sta­li zawod­ni­cy szer. pchor. Mar­cin Bogac­ki upla­so­wał się na IV miej­scu w kat. 105 kg. ‚a kpr. pchor. Dariusz Rafal­ski zajął V miej­sce w kat. 66 kg. Odnie­śli­śmy tak­że suk­ces dru­ży­no­wy. Repre­zen­ta­cja KU AZS WAT w skła­dzie ppor. Mate­usz Cze­chy­ra, ppor. Daniel Ilczy­szyn, kpr. pchor. Dariusz Rafal­ski, szer. pchor. Mar­cin Bogac­ki oraz Piotr Sadow­ski zdo­by­ła tytuł dru­ży­no­we­go Wice­mi­strza Pol­ski w Trój­bo­ju Siło­wym.

Tekst i fot. mgr Wal­de­mar Stan­gret