Strona główna » Aktualności » Mistrzowskie osiągnięcia badmintonistek KU AZS WAT

Mistrzowskie osiągnięcia badmintonistek KU AZS WAT

Moż­na by powie­dzieć nie­moż­li­we a jed­nak! Kobie­ty z Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej górą! Pod­czas XVIII Aka­de­mic­kich Mistrzostw War­sza­wy i Mazow­sza w bad­min­to­nie, 20.03.2016 zdo­by­ły I miej­sce wygry­wa­jąc z nie­po­ko­na­ny­mi dotąd rywal­ka­mi z Uni­wer­sy­te­tu War­szaw­skie­go. To się nazy­wa suk­ces god­ny zapa­mię­ta­nia .Zawdzię­cza­my go: Karo­li­nie Kowal­skiej, sierż. pchor. Kata­rzy­nie Piskor­skiej, Agniesz­ce i Mał­go­rza­cie Jawor­skiej, Jolan­cie Para­fiań­czuk, Syl­wii Sitar­skiej, st. szer. pchor. Joan­nie Biskup, Mar­le­nie Sułek, Aga­cie Słom­skiej, Mał­go­rza­cie Gór­ce, Mag­dzie Kamień, Klau­dii Żuk, Irmi­nie Wron­kow­skiej, Ali­cji Otremb­skiej.

Nasi nie­za­wod­ni pano­wie tak­że i tym razem poka­za­li na co ich stać zaj­mu­jąc zaszczyt­ne III miej­sce.

Dnia 19.03.2016. odby­ły się nato­miast Mistrzo­stwa Pol­ski Służb Mun­du­ro­wych w Suche­dnio­wie. Naszą uczel­nię repre­zen­to­wa­li: sierż. pchor. Kata­rzy­na Piskor­ska, plut. pchor. Adam Jusz­czyk, st. szer. Mariusz Biń­kow­ski, szer. pchor. Michał Janu­szew­ski. Tytuł mistrzow­ski w sin­glu kobiet zdo­by­ła sierż. pchor. Kata­rzy­na Piskor­ska, powta­rza­jąc swój suk­ces z 2015 roku. Kolej­nym meda­li­stą został st. szer. pchor. Mariusz Biń­kow­ski pla­su­jąc się na III miej­scu w grze podwój­nej męż­czyzn.

Gra­tu­lu­je­my.